Veelgestelde vragen over het coronavirus en de visserij

Welke maatregelen worden er door de overheid genomen voor de visserij - en aquacultuurbedrijven die behoefte hebben aan overbruggingskrediet? 

Het ministerie van LNV heeft ervoor gezorgd dat ook het MKB in de visserij- en aquacultuursector gebruik kan maken van de tijdelijke borgstellingsregeling voor het aanvragen van een overbruggingskrediet. Bekijk meer vragen en antwoorden over de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor tijdelijke kredietfaciliteiten (BL-C).

Welke Europese maatregelen gelden voor de visserij?

De Europese Commissie heeft de staatssteunregels voor overheidssteun aan het bedrijfsleven versoepeld vanwege de maatregelen die genomen worden om het coronavirus te bestrijden. Hierdoor was het voor het kabinet mogelijk de algemene maatregelen voor het bedrijfsleven te nemen. De Europese Commissie heeft op 2 april voorstellen gepresenteerd voor extra maatregelen voor de visserij- en aquacultuursector met onder andere de mogelijkheid van een stilligregeling en steun voor opslag uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Deze voorstellen worden nu met de Raad van ministers en het Europees Parlement besproken. Medio april wordt besloten over deze extra maatregelen. 

Kunnen vissers gewoon blijven vissen?

Voorlopig wel, in een aantal gevallen is een tijdelijke beperking van het aantal uren dat vissers de zee op mogen opgelegd door de Producentenorganisaties.

Is transport van visserijproducten mogelijk?

Inzet van Nederland is om transport van voedsel in geval van grenssluitingen mogelijk te blijven maken binnen de Europese Unie.  

Blijven de visafslagen open? 

De voedselketen is als prioritair aangemerkt door de regering. Visafslagen maken zelf de afweging of zij open blijven.

Is het mogelijk visseizoenen uit te stellen? 

Dit is niet mogelijk als door deze verplaatsing een overlap ontstaat met een wettelijk vastgestelde gesloten periode voor de betreffende soort of vistuig.  Het instellen van gesloten periodes is een maatregel om het visbestand op ecologische gronden te beschermen. Wanneer in de gesloten tijd wordt gevist, heeft dit nadelige gevolgen voor de voortplanting van deze soorten. Dat heeft consequenties voor de lange termijn van het bestand met nadelige gevolgen voor zowel het ecosysteem als toekomstige vangstmogelijkheden.

Wat gebeurt er met het quotum als dat niet wordt opgevist?

In principe wordt 10% van het quotum dat niet wordt opgevist – afhankelijk van het visbestand – opgeteld bij het quotum van het volgende jaar. Er wordt op dit moment gekeken of dit percentage verhoogd kan worden voor bepaalde visbestanden. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van Europese besluitvorming.