Invoering CO2-heffing industrie vanaf 2021

Bedrijven in de industrie met een hoge CO2-uitstoot betalen straks een nationale CO2-heffing. Zo worden bedrijven meer gestimuleerd om bij hun investeringen rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor mens en milieu. De heffing is deel van een breed pakket maatregelen, dat industriële bedrijven stimuleert te investeren in verduurzaming. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Bedrijven waar de CO2-heffing voor geldt

De CO2-heffing gaat gelden voor:

  • Grote industriële bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS vallen.
  • Afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten.

Sectoren waarvoor de CO2-heffing niet geldt

De heffing geldt niet voor een aantal specifieke sectoren zoals de glastuinbouw, ziekenhuizen of universiteiten. Voor deze sectoren worden andere afspraken gemaakt.

CO2-heffing is nationale heffing bovenop EU ETS-prijs

De EU ETS is de prijs voor emissierechten. In het EU ETS worden emissierechten verhandeld. In dit systeem leveren deelnemers voor iedere ton CO2 die zij uitstoten één emissierecht in. Het kabinet vindt dat dit systeem nu nog onvoldoende bijdraagt aan de doelen van het Klimaatakkoord. Daarom komt er een nationale CO2-heffing voor de industrie. Hierbij geldt: stijgen de emissieprijzen, dan daalt de nationale heffing. Dit gebeurt ook andersom.

Vrijstelling over een deel CO2-uitstoot

Bedrijven krijgen een vrijstelling over een deel van de uitstoot (dispensatierechten). Over deze vrijstelling hoeven zij geen heffing te betalen. De vrijstelling wordt bepaald door de CO2-uitstoot van het bedrijf te vergelijken met de efficiëntste bedrijven in dezelfde branche in Europa. Hoe efficiënter het bedrijf produceert, hoe minder CO2-heffing het per saldo betaalt. De CO2-heffing wordt geheven over het teveel aan uitgestoten CO2

Hoeveelheid vrijgestelde uitstoot neemt jaarlijks af

In het begin krijgen bedrijven relatief veel dispensatierechten. Deze vrijgestelde uitstoot blijft de eerste jaren iets ruimer door de coronacrisis. Bedrijven krijgen hiermee de tijd om hun CO2-uitstoot te verminderen. De hoeveelheid vrijgestelde uitstoot neemt per jaar af. De heffing wordt in latere jaren steeds strenger. Zo halen we in 2030 het klimaatdoel, 14,3 Mton CO2-uitstoot minder.

Bedrijven kunnen eerder betaalde CO2-heffing terugkrijgen

Houdt een bedrijf na een investering dispensatierechten over? Dan mogen deze verrekend worden met een tekort aan dispensatierechten in het verleden. Zo kunnen bedrijven eerder betaalde heffing tot 5 jaar daarvoor terugkrijgen. Bedrijven kunnen de rechten niet opsparen om voor de toekomst te gebruiken. Bedrijven kunnen dispensatierechten voor het afgelopen kalenderjaar overdragen.

Hoe ziet de uitvoering van de heffing eruit?

Het systeem van de CO2-heffing sluit zoveel mogelijk aan bij het bestaande Europese emissiehandelssysteem. Zo blijven de administratieve lasten voor bedrijven zo beperkt mogelijk. De uitvoering ligt bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)