Corona en regels voor scholen in voortgezet (speciaal) onderwijs

Scholen zijn voor de meeste leerlingen fysiek gesloten tot en met tenminste 7 februari 2021. Sommige leerlingen kunnen wel naar school. In dat geval gelden de bestaande regels op deze pagina voor scholen en leerlingen.

Uitgezonderde leerlingen die wel naar school kunnen

Deze regels gelden voor specifieke groepen leerlingen die wel les op school krijgen:

 • Eindexamenleerlingen.
 • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
 • Leerlingen die schoolexamens doen.
 • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de school, waar nodig in overleg met de gemeente, de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat het in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt, en nieuwkomersleerlingen.

Regels in voortgezet (speciaal) onderwijs tegen verspreiding corona

Scholen zorgen voor de volgende maatregelen:

 • Zij zorgen ervoor dat iedereen in de school zich houdt aan de basismaatregelen die voor iedereen gelden;
 • Zij melden besmettingen met het coronavirus van leerlingen en onderwijspersoneel bij de GGD;
 • Zij beperken zoveel mogelijk de contacten tussen leerlingen en onderwijspersoneel door bijvoorbeeld pauzes en begintijden anders te plannen;
 • Zij zorgen ervoor dat op school alleen onderwijs, (onderwijsondersteunende) zorg en opvang van kinderen wordt verzorgd. Activiteiten zoals teamdagen of ouderavonden vinden op afstand plaats, dus niet op school;
 • Zij letten op of leerlingen  en medewerkers klachten hebben die passen bij het coronavirus;
 • Zij sturen leerlingen en medewerkers met klachten die passen bij het coronavirus naar huis.

Regels voor 1,5 meter afstand op scholen

 • Overal in de school geldt de 1,5m afstand tussen leerlingen onderling, en tussen leerlingen en leraren.
 • In de klas zal gekeken moeten worden naar een opstelling waarbij 1,5m afstand mogelijk is.
 • Wellicht is het bijvoorbeeld mogelijk om leerlingen te spreiden over meerdere lokalen.
 • Er zijn nu veel minder leerlingen op school, dus scholen hebben meer ruimte om de afstand te bewaren.
 • De 1,5m afstand is geen vervanging het mondkapje. Dat moet nog steeds gedragen worden buiten de klas. Ook als er 1,5m afstand gehouden wordt.  

Ingangsmoment afstand houden op scholen

De regel van 1,5 meter afstand op middelbare scholen gaat zo snel als mogelijk in. Het is begrijpelijk dat scholen moeten bekijken hoe ze dit in de praktijk organiseren, en dat ze hier één of enkele dagen voor nodig hebben.

Leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo houden zoveel als mogelijk 1,5m afstand

Voor het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo kan dit tot ingewikkelde situaties leiden; hier geldt dat er zoveel als mogelijk 1,5 afstand gehouden moet worden.

Mondkapjes

Leerlingen en onderwijspersoneel op het voortgezet (speciaal) onderwijs worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen buiten de les. Het gaat om situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet altijd te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarbij leerlingen zitten, kan het mondkapje af.

Bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs wordt een mondkapje dringend geadviseerd voor specifieke lessituaties waar de 1,5 meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is. Dit geldt alleen als het mondkapje de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Voor nu geldt een dringend advies, aan verplichting wordt gewerkt. Lees ook de veelgestelde vragen over mondkapjes op school.

Leerlingenvervoer in het vso

De ritten van het leerlingenvervoer in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan door. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen. 
 • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar. Wel moeten ze zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur. Als de 1,5 meter afstand mogelijk is, zijn er geen extra maatregelen nodig. 
 • Leerlingen dragen zoveel als mogelijk mondkapje.
 • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.

Alle zitplaatsen mogen worden gebruikt. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft een protocol voor veilig leerling- en kinderopvangvervoer opgesteld. Dit deden zij samen met de vakbonden FNV en CNV.

Maatregelen bij besmetting op school

Bij 1 of meer bevestigde besmettingen meldt de school dit altijd bij de GGD. Soms benadert de GGD een school hierover.

Is er iemand op school positief getest op corona? Dan doet de GGD bron- en contactonderzoek. Dit om de verspreiding van het virus te voorkomen. De GGD bepaalt welke maatregelen de school moet nemen. En of er meer personen getest moeten worden. Dit is afhankelijk van de situatie. De GGD neemt hierover contact op met de school.

Wanneer is er sprake van ongeoorloofd verzuim?

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school, of aan het als alternatief aangeboden afstandsonderwijs, zonder geldige reden. De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt heeft de school de verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden bij DUO. Het is daarbij belangrijk dat de school in gesprek gaat met de ouders, om hen ertoe te bewegen de leerling weer naar school te laten komen. De leerplichtambtenaar kan hierbij helpen. Meer informatie over het melden van verzuim is te vinden op de website van DUO.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. U vindt het meldpunt in uw Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

Het registreren van een melding kost hooguit een paar minuten tijd. De registratie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van onderwijs en maatregelen voor te bereiden als dat nodig is. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat.

Ondersteuning voor scholen

Het organiseren van onderwijs onder deze omstandigheden vraagt om aanpassingen. Op de website Weeropschool.nl is veel praktische informatie te vinden, waaronder protocollen, richtlijnen voor ventilatie en een loket voor vragen. Ook is hier informatie te vinden over het organiseren van onderwijs op afstand.

Extra geld voor het onderwijs door de coronacrisis

Het kabinet stelt bijna € 500 miljoen extra beschikbaar voor het onderwijs door de coronacrisis. Hiervan is € 282 miljoen om extra hulp te bieden aan leerlingen en studenten die dit door de coronacrisis nodig hebben.

Scholen in het speciaal onderwijs kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Lees meer over de subsidieregelingen en het gehele steunpakket.