Middelbaar en hoger (beroeps) onderwijs

Financiële ondersteuning studenten, docenten en onderzoekers

 • Iedereen die volgend jaar studeert, krijgt een korting van 50% op het college-, cursus- of lesgeld. Dat geeft studenten financiële ademruimte in deze moeilijke tijd. Bekijk de Q&A Plannen kabinet korting collegegeld hoger onderwijs voor meer informatie.
 • Studenten die hun recht dreigen te verliezen op een aanvullende beurs of studiefinanciering krijgen daar een compensatie voor.
 • Studenten die vertraging oplopen krijgen een verlenging van 12 maanden van hun OV-kaart.
 • Door behoud van coronabanen worden veel docenten/onderzoekers ontlast.
 • Er wordt 162 miljoen geïnvesteerd om onderzoekers te ondersteunen. Zodat ze hun onderzoeken kunnen afmaken en daarnaast ook les kunnen blijven geven.

Begeleiding van studenten

 • De begeleiding van studenten door docenten en studiebegeleiders wordt geïntensiveerd.
 • De begeleiding op lerarenopleidingen wordt versterkt voor studievoortgang en voorkomen uitval.
 • De studiefaciliteiten voor mbo-studenten worden uitgebreid.
 • De regeling inhaal- en ondersteuningsonderwijs mbo wordt verlengd.
 • Praktijkleren (subsidieregeling voor stages) en stageoffensief mbo worden opgehoogd en verlengd. Ook wordt dit uitgebreid naar het hbo.

Meer fysiek onderwijs

 • Meer fysiek onderwijs is de cruciale factor voor het voorkomen van verdere vertragingen. Het kabinet bekijkt welke mogelijkheden er op korte termijn zijn om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken in het mbo, hbo en wo.
 • Daarnaast is in januari gestart met een eerste pilot sneltesten. Dit wordt uitgebreid tot 8 pilots in het mbo, hbo en wo. Met deze pilots wordt verkend hoe sneltesten en andere interventies bij kunnen dragen aan meer fysiek onderwijs op de school of instelling.

Compensatie voor meer studenten

Universiteiten en hogescholen hebben te maken met een enorme toeloop van studenten die door corona niet kiezen voor een tussenjaar of een wereldreis. De onderwijsinstellingen worden hier vanaf komend jaar al volledig voor gecompenseerd en structureel met een bedrag van 645 miljoen euro. Dit extra geld, dat naast de 8,5 miljard beschikbaar komt, moet er voor zorgen dat er meer mensen in dienst kunnen komen, en de werkdruk afneemt.

Alle maatregelen worden op korte termijn uitgewerkt, meer informatie daarover volgt op een later moment.