Leden evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten benoemd

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de leden van de onafhankelijke commissie die de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV 2017) gaat evalueren.

Het gaat om zes leden:

  • mr. Th.P.L. (Theo) Bot,
  • prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering,
  • prof. dr. L.J. (Larissa) van den Herik,
  • prof. dr. B.P.F. (Bart) Jacobs,
  • vice-admiraal b.d. W. (Wim) Nagtegaal en
  • prof. mr. S.E. (Sjoerd) Zijlstra

Op 9 april stemde de ministerraad al in met de benoeming van de voorzitter van de evaluatiecommissie, mevrouw R.V.M. (Renee) Jones-Bos.

Bij de samenstelling van de commissie is gelet op de voor de evaluatie benodigde kennis en expertise op het vlak van wetgeving, operationele kennis van de werkzaamheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, digitale veiligheid en data-analyse, mensenrechten en privacy.

De commissie is belast met een evaluatie van de wet en niet met een evaluatie van het goed functioneren van de diensten. De evaluatie heeft een brede reikwijdte. Een belangrijke onderzoeksvraag is of de doelstellingen van de wet, te weten modernisering van de bevoegdheden van de diensten en versterking van de waarborgen, worden behaald. Ook moet de commissie bezien of de nieuwe wet in de praktijk een werkbaar instrument is gebleken voor de taakuitvoering van de diensten en welke knel- en aandachtspunten er zijn in de toepassing van de wet.

De evaluatie vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt in het regeerakkoord om uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2018 deze te evalueren.

De commissie start haar werkzaamheden vanaf 1 mei 2020 en zal verslag uitbrengen in een openbaar evaluatierapport. De opleveringsdatum van het rapport wordt vastgesteld na overleg met de voorzitter van de commissie en is afhankelijk van de invloed die de Coronamaatregelen hebben op de voortgang van het werk van de commissie.