Onderhandelingen belastingverdragen in 2017

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2017 nieuwe gesprekken aangaan met Andorra, Liechtenstein en Panama. De verdragsonderhandelingen met Andorra, Liechtenstein en Panama zijn op hun verzoek en zijn een goede gelegenheid om actuele OESO-conforme bepalingen overeen te komen, zoals antimisbruikbepalingen  tegen verdragsmisbruik en afspraken die automatische informatie-uitwisseling mogelijk maken.

Daarnaast zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten met onder andere België, Frankrijk, India, Iran en de Verenigde Staten. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen en door in belastingverdragen antimisbruikbepalingen op te nemen om de risico’s op onbedoelde niet- heffing en misbruik te beperken.  

Voorts is Nederland voornemens het multilaterale instrument in het kader van actiepunt 15 van het G20/OESO BEPS-project in de loop van 2017 te ondertekenen (zie ook Kamerstukken 2016/2017, 25 087, nr. 135). Door middel van dit multilaterale instrument kunnen bestaande belastingverdragen in één keer in overeenstemming worden gebracht met de meest recente verdragsbepalingen van het BEPS-project om belastingontwijking tegen te gaan. Het multilaterale instrument biedt daarbij een alternatieve route om in de verdragen met ontwikkelingslanden antimisbruikbepalingen op te nemen.

Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd  om schriftelijk contact op te nemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de mogelijke onderhandelingen voor de komende jaren is informatie over problematiek van dubbele belastingen met andere landen dan hierboven, ook welkom.