Aanpakken constructies belastingontwijking

De Belastingdienst loopt aan tegen constructies die bedoeld zijn om belastingbetaling te ontlopen. Het kabinet treft maatregelen om deze constructies tegen te gaan en wil zo bevorderen dat iedereen netjes belasting betaalt.

Hiermee kan bijvoorbeeld ook belasting worden geïnd bij diegene die voordeel heeft gehad van de constructie. Deze maatregelen gelden met terugwerkende kracht tot en met 18 september 2018, 15.15 uur.

Aansprakelijkheid van begunstigden

Een voorbeeld van een constructie is dat vermogen aan een bedrijf wordt onttrokken, vlak voordat de Belastingdienst vennootschapsbelasting komt ophalen. Een ander voorbeeld is dat vermogen door een particulier aan familieleden geschonken wordt om betaling van inkomstenbelasting te verhinderen.

Om dit soort constructies aan te pakken regelt het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019 dat de Belastingdienst de onbetaalde belastingschuld ook kan innen bij degene die voordeel van de constructie heeft gehad. De nieuwe regeling is beperkt tot situaties waarin er sprake is van het bewust ontlopen van belastingbetaling.

Aansprakelijkheid van erfgenamen

Als iemand overlijdt (de erflater) terwijl hij nog een belastingschuld heeft, kan de Belastingdienst de erfgenamen voor die schuld aanspreken. Voor sommige belastingschulden zit daar een grens aan, zodat alleen tot aan de hoogte van zijn deel van de erfenis door de Belastingdienst geïnd kan worden.

In de praktijk komt het echter voor dat belastingbetaling wordt ontlopen doordat de erflater zijn vermogen vlak voor het overlijden schenkt aan zijn erfgenamen. Bij de erflater zelf is dan niets meer te halen en de Belastingdienst kan ook de erfgenamen voor de schulden niet aanspreken. Daarom wordt de grens verhoogd, zodat erfgenamen aansprakelijk zijn voor schulden tot maximaal het bedrag van hun deel van de erfenis plus het bedrag van schenkingen die zij van de erflater hebben ontvangen kort (180 dagen) voor zijn overlijden. Schenkingen waarvoor een schenkingsvrijstelling geldt worden gerespecteerd en vallen niet onder de nieuwe regeling.