Coulanceregeling chroom-6

Het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het gebruik van chroom-6 en Chemical Resistant Coating (CARC) bij Defensie kost veel tijd. Daarom is op 1 maart 2015 de Coulanceregeling chroom-6 ingegaan. De regeling biedt betrokken (oud) medewerkers met een aandoening die door chroom-6 kan zijn veroorzaakt een financiële tegemoetkoming.

(Oud)medewerkers van Defensie kunnen zich door hun werk met chroom-6 in een schrijnende situatie bevinden. Bijvoorbeeld omdat ze een aandoening en daardoor hogere ziektekosten hebben. Zij kunnen niet wachten op resultaten van het RIVM-onderzoek. Daarom kunnen zij mogelijk nu al een financiële tegemoetkoming aanvragen via de Coulanceregeling chroom-6.

Aandoeningen en tegemoetkoming

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gelden bepaalde voorwaarden. Er moet een aanwijzing zijn dat de aandoening is veroorzaakt door werken met chroom-6. Ook moet de medewerker ten minste 1 jaar hebben gewerkt in een functie waarin hij is blootgesteld aan chroom-6 (risicofunctie).  Aandoeningen die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt zijn bijvoorbeeld:

  • longkanker;
  • nieraandoeningen;
  • eczeem.

Bekijk voor een volledig overzicht de lijst van ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt.

Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van de ernst van de aandoening. En of er een aanwijzing is dat de aandoening is veroorzaakt door werken met chroom-6. Het bedrag varieert van € 3.000 tot maximaal € 15.000 voor mensen die door hun aandoening ernstig ziek zijn.

Aanvragen coulanceregeling

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de tegemoetkoming. Denkt u gebruik te kunnen maken van de coulanceregeling? Neem dan contact op met het ABP: 

Aansprakelijkheid Defensie

Het bestaan van de coulanceregeling betekent niet dat Defensie aansprakelijk is. Om te kunnen bepalen waarvoor en in welke mate Defensie wel of niet aansprakelijk te stellen valt, moet eerst het volledige onderzoek van het RIVM afgerond zijn.

Regeling eerste deelonderzoek

Het eerste deelonderzoek naar het gebruik van chroom-6 op POMS-locaties is inmiddels afgerond. Voor oud-medewerkers van deze werkplaatsen geldt nu de Regeling uitkering chroom-6.

Van het overige onderzoek zijn de resultaten nog niet bekend. Totdat deze bekend zijn, blijft de Coulanceregeling chroom-6 bestaan.