Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgmedewerkers

Ook binnen de zorg zijn medewerkers ziek geworden door corona. Sommige zorgmedewerkers zijn na 2 jaar nog ziek. Het kabinet wil graag dat zij meer tijd krijgen om beter te worden en hoopt deze medewerkers te kunnen behouden voor de zorg. Daarom geeft de overheid subsidie aan werkgevers in de zorg. 

Aanvragen subsidie Behoud langdurig zieke zorgwerknemer

Werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen de subsidie aanvragen bij DUS-i.nl.

Overheid wil graag dat zorgmedewerkers in zorg werkzaam blijven

Als werknemers 2 jaar ziek zijn, gaan zij vrijwel altijd uit dienst van hun werkgever. Dat geldt ook voor medewerkers in de zorg. Als deze zorgmedewerkers later beter worden, gaan zij misschien werk buiten de zorg zoeken. De overheid wil graag dat deze medewerkers binnen de zorg blijven werken. Daarom werkt het kabinet aan een tijdelijke subsidieregeling voor zorgwerkgevers. Met de subsidie kunnen zij langdurig zieke werknemers na het tweede ziektejaar langer in dienst houden. Zo kunnen werkgevers met hun werknemers blijven werken aan hun herstel en re-integratie. De overheid vergoedt een deel van loonkosten van de verlengde loondoorbetaling. 

Werkwijze aanvragen subsidie door werkgevers

Via de volgende stappen kan de subsidie worden aangevraagd:

  1. Werkgever en werknemer maken afspraken over een verlenging van de loondoorbetaling. Zie ook onderstaande voorwaarden.
  2. De werkgever vraagt de subsidie aan bij DUS-i.

Deze subsidieregeling heeft géén gevolgen voor de termijnen en procedures die gelden voor een WIA-aanvraag en voor de bestaande mogelijkheden tot aanvraag van een verlengde loondoorbetaling na het tweede ziektejaar.

Subsidieaanvraag met terugwerkende kracht mogelijk

De subsidieregeling wordt naar verwachting medio juni gepubliceerd.  Kort na publicatie van de regeling opent ook het loket waar werkgevers de subsidie kunnen aanvragen. Werkgevers kunnen de subsidie met terugwerkende kracht aanvragen voor zorgwerknemers waarvoor vanaf 1 maart 2022 verlengde loondoorbetaling is afgesproken.

Werkgever en werknemer kunnen dus al afspraken maken over verlengde loondoorbetaling voordat het aanvraagloket geopend is. 

Voorwaarden

Werkgevers in zorg en welzijn kunnen de subsidie aanvragen voor hun werknemers: 

  • die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werden; en 
  • met wie zij een verlengde loondoorbetaling na het tweede ziektejaar hebben afgesproken van minimaal 6 maanden; en
  • voor wie deze verlengde loondoorbetaling ook door UWV is bevestigd.

De door de werkgever opgegeven gegevens omtrent verlenging(en) van de loondoorbetaling zullen worden getoetst aan bij UWV bekende gegevens. 

De uitoefening van een specifiek beroep of het behoren tot een specifieke beroepsgroep zal géén criterium zijn in de regeling.

Freelancers en uitzendpersoneel komen niet in aanmerking voor (subsidie voor) verlenging van de loondoorbetaling na het tweede ziektejaar. Voor hen gelden andere regels dan voor werknemers. In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen vaste baan hebben en geen loon krijgen toch een inkomen behouden. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitzendkrachten en oproep- of invalkrachten. 

Gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling

Met de subsidie komt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkgevers tegemoet in de kosten die gemoeid zijn met de verlenging van de loondoorbetaling. 
Het subsidiebedrag per werknemer bedraagt gemiddeld circa € 6.600. Dit bedrag dekt de helft van de gemiddelde loonkosten bij een verlenging van de loondoorbetaling met een half jaar, uitgaande van de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar voor een verpleegkundige of verzorgende, gecorrigeerd voor de deeltijdfactor.

Geen verandering in stelsel van sociale zekerheid

De subsidieregeling is geen verandering van het sociale zekerheidsstelsel. Werkgevers mochten al met hun werknemer afspreken dat zij het loon na 2 ziektejaren blijven doorbetalen. De subsidie betekent ook niet dat werkgevers verplicht zijn om met elke werknemer afspraken te maken over langer loon doorbetalen. Ook hebben werknemers geen recht op meer dan 2 jaar loondoorbetaling door de werkgever. 

Alleen voor de zorg

Naast een tekort aan personeel was er in het begin van de pandemie sprake van een uitzonderlijke situatie in de zorg. Er is een beroep gedaan op zorgmedewerkers om door te blijven werken, ondanks dat nog weinig bekend was over hoe veilig te werken met COVID-patiënten. Daarnaast hebben de hoge druk op de zorg in de COVID-periode en de algemene coronamaatregelen er mogelijk toe geleid dat de re-integratiemogelijkheden voor langdurig zieke zorgmedewerkers minder goed zijn benut. Het kabinet ondersteunt daarom alléén werkgevers in de zorg die na het tweede ziektejaar de loondoorbetaling aan hun langdurig zieke zorgmedewerkers verlengen en met die medewerker(s) blijven werken aan herstel en re-integratie. Het kabinet hoopt daarmee deze medewerkers voor het werk in de zorg te behouden.