Investeringskorting voor bedrijven

Let op: deze regeling wordt ingetrokken. De BIK is op Prinsjesdag gepresenteerd als onderdeel van het Belastingplan 2021. Maar de Europese Commissie zal de regeling niet op tijd goedkeuren. Daarom wordt de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken

Het kabinet wil bedrijven ook in deze roerige tijden stimuleren om investeringen te doen. Dat is goed voor het herstel van de economie. Het kabinet was voornemens dit te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Met deze tijdelijke regeling konden bedrijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Met het intrekken van de BIK is gezocht naar een oplossing om het budget dat is vrijgekomen zo snel mogelijk bij bedrijven terecht te laten komen.

Budget komt bij bedrijven terecht via AWf-premie

Het kabinet heeft voorgesteld het budget dat in 2021 vrijkomt, in te zetten voor een verlaging van de werkgeverspremie AWf in 2021. Zo verlagen we de loonkosten van alle werkgevers waardoor ze meer geld over houden om te investeren. De premiepercentages van de AWf kunnen worden verlaagd met 2,32 %-punt:

  • Van 2,70% naar 0,38% voor vaste arbeidscontracten.
  • Van 7,70 naar 5,38% voor flexibele arbeidscontracten.

Met deze verlaging hoopt het kabinet dat bedrijven financiële ruimte houden om investeringen te doen. Dit draagt ook bij aan het aantal banen. Dat vindt het kabinet in deze tijd belangrijk. Het voorstel wordt op dit moment uitgewerkt. De precieze uitwerking en ingangsdatum worden later bekend gemaakt.

Informatie BIK

Wilt u informatie teruglezen over de BIK? Dat kan in de Tweede nota van wijziging Belastingplan 2021.