Aan welke eisen moeten bouwproducten voldoen?

Bouwproducten zijn alle producten die blijvend in een bouwwerk zijn verwerkt. Bijvoorbeeld beton, bakstenen, vlechtijzer of leidingen. En ook producten als waterkranen en rookmelders. De Rijksoverheid stelt eisen aan bouwproducten. Bijvoorbeeld dat ze het milieu niet mogen belasten. Of  brandveilig moeten zijn.

Regels handel bouwproducten

Voor de handel in bouwproducten binnen de Europese Unie (EU) gelden regels. Deze staan in de Europese Verordening bouwproducten. Zo moeten fabrikanten het bij bouwproduct instructies leveren en informatie over de veiligheid.

Bouwproducten mogen alleen binnen de EU op de markt komen met een:

Producteigenschappen bouwproducten

Bouwproducten zijn pas geschikt als ze bepaalde producteigenschappen hebben. Dit zijn de zogenoemde ‘essentiële kenmerken’. Het gaat dan onder meer om:

  • brandveiligheid;
  • veiligheid bij gebruik;
  • bescherming tegen geluidshinder.

Met de CE-markering en de prestatieverklaring kunnen afnemers bouwproducten kiezen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld bouwproducten die tegen extreme hitte of aardbevingen kunnen. Europese normen houden hiermee rekening.

Prestaties bouwproduct en Bouwbesluit 2012

De prestaties van een bouwproduct op de essentiële kenmerken bepalen of een gebouw of bouwwerk voldoet aan:

  • eisen uit het Bouwbesluit 2012;
  • eisen uit het werkbestek voor uitvoering van het project. In een werkbestek staan onder meer technische zaken, bouwtekeningen en te gebruiken materialen.

Meer informatie hierover staat bij Aansluiting op Bouwbesluit 2012 (Contactpunt Bouwproducten).

Vertalingen van essentiële kenmerken

In veel documenten (geharmoniseerde normen en Europese technische beoordelingen) staan de essentiële kenmerken in het Engels. Het Contactpunt Bouwproducten heeft een lijst met Nederlandse vertalingen van deze essentiële kenmerken. Een fabrikant kan deze termen gebruiken als hij een prestatieverklaring in het Nederlands opstelt.