Infographic jaarevaluatie campagnes 2017

Deze infographic biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen over mediabestedingen en communicatieve werking van campagnes in 2017.

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2017

Achtergronden Jaarevaluatie 2017

De Rijksoverheid voert campagnes om burgers te informeren en gewenst gedrag te stimuleren. Campagnes dragen samen met bijvoorbeeld subsidies, regelgeving en handhaving bij aan het behalen van beleidsdoelstellingen.

In deze Jaarevaluatie maken we onderscheid tussen:

 • campagnes waarbij televisiespots worden ingezet (‘zendtijd Rijksoverheid);
 • campagnes zonder televisiespots (‘niet-zendtijd Rijksoverheid’).
In 2017 zijn er vijftien campagnes gevoerd met televisiespots, en zeven campagnes zonder televisiespots.

Aantal campagnes in 2013-2017
Zendtijd Rijksoverheid Niet-zendtijd Rijksoverheid
2013 12 8
2014 14 13
2015 15 11
2016 15 12
2017 15 7

Deze grafiek geeft het aantal campagnes met en zonder televisiespots per jaar weer. Campagnes met televisiespots maken gebruik van zendtijd Rijksoverheid.

De Rijksoverheid krijgt jaarlijks gratis zendtijd voor televisie- en radiospots op de publieke zenders (NPO1, NPO2, NPO3). Naast de gratis zendtijd koopt de overheid zendtijd in bij commerciële zenders om het bereik te vergroten. Dit noemen we ‘zendtijd Rijksoverheid’. Deze zendtijd heeft een herkenbaar intro en extro. Daarmee is duidelijk dat het om een boodschap van de Rijksoverheid gaat.

Onderwerpen van campagnes in 2017 (per ministerie)
Zendtijd Rijksoverheid Niet-zendtijd Rijksoverheid

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Energie besparen doe je nu
Tweede Kamerverkiezingen

Buitenlandse Zaken
Overal dichtbij

Financiën
Aangifte 2016
Douane Reizigers

Infrastructuur en Waterstaat
Aandacht in het verkeer

Justitie en Veiligheid
Geweld in huiselijke kring
NL-Alert
Preventie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
4 en 5 mei
Geweld in huiselijke kring
Meedoen met een handicap
NIX18
Orgaandonatie
Rookvrij opgroeien
Signalen bij depressie

Algemene Zaken
Informatie websites Rijksoverheid.nl en Government.nl

Infrastructuur en Waterstaat
Bob
vanAnaarBeter
Week van ons water

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Studeer met een plan

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Hoe werkt Nederland
Zwangerschapsdiscriminatie


Campagnes met televisiespots richten zich op een breed publiek. Zeven van de vijftien campagnes zijn bedoeld voor het algemeen publiek van 18 jaar en ouder. De overige campagnes met televisiespots richten zich op een grote doelgroep binnen het algemeen publiek, bijvoorbeeld belastingplichtigen.

Sommige campagnes bestaan uit verschillende deelcampagnes (‘flights’). Deze campagnes gaan over meerdere onderwerpen of hebben kleinere doelgroepen. Bijvoorbeeld de campagne ‘Preventie’. Deze gaat over woninginbraak, heling en het beschermen van je spullen tegen diefstal (‘boefproof’).

Campagnes over één onderwerp bestaan soms ook uit verschillende flights. Vaak om de doelgroep op meer momenten te informeren. Zo informeert de campagne ‘Douane Reizigers’ rond vakantieperiodes over regels voor het meenemen van goederen uit het buitenland.

Campagnes zonder televisiespots richten zich vaak op kleinere doelgroepen. ‘Studeer met een plan’ is bijvoorbeeld bedoeld voor scholieren en mbo-studenten. De campagne ‘Zwangerschapsdiscriminatie’ heeft werkgevers van het kleinbedrijf als doelgroep. Voor deze doelgroepgerichte communicatie lenen andere media zich vaak beter dan televisie. 

Bronnen

Voor de verantwoording over campagnes met een mediabudget hoger dan € 150.000,- inclusief btw, gebruiken we verschillende bronnen. De informatie over mediabestedingen komt van mediabureau Initiative en DPC (Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene zaken). Kantar Public heeft de campagne-effectonderzoeken uitgevoerd. Daarmee meten we de communicatieve werking:

 • de mate waarin de doelgroep campagnes herkent en herinnert;
 • hoe de doelgroep de campagne waardeert;
 • of de boodschap is overgekomen.
 • Voor drie campagnes zonder televisiespots is geen effectonderzoek uitgevoerd. Eén campagne met televisiespots ontbreekt in de grafieken over de communicatieve werking. De inzet op televisie valt voor deze campagne grotendeels in 2018.

  Communicatieve werking:Herkenning

  In het kort

  Gemiddeld 75% van de doelgroep herkent campagnes met televisiespots (‘zendtijd Rijksoverheid’). De herkenning ligt lager dan in de voorgaande jaren. Een verklaring is dat mediabestedingen aan deze campagnes dit jaar lager zijn. Daarnaast drukt één campagne het gemiddelde. De herkenning van campagnes zonder televisiespots (‘niet zendtijd Rijksoverheid’) stijgt naar 60%. Het gaat hier om het gemiddelde van vier campagnes. Twee daarvan hadden in het verleden een televisiespot. Dit kan een positief effect hebben op de herkenning van deze campagnes.

  Gemiddelde herkenning in 2013-2017 Zendtijd Rijksoverheid
  Zendtijd Rijksoverheid Aantal campagnes
  2013 84% 12
  2014 84% 14
  2015 86% 15
  2016 82% 15
  2017 75% 14
  Gemiddelde herkenning in 2013-2017 Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Niet-zendtijd Rijksoverheid Aantal campagnes
  2013 39% 8
  2014 51% 13
  2015 54% 11
  2016 48% 12
  2017 60% 4

  Deze grafiek geeft per jaar weer welk deel van de doelgroep ten minste één van de campagne-uitingen heeft gezien of gehoord. Het gaat om mensen die een uiting zeker of misschien herkennen. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  Televisiespots dragen het meest bij aan de herkenning van campagnes. Gemiddeld herkent 67% van de doelgroep de televisiespots. De herkenning van radiospots ligt op 44% en van online display op 17%. Er zijn lichte dalingen ten opzichte van 2016 door lagere bestedingen aan televisie, radio en online display. De herkenning van online social stijgt ten opzichte van vorig jaar. Hieraan is in 2017 ook meer geld besteed.

  Voor campagnes zonder televisiespots, is radio het belangrijkste mediumtype. Gemiddeld herkent 48% van de doelgroep de radiospots. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, al gaat het in 2017 maar om drie campagnes.

  Gemiddelde herkenning per mediumtype in 2017
  Zendtijd Rijksoverheid Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Televisie 67% (n=14)
  Radio 44% (n=10) 48% (n=3)
  Buitenreclame 27% (n=4) 0% (n=0)
  Print 27% (n=1) 11% (n=1)
  Online video 26% (n=5) 21% (n=3)
  Online social 18% (n=10) 20% (n=3)
  Online display 17% (n=5) 22% (n=3)

  Deze grafiek geeft per mediumtype weer welk deel van de doelgroep de campagnes van de Rijksoverheid heeft gezien of gehoord. De media-inzet verschilt per campagne. De n in de grafiek geeft het aantal campagnes per mediumtype weer.

  Herkenning per campagne in 2017 Zendtijd Rijksoverheid
  Zendtijd Rijksoverheid
  Aandacht in het verkeer 93%
  Geweld in huiselijke kring 90%
  Rookvrij opgroeien 86%
  4 en 5 mei 84%
  Aangifte IH 81%
  Douane Reizigers 80%
  Energie besparen doe je nu 79%
  NIX18 75%
  Meedoen met een handicap 75%
  Tweede Kamerverkiezingen 70%
  Signalen bij depressie 66%
  Overal Dichtbij 64%
  NL-Alert 64%
  Orgaandonatie 46%
  Herkenning per campagne in 2017 Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Bob 74%
  Zwangerschapsdiscriminatie 65%
  vanAnaarBeter 65%
  Studeer met een plan 37%

  Deze grafieken geven per campagne weer welk deel van de doelgroep de campagne herkent. De benchmark is een gemiddelde van campagnes van de Rijksoverheid over de afgelopen vier jaar.

  Communicatieve werking: Herinnering

  In het kort

  Gemiddeld 43% van de doelgroep herinnert zich de campagnes met televisiespots (‘zendtijd Rijksoverheid’). Dit is gelijk aan vorig jaar. Voor campagnes zonder televisiespots (‘niet-zendtijd Rijksoverheid’) is de herinnering 24%. Het gaat om het gemiddelde van vier campagnes. Eén campagne verhoogt het gemiddelde.

  Gemiddelde herinnering in 2013-2017 Zendtijd Rijksoverheid
  Zendtijd Rijksoverheid Aantal campagnes
  2013 46% 12
  2014 48% 14
  2015 49% 15
  2016 44% 15
  2017 43% 14
  Gemiddelde herinnering in 2013-2017 Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Niet-zendtijd Rijksoverheid Aantal campagnes
  2013 8% 8
  2014 21% 13
  2015 22% 11
  2016 21% 12
  2017 24% 4

  Deze grafiek geeft per jaar weer welk deel van de doelgroep zich de campagnes kan herinneren. Voor herinnering is een actievere vorm van informatieverwerking nodig dan voor herkenning. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  Herinnering per campagne in 2017 Zendtijd Rijksoverheid
  Zendtijd Rijksoverheid
  Rookvrij opgroeien 69%
  NIX18 62%
  4 en 5 mei 61%
  Aandacht in het verkeer 57%
  Douane Reizigers 53%
  Tweede Kamerverkiezingen 52%
  Aangifte IH 49%
  Meedoen met een handicap 40%
  Geweld in huiselijke kring 38%
  NL-Alert 35%
  Signalen bij depressie 30%
  Energie besparen doe je nu 23%
  Overal Dichtbij 21%
  Orgaandonatie 7%
  Herinnering per campagne in 2017 Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Zwangerschapsdiscriminatie 50%
  vanAnaarBeter 24%
  Bob 15%
  Studeer met een plan 6%

  Deze grafieken geven weer welk deel van de doelgroep zich de campagne herinnert. De benchmark is een gemiddelde van campagnes van de Rijksoverheid over de afgelopen vier jaar.

  Communicatieve werking Waardering

  In het kort

  Men waardeert campagnes met televisiespots (‘zendtijd Rijksoverheid’) in 2017 gemiddeld met een 7,4. Campagnes zonder televisiespots (‘niet-zendtijd Rijksoverheid’) krijgen van de doelgroep gemiddeld een 6,9. Mensen waarderen campagnes om de inhoud en vinden ze duidelijk, informatief en geloofwaardig. In vergelijking met eerdere jaren zijn er weinig veranderingen in de waardering te zien.

  Gemiddelde waardering campagnes in 2012-2016
  Zendtijd Rijksoverheid Niet-zendtijd Rijksoverheid
  2013 7,4 6,8
  2014 7,1 6,8
  2015 7,3 6,9
  2016 7,4 6,9
  2017 7,4 6,9

  Deze grafiek geeft per jaar de gemiddelde waardering weer voor campagnes met, en zonder televisiespots. De waardering voor een campagne geven we weer met een rapportcijfer tussen 1 en 10. Alleen mensen die de campagne herkennen kunnen een rapportcijfer geven.

  Televisiespots en online video krijgen gemiddeld het hoogste rapportcijfer (7,6). De waardering van online display bij campagnes met televisiespots daalt van 7,1 naar 6,9. Bij campagnes zonder televisiespots waardeert men radio en online display het best (beide 7,2).

  Gemiddelde waardering per mediumtype in 2017
  Zendtijd Rijksoverheid Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Televisie 7,6
  Online video 7,6 6,9
  Radio 7,3 7,2
  Online social 7,1 6,7
  Print 7,1 7,1
  Buitenreclame 7
  Online display 6,9 7,2

  Deze grafiek geeft de gemiddelde waardering per mediumtype weer. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes waarbij dat mediumtype is ingezet.

  De doelgroepen beoordelen campagnes van de Rijksoverheid vooral als duidelijk, informatief en geloofwaardig. Men geeft het minst vaak aan dat de campagnes hen emotioneel raken. Campagnes met televisiespots scoren op bijna alle waarderingsaspecten iets beter dan campagnes zonder televisiespots.

  Gemiddelde score op waarderingsaspecten in 2017
  Zendtijd Rijksoverheid Niet-zendtijd Rijksoverheid
  duidelijk 4,1 4,0
  informatief 3,9 3,7
  geloofwaardig 3,9 3,7
  opvallend 3,6 3,5
  niet irritant 3,7 3,4
  mooi 3,5 3,3
  spreekt mij aan 3,5 3,2
  geeft nieuwe informatie 3,2 3,0
  raakt me emotioneel* 2,9 2,5

  Deze grafiek geeft de gemiddelde waardering van alle overheidscampagnes in 2017 op aspecten weer. De doelgroep beoordeelt deze aspecten met een score van 1 tot en met 5.

  * Of een campagne emotioneel raakt, is niet voor alle campagnes van belang. Dit aspect is gemeten voor twaalf campagnes met televisiespots en voor drie campagnes zonder televisiespots.

  Waardering per campagne in 2017 Zendtijd Rijksoverheid
  Zendtijd Rijksoverheid
  Meedoen met een handicap 8,2
  NL-Alert 7,8
  Signalen bij depressie 7,7
  Geweld in huiselijke kring 7,7
  Aandacht in het verkeer 7,6
  NIX 18 7,4
  Douane Reizigers 7,4
  4 en 5 mei 7,4
  Overal Dichtbij 7,3
  Orgaandonatie 7,3
  Rookvrij opgroeien 7,2
  Tweede Kamerverkiezingen 6,9
  Energie besparen doe je nu 6,9
  Aangifte IH 6,6
  Waardering per campagne in 2017 Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Bob 7,7
  vanAnaarBeter 7,1
  Zwangerschapsdiscriminatie 6,6
  Studeer met een plan 6,3

  Deze grafieken geven de gemiddelde waardering per campagne weer. De benchmark is een gemiddelde van campagnes van de Rijksoverheid over de afgelopen vier jaar.

  Communicatieve werking: Boodschapoverdracht

  In het kort

  Voor campagnes met televisiespots (‘zendtijd Rijksoverheid’) vindt 88% van de doelgroep dat de belangrijkste campagneboodschappen goed zijn overgebracht. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016. Voor campagnes zonder televisiespots (‘niet-zendtijd Rijksoverheid’) is dit 80%. In 2016 was de boodschapoverdracht voor deze campagnes 85%.

  Gemiddelde boodschapoverdracht in 2013-2017
  Zendtijd Rijksoverheid Niet-zendtijd Rijksoverheid
  2013 87% 73
  2014 83% 85%
  2015 85% 80%
  2016 86% 85%
  2017 88% 80%

  Deze grafiek geeft per jaar weer welk deel van de doelgroep vindt dat het gelukt is de boodschap over te brengen. Dit wordt alleen gevraagd aan mensen die de campagne herkennen.

  Boodschapoverdracht per campagne in 2017 Zendtijd Rijksoverheid
  Zendtijd Rijksoverheid
  Aandacht in het verkeer 94%
  4 en 5 mei 94%
  Rookvrij opgroeien 94%
  NL-Alert 93%
  Tweede Kamerverkiezingen 91%
  Overal Dichtbij 89%
  Geweld in huiselijke kring 89%
  Meedoen met een handicap 89%
  Signalen bij depressie 88%
  Douane reizigers 88%
  Aangifte 2016 86%
  NIX18 84%
  Orgaandonatie 80%
  Energie besparen doe je nu 71%
  Boodschapoverdracht per campagne in 2017 Niet-zendtijd Rijksoverheid
  Niet-zendtijd Rijksoverheid
  vanAnaarBeter 89%
  Bob 88%
  Zwangerschapsdiscriminatie 74%
  Studeer met een plan 70%

  Deze grafieken geven de boodschapoverdracht per campagne weer. De benchmark is een gemiddelde van campagnes van de Rijksoverheid over de afgelopen vier jaar.

  Communicatieve werking: Totale Mediabestedingen

  In het kort

  De bestedingen aan media-inzet in 2017 zijn verdeeld in drie categorieën en bedragen in totaal € 12,1 miljoen. Dit is fors lager dan in 2016 (-37%). Voor campagnes met televisiespots (‘zendtijd Rijksoverheid’) zijn de totale mediabestedingen € 7,1 miljoen. Voor campagnes zonder televisiespots (‘niet-zendtijd Rijksoverheid’) zijn de totale mediabestedingen € 2,3 miljoen. De mediabestedingen aan overige voorlichting bedragen € 2,7 miljoen.

  Totale mediabestedingen in 2013-2017 (x € 1.000.000,-)
  2013 2014 2015 2016 2017
  Zendtijd Rijksoverheid 7,3 8,5 9,2 10,2 7,1
  Niet-zendtijd Rijksoverheid 3,3 5,0 3,5 4,4 2,3
  Overige campagnes en voorlichting 5,1 3,6 3,4 4,6 2,7
  Totaal 15,7 17,1 16,0 19,2 12,1

  Deze grafieken geven de mediabestedingen per jaar weer, onderverdeeld naar drie groepen voorlichtingscampagnes:

  • campagnes met inzet van televisiespots
  • campagnes zonder inzet van televisiespots met een mediabudget boven de € 150.000,-
  • overige voorlichting met een mediabudget lager dan € 150.000,-

  De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes.

  In 2017 zijn de mediabestedingen aan campagnes met televisiespots 30% lager dan in 2016. De bestedingen aan alle mediumtypen zijn gedaald. De grootste daling doet zich voor bij buitenreclame en radio.

  Totale mediabestedingen per mediumtype voor campagnes met televisiespots in 2013-2017 (x € 1.000,-)
  zendtijd RO tv zendtijd RO radio print buitenreclame overig online
  2013 2302 1016 446 811 239 2447
  2014 3077 1260 1167 858 11 2147
  2015 3285 1747 567 972 112 2475
  2016 3195 1825 159 1981 1981 2915
  2017 2819 1179 61 655 68 2378

  Deze grafiek geeft de totale bestedingen per mediumtype per jaar weer voor campagnes met televisiespots.

  De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  Voor campagnes zonder televisiespots zijn de totale mediabestedingen gedaald tot € 2,3 miljoen. Dit komt vooral doordat er minder campagnes zijn gevoerd (twaalf in 2016, zeven in 2017). Campagnes zonder televisiespots besteden het meest aan online media. Het budget voor radio is meer dan gehalveerd.

  Totale mediabestedingen per mediumtype voor campagnes zonder televisiespots in 2013-2017 (x € 1.000,-)
  radio print buitenreclame overig online
  2013
  n=8
  859000 363000 945000 20000 1151000
  2014
  n=13
  1784400 543392 686000 1918708
  2015
  n=11
  1234500 368000 617000 64500 1177500
  2016
  n=12
  1698500 199500 552100 0 1934500
  2017
  n=7
  549440 257392 13796 45368 1386104

  Deze grafiek geeft de bestedingen per mediumtype per jaar weer voor campagnes zonder televisiespots.

  De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  De gemiddelde besteding aan media-inzet voor campagnes met televisiespots is € 477.000,- per campagne. Dit is fors lager dan in de voorgaande jaren. De gemiddelde mediabestedingen voor campagnes zonder televisiespots bedragen € 322.000,- per campagne. Dit is op het niveau van 2015.

  Gemiddelde mediabestedingen per campagne in 2013-2017
  2013 2014 2015 2016 2017
  Zendtijd Rijksoverheid €606000 n=12 €609000 n=14 €610000 n=15 €680000 n=15 €477000 n=15
  Niet-zendtijd Rijksoverheid €417000 n=8 €383000 n=13 €315000 n=11 €365000 n=12 €322000 n=7

  Deze grafiek geeft de gemiddelde mediabestedingen per jaar weer van campagnes met, en zonder televisiespots.

  De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  De media-inzet verschilt bij campagnes met, en zonder televisiespots. Campagnes zonder televisiespots maken vooral gebruik van online media. Ook wordt print vaker ingezet bij deze campagnes.

  Mediumtypeverdeling voor campagnes met televisiespots in 2017
  Zendtijd Rijksoverheid
  zendtijd RO TV 39%
  zendtijd RO radio 17%
  print 1%
  buitenreclame 9%
  overig 1%
  online 33%
  Mediumtypeverdeling voor campagnes zonder televisiespots in 2017
  Niet-zendtijd Rijksoverheid
  radio 24%
  print 13%
  buitenreclame 0,7%
  overig 2,3%
  online 62%

  Deze grafieken geven weer in welke mate de verschillende mediumtypen zijn ingezet voor campagnes met, en zonder televisiespots.

  Mediabestedingen: Televisie

  In het kort

  Het totaal aantal televisie GRP’s (Gross Rating Points) ligt 13% lager dan in 2016. De verhouding tussen zendtijd op publieke- en commerciële zenders is ongeveer gelijk aan de drie jaren ervoor.

  Totaal aantal televisie GRP’s in 2013-2017
  Publieke zendtijd Commerciële zendtijd
  2013
  n=12
  5400 5200
  2014
  n=14
  5420 8500
  2015
  n=15
  5200 9155
  2016
  n=15
  5095 7950
  2017
  n=14
  3870 6402

  Deze grafiek geeft het totaal aantal GRP’s weer, onderverdeeld naar publieke- en commerciële televisiezenders. Een GRP (gross rating point) is 1% kijkdichtheid onder algemeen publiek van dertien jaar en ouder.

  De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  In 2017 zijn er gemiddeld 734 GRP’s per campagne op televisie ingezet. Hiermee zet de dalende trend van de voorgaande jaren verder door.

  Gemiddelde GRP-inzet op televisie per campagne in 2013-2017
  Zendtijd
  2013 882
  2014 993
  2015 957
  2016 870
  2017 734

  Deze grafiek geeft per jaar het gemiddelde aantal GRP’s op televisie weer per campagne. Een GRP (gross rating point) is 1% kijkdichtheid onder algemeen publiek van dertien jaar en ouder.

  Voor campagnes met televisiespots maakt de Rijksoverheid gebruik van gratis zendtijd bij de publieke zenders (NPO1, NPO2, NPO3). Daarnaast koopt de Rijksoverheid zendtijd in bij commerciële zenders. Dit gebeurt bij zowel RTL (RTL4, RTL5, RTL7, RTL8) als SBS (SBS6, SBS9, Veronica, Net5). Met een selectieve aanvulling op de doelgroepzenders ComedyCentral en MTV.

  Verdeling televisiezenders voor campagnes met televisiespots in 2017
  Zendtijd
  NPO1 26,4%
  NPO2 8,7%
  NPO3 2,5%
  RTL4 21,2%
  RTL5 4,1%
  RTL7 4,3%
  RTL8 4,5%
  SBS6 13,5%
  SBS9 1,5%
  Veronica 5,4%
  Net5 5,6%
  Comedy Central 1,8%
  MTV 0,4%

  Deze grafiek geeft per televisiezender weer in welke mate deze is ingezet voor campagnes met televisiespots.

  Mediabestedingen: Radio

  In het kort

  Voor campagnes met televisiespots (‘zendtijd Rijksoverheid’) is de totale inzet van GRP’s (Gross Rating Points) op radio lager dan in de voorgaande jaren. Doordat er in 2017 minder campagnes zonder televisiespots (‘niet-zendtijd Rijksoverheid’) radio inzetten, ligt het totaal aantal GRP’s voor radio lager dan de jaren ervoor.

  Totaal aantal radio GRP’s zendtijd Rijksoverheid in 2013-2017
  Commerciële zendtijd Publieke zendtijd
  2013 10350 7573
  2014 12800 7500
  2015 18950 7371
  2016 20267 5907
  2017 13482 3367
  Totaal aantal radio GRP’s niet-zendtijd Rijksoverheid in 2013-2017
  Reclamezendtijd
  2013 5236
  2014 11651
  2015 12441
  2016 15835
  2017 6222

  Deze grafiek geeft het totaal aantal GRP’s op radio per jaar weer. Vooral campagnes met televisiespots maken gebruik van zendtijd Rijksoverheid op publieke- en commerciële radiozenders. Campagnes zonder televisiespots gebruiken ingekochte zendtijd op radio. Een GRP (Gross Rating Point) is 1% luisterdichtheid in de doelgroep algemeen publiek van tien jaar en ouder.

  Er is in 2017 voor minder campagnes radio ingezet. In 2017 zijn er per campagne met televisiespots gemiddeld 1.532 GRP’s op radio ingezet. Het gemiddeld aantal GRP’s dat wordt ingezet op radio voor campagnes zonder televisiespots ligt elk jaar hoger. In 2017 zijn er gemiddeld 2.074 GRP’s per campagne zonder televisiespots ingezet.

  Gemiddeld GRP-inzet op radio per campagne in 2012-2016
  Zendtijd Rijksoverheid Niet-zendtijd Rijksoverheid
  2013 1485 1047
  2014 1451 1059
  2015 1755 1131
  2016 1745 1440
  2017 1532 2074

  Deze grafiek geeft per jaar het gemiddelde aantal radio GRP’s per campagne weer. Een GRP (Gross Rating Point) is 1% luisterdichtheid onder algemeen publiek van tien jaar en ouder.

  Voor campagnes met televisiespots maakt de Rijksoverheid gebruik van gratis zendtijd op de publieke radiozenders (NPO 1, NPO 2, 3FM, NPO4, NPO 5). Daarnaast koopt de Rijksoverheid zendtijd in bij commerciële radiozenders. Namelijk bij Radio 538, Sky Radio, Q-music, Radio Veronica, Radio 10, SlamFM, Sublime FM, E Power Radio en ORN Radio (regionaal).

  Verdeling radiozenders voor campagnes met zendtijd Rijksoverheid 2016
  Zendtijd
  NPO Radio 1 5%
  NPO Radio 2 7%
  NPO 3FM 3%
  NPO Radio 4 1%
  NPO Radio 5 3%
  Radio 538 19%
  Sky Radio 12%
  Qmusic 17%
  Radio Veronica 7%
  Radio 10 5%
  100% NL 4%
  Slam!FM 1%
  Sublime FM 0%
  E Power Radio 8%
  ORN Radio 7%

  Deze grafiek geeft per radiozender weer in welke mate deze is ingezet voor campagnes met televisiespots.

  Mediabestedingen: Online

  In het kort

  In 2017 zetten alle campagnes online advertenties in zoals banners, online video en zoekmachineadvertenties. De totale bestedingen aan online media zijn in 2017 lager dan in 2016. Voor campagnes met televisiespots (‘zendtijd Rijksoverheid’) zijn de bestedingen aan inzet van online media 18% lager. Vooral de sterke afname van bestedingen aan display advertenties (banners) verklaart deze daling. De bestedingen aan advertenties op sociale media zijn flink gestegen.

  Totale bestedingen aan online media voor campagnes met televisiespots in 2013-2017
  Online video Sociale media (betaald) Zoekmachineadvertenties Display (banners)
  2013 € 245500 € 0 € 237400 € 1964100
  2014 € 504000 € 0 € 262800 € 1380200
  2015 € 809250 € 389000 € 327700 € 948550
  2016 € 512200 € 702900 € 380300 € 1319400
  2017 € 478397 € 1159386 € 248521 € 491538

  Deze grafiek geeft de bestedingen aan online media per jaar weer voor campagnes met televisiespots in vier categorieën:

  • display: banners en homepage takeovers;
  • online video: voorloopfilmpjes op YouTube en uitzendinggemist.nl;
  • sociale media betaald: advertenties op o.a. Facebook en Twitter;
  • zoekmachineadvertenties: advertenties in zoekmachines gekoppeld aan zoekopdrachten.

  Voor campagnes zonder inzet van televisiespots liggen de totale bestedingen aan online media 28% lager dan in 2016. Dit komt doordat er minder campagnes zijn gevoerd. Aan display advertenties, zoekmachineadvertenties en online video is minder uitgegeven dan in 2016. De bestedingen aan advertenties op sociale media zijn in 2017 flink hoger dan in 2016.

  Totale bestedingen aan online media voor campagnes zonder televisiespots in 2013-2017
  Online video Sociale media (betaald) Zoekmachineadvertenties Overig / niet toewijsbaar Display advertenties
  2013 € 164500 0 € 146100 € 236900 € 603500
  2014 € 203500 0 € 166600 0 € 1548627
  2015 € 181500 € 113500 € 454000 € 30000 € 398500
  2016 € 492100 € 222000 € 734200 0 € 486300
  2017 € 226052 € 539738 € 334904 0 € 285410

  Deze grafiek geeft de bestedingen aan online media per jaar weer voor campagnes zonder televisiespots in de categorieën:

  • display: banners en homepage takeovers;
  • online video: voorloopfilmpjes op YouTube en uitzendinggemist.nl;
  • sociale media betaald: advertenties op o.a. Facebook en Twitter;
  • zoekmachineadvertenties: advertenties in zoekmachines gekoppeld aan zoekopdrachten;
  • overig: niet toewijsbaar.

  Voor de campagnes met televisiespots is de besteding aan online media gemiddeld € 158.000,-. Dit is minder dan vorig jaar. Voor campagnes zonder televisiespots zijn de gemiddelde bestedingen aan online media hoger dan in 2016. De gemiddelde bestedingen aan online media voor campagnes zonder televisiespots zijn voor het eerst hoger dan voor campagnes met televisiespots. Eén campagne verhoogt het gemiddelde.

  Gemiddelde bestedingen aan online media per campagne in 2013-2017
  Zendtijd Rijksoverheid Niet-zendtijd Rijksoverheid
  2013 € 203500 € 144000
  2014 € 154000 € 149500
  2015 € 165500 € 80500
  2016 € 225000 € 143000
  2017 € 158500 € 193184

  Deze grafiek geeft de gemiddelde bestedingen aan online media weer per campagne per jaar. De bestedingen aan zoekmachineadvertenties voor Rijksoverheid.nl (€ 227.000,-) zijn buiten de gemiddelde bestedingen aan online media van campagnes zonder televisiespots gelaten.

  Terug