Corona en kosten kinderopvang: informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u meer informatie voor ouders over de tegemoetkoming in de kosten voor de buitenschoolse opvang (bso) tijdens de sluiting vanaf 21 december 2021 tot 10 januari 2022.

Verzoek tot doorbetaling kinderopvangfactuur

Het kabinet heeft ouders opgeroepen om tijdens de sluiting de facturen voor de bso door te betalen.  

Tegemoetkoming van de eigen bijdrage

Alle ouders die gebruikmaken van bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig zijn blijven doorbetalen, ontvangen voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang. 

De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. 

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u een aantal vragen en antwoorden over de sluiting.

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?

Alle ouders die gebruikmaken van de bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig door zijn blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. Dat betekent dat ouders een tegemoetkoming ontvangen die bij benadering overeenkomt met de eigen bijdrage. 
Net als bij de eerdere sluitingen (voorjaar 2020 en winter 2020) zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen drie groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen. Het gaat om de volgende groepen:

  1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
  2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
  3. Personen die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag

Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van de bso tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen. 

Ouders hebben deze tegemoetkoming in juni automatisch op hun rekening ontvangen van de SVB. Zij hoefden deze dus niet zelf aan te vragen. Bij de berekening is uitgegaan van de gegevens zoals bekend op de peildatum, 1 mei 2022. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u meer informatie over de vergoeding van de eigen bijdrage voor de kinderopvang

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Mensen die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van de bso

Deze mensen krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van de bso tot de maximum uurprijs. Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die personen zonder overheidsvergoeding doorbetalen tijdens de sluiting van de buitenschoolse opvang (bso).

Op de website van de SVB kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor de bso. De aanvraagperiode loopt vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022. Komt u in aanmerking? Dan kunt u deze tegemoetkoming aanvragen bij de SVB.

Waarom moest ik de factuur voor de BSO (weer) door blijven betalen?

Als u de bso doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang. Daarnaast blijft ook uw kinderopvangtoeslag doorlopen als u uw factuur bent blijven betalen. Blijf wijzigingen in uw kinderopvanggegevens, zoals uw kinderopvanggebruik, doorgeven aan Toeslagen. 

Krijg ik het gehele bedrag dat ik aan eigen bijdrage betaal terug? 

U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die u betaalt. Deze tegemoetkoming komt bij benadering overeen met het bedrag dat u heeft betaald aan eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Indien u kinderopvangtoeslag ontvangt, wordt de tegemoetkoming berekend op basis van de kinderopvanggegevens die op 1 mei 2022 bekend zijn bij Toeslagen. 

Wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug? En wat moet ik daarvoor doen?

Als u kinderopvangtoeslag ontvangt, hoeft u geen aanvraag in te dienen voor de tegemoetkoming. U ontvangt automatisch van de SVB een beschikking waarin het bedrag dat u aan tegemoetkoming krijgt staat vermeld. Het bedrag ontvangt u medio 2022. U krijgt ook automatisch uw eigen bijdrage terug van de gemeente als u gebruik maakt van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.

Als u geen overheidsvergoeding ontvangt, kunt u vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 een aanvraag indienen bij de SVB. Op de website van de SVB kunt u nagaan of u een vergoeding voor de bso kunt krijgen

Krijg ik ook een vergoeding voor de sluiting van de bso gedurende de periode van 21 tot en met 24 december?

Ook voor deze sluitingsperiode ontvangt u een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Concreet betekent dit dat u, als u de facturen heeft doorbetaald gedurende de sluiting een tegemoetkoming ontvangt voor de periode vanaf 21 december 2021 tot 10 januari 2022.

Klopt het dat ouders een herziening ontvangen naar aanleiding van de eerdere tegemoetkomingen?

Ja, ouders die te weinig tegemoetkoming hebben gehad tijdens de eerste en/of twee eerdere sluitingen ontvangen een additionele tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming ontvangen ouders eind juni 2022. Een uitzondering hierop zijn wijzigingen (in inkomen of uren) doorgegeven in de periode van 22 februari tot en met 30 april 2022 die tot een additionele tegemoetkoming van ten minste € 500 zouden leiden. De Belastingdienst/Toeslagen onderzoekt deze gegevens uiterlijk op 1 juli 2022 op betrouwbaarheid en gaat daarna over tot de berekening van de kinderopvangtoeslag en de daarop gebaseerde tegemoetkoming.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u meer informatie over de nabetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage

Ik betaal de bso geheel zelf, zonder overheidsvergoeding. Moet ik nu weer doorbetalen?

Ja, door de sluiting van de bso is het voor de stabiliteit van de kinderopvangsector en het behouden van uw kinderopvangplek van belang om de kinderopvangfacturen door te betalen. U ontvangt hiervoor een tegemoetkoming door hier vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 een aanvraag voor in te dienen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van de bso tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijgt men een tegemoetkoming. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Op de website van de SVB kunt u nagaan of u een vergoeding voor de bso kunt krijgen.

Moest ik als ouder betalen voor noodopvang?

Noodopvang door kinderopvangorganisaties is in principe met gesloten beurzen georganiseerd. Kinderopvangorganisaties wordt dus gevraagd noodopvang om-niet aan te bieden. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties alleen de reguliere (contract)uren aan ouders facturen, waarbij geldt dat de kinderopvangtoeslag doorloopt en dat ouders een tegemoetkoming ontvangen die bij benadering overeenkomt met de eigen bijdrage.