Wat is er gebeurd met het advies van de Raad van State op het voorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Het advies van de Raad van State heeft geleid tot diverse aanpassingen. De belangrijkste is de verdere verzwaring van het onafhankelijke toezicht door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (de TIB).

De Raad van State onderschrijft verder in haar advies het cruciale belang van goed functionerende inlichtingen- en veiligheidsdiensten ten behoeve van de bescherming van de democratische rechtsstaat en acht het noodzakelijk dat de diensten gezien hun taak over voldoende effectieve bevoegdheden en middelen beschikken. De Raad vindt de voorgestelde uitbreiding van bevoegdheden legitiem en noodzakelijk.

Daarnaast komt de Raad tot de conclusie dat het wetsvoorstel een aanzienlijk aantal belangrijke waarborgen bevat. Daarmee wordt voldaan aan enkele essentiële vereisten die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gesteld worden. Wij zien het advies dan ook als een steun in de rug voor dit wetsvoorstel.