Van welke afspraken uit de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK kan ik als Brit gebruik maken om tijdelijk toegang en verblijf tot Nederland te krijgen voor zakelijke doeleinden?

Read this information in English.

Belangrijk: het inreisverbod voor niet essentiële reizen vanwege Covid-maatregelen geldt sinds 1 januari 2021 ook voor VK onderdanen. Bekijk op deze website wat het inreisverbod betekent voor uw situatie.

Het akkoord tussen de EU en het VK over een nieuw partnerschap heeft beperkte afspraken over tijdelijke toegang voor kortdurende zakenreizen en tijdelijke detacheringen van hoogopgeleide medewerkers. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw situatie, gebruik maken van de nationale regelingen om in Nederland arbeid te verrichten. In de meeste gevallen zal u of uw werkgever een verblijf- en/of werkvergunning voor u moeten aanvragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de IND of op werk.nl.

Wilt u als Nederlander tijdelijk toegang en verblijf tot het VK voor zakelijke doeleinden? Bekijk dan de regels van de Britse overheid.
U vindt een overzicht voor detachering van personeel naar het VK op de website ondernemersplein.nl.

Op grond van het EU-VK akkoord, kunt u in de volgende gevallen tijdelijk toegang tot Nederland krijgen zonder dat uw werkgever een werkvergunning hoeft aan te vragen:

 • U komt naar Nederland als zakelijke bezoeker voor een kort verblijf. In dit geval heeft u -  indien u aan de voorwaarden uit het akkoord voldoet - toegang voor maximaal 90 dagen per periode van zes maanden, zonder dat uw werkgever een werkvergunning voor u hoeft aan te vragen. In artikel 142 en bijlage 21 van het akkoord is een lijst met toegestane activiteiten opgenomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om deelname aan bijeenkomsten en overleg, beurzen en tentoonstellingen, service na verkoop of lease of marketingonderzoek. Indien de activiteit niet opgenomen is in de lijst, kunt u geen gebruik maken van deze regeling. De activiteit mag bovendien geen betrekking hebben op het verkopen van goederen en verlenen van diensten aan het grote publiek. Ook mag u als zakelijke bezoeker voor een kort verblijf niet op eigen naam een beloning ontvangen van een bron binnen Nederland.
 • U komt naar Nederland als zakelijke bezoeker voor vestigingsdoeleinden. In dit geval heeft u – indien u aan de voorwaarden uit het akkoord voldoet - toegang voor maximaal 90 dagen per periode van zes maanden, zonder dat uw werkgever een werkvergunning voor u hoeft aan te vragen. Voorwaarden zijn dat u een senior functie heeft binnen een rechtspersoon uit het VK en verantwoordelijk bent voor de oprichting van een onderneming voor deze rechtspersoon in Nederland. U mag geen diensten aanbieden of verrichten of een andere economische activiteit aanbieden dan de activiteiten die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de onderneming. Bovendien mag u geen beloning ontvangen van een in Nederland gevestigde bron.
 • Naast de afspraken uit het EU-VK handelsakkoord, zijn in de nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op tewerkstelling van derdelanders (personen van buiten de EER en Zwitserland) ook enkele uitzonderingssituaties opgenomen waarin uw werkgever geen werkvergunning voor u hoeft aan te vragen. Indien u voldoet aan de voorwaarden, kun u daar ook gebruik van maken. Meer informatie hierover vindt u hier.

Op grond van het EU-VK akkoord, kan uw werkgever of opdrachtgever in de volgende gevallen in aanmerking komen voor een versoepelde toets bij de aanvraag van uw werkvergunning:

 • U bent in dienst of partner bij een binnen het VK gevestigde rechtspersoon en wordt tijdelijk overgeplaatst naar een onderneming van die rechtspersoon in Nederland. Indien u voldoet aan de voorwaarden uit het akkoord, kunt u of uw werkgever een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de IND of een tewerkstellingsvergunning (TWV) bij UWV (afhankelijk van de duur van het werk). Een versoepelde arbeidsmarkttoets is van toepassing bij de beoordeling van de aanvraag. Uw werkgever hoeft niet (zoals gebruikelijk) aan te tonen dat eerst minimaal 3 maanden gezocht is naar kandidaten binnen Nederland en de EER of Zwitserland. Ook hoeft uw werkgever de vacature niet eerst te melden bij het UWV. De voorwaarden om voor deze vergunning in aanmerking te komen en de aanvraagprocedure zijn hetzelfde als voor andere derdelanders. Meer informatie hierover vindt u op de website van de IND of op werk.nl
 • U komt tijdelijk naar Nederland als dienstverlener op contractbasis in één van de sectoren die hiervoor zijn opengesteld (zie artikel 143 en bijlage 22 van het akkoord). Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u voor een periode van maximaal 12 maanden of tot het einde van de contractduur (als die korter is dan 12 maanden) in Nederland arbeid verrichten. Uw werkgever moet wel een werkvergunning voor u aanvragen (tewerkstellingsvergunning bij het UWV of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid bij de IND, afhankelijk van de duur van het werk). Voor de meeste sectoren geldt dat een versoepelde arbeidsmarkttoets van toepassing is bij de beoordeling van de aanvraag, indien voldaan wordt aan de voorwaarden. Uw werkgever hoeft dan niet (zoals gebruikelijk) aan te tonen dat eerst minimaal 3 maanden gezocht is naar kandidaten binnen Nederland en de EER of Zwitserland. Ook hoeft uw werkgever of opdrachtgever de vacature niet eerst te melden bij het UWV. Naast de reeds genoemde voorwaarden ten aanzien van duur en sector, gelden de volgende voorwaarden om voor deze regeling aanmerking te kunnen komen:
  • U bent in dienst van een in het VK gevestigde werkgever die niet op het grondgebied van Nederland is gevestigd en geen agentschap voor arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening is.
  • Er is een dienstverleningscontract van maximaal 12 maanden afgesloten voor het verlenen van diensten aan een eindverbruiker, in het kader waarvan uw tijdelijke aanwezigheid in Nederland vereist is.
  • U beschikt op moment van indiening van de aanvraag voor toegang over een universitaire graad of een kwalificatie waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau blijkt, evenals de beroepskwalificaties die wettelijk vereist zijn voor het uitoefenen van de betreffende activiteit in Nederland.
  • U beschikt op de datum van de aanvraag voor toegang en tijdelijk verblijf over ten minste drie jaar beroepservaring die na het bereiken van de meerderjarigheid is opgedaan in de sector waarop het contract betrekking heeft.
  • U ontvangt geen beloning van een in Nederland gevestigde bron.
 • U komt tijdelijk naar Nederland als beoefenaar van een vrij beroep (zelfstandige dienstverlener) in één van de sectoren die hiervoor zijn opengesteld (zie artikel 143 en bijlage 22 van het akkoord). Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u voor een periode van maximaal 12 maanden of tot het einde van de contractduur (als die korter is dan 12 maanden) in Nederland arbeid verrichten. Uw opdrachtgever moet wel een werkvergunning voor u aanvragen (tewerkstellingsvergunning bij het UWV of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid bij de IND, afhankelijk van de duur van het werk). Bij de beoordeling van de aanvraag is een versoepelde arbeidsmarkttoets van toepassing indien voldaan wordt aan de voorwaarden. Uw opdrachtgever hoeft dan niet (zoals gebruikelijk) aan te tonen dat eerst minimaal 3 maanden gezocht is naar kandidaten binnen Nederland en de EER of Zwitserland. Ook hoeft uw opdrachtgever de vacature niet eerst te melden bij het UWV. Naast de reeds genoemde voorwaarden ten aanzien van duur en sector, gelden de volgende voorwaarden om voor deze regeling aanmerking te kunnen komen:
  • U bent gevestigd als zelfstandige in het VK en heeft geen vestiging op het grondgebied van Nederland.
  • U heeft een dienstverleningscontract (anders dan via een agentschap voor arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening) van maximaal 12 maanden afgesloten voor het verlenen van diensten aan een eindverbruiker, in het kader waarvan uw tijdelijke aanwezigheid in Nederland vereist is.
  • U beschikt op moment van indiening van de aanvraag voor toegang over een universitaire graad of een kwalificatie waaruit kennis van een gelijkwaardig niveau blijkt, evenals de beroepskwalificaties die wettelijk vereist zijn voor het uitoefenen van de betreffende activiteit in Nederland.
  • U beschikt op moment van indiening en sinds het bereiken van meerderjarigheid over minimaal 6 jaar beroepservaring in de sector waarop het contract betrekking heeft.