Kamerbrief aanbieding ontwerpbesluit certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Minister Knops stuurt de Tweede Kamer het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden. Dezelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

Op 25 juni 2019 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties door de Eerste Kamer aangenomen. Het wettelijk stelsel wordt nader uitgewerkt bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Met bijgaand ontwerpbesluit geeft het kabinet hier invulling aan. Het ontwerpbesluit bevat onder andere een verbodsbepaling om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te (laten) voeren zonder dat beschikt wordt over een geldig certificaat en een meldplicht voor geconstateerde hoge concentraties koolmonoxide.

De planning is dat het wettelijk stelsel per 1 juli 2020 in werking treedt en de verbodsbepaling per 1 januari 2022.