Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur

Organisaties en zzp‘ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de cultuursector. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen.

Gevolgen voor culturele instellingen

Zijn culturele locaties zoals theaters, concertzalen en musea open?

Culturele instellingen mogen vanaf 1 juni 12:00 uur weer open. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Locatie neemt hygiënemaatregelen en werkt op basis van reservering en een checkgesprek.
 • Musea, presentatie-instellingen en monumenten met publieksfunctie:
  • maximum aantal bezoekers afhankelijk van beschikbare oppervlakte per gebouw. 
  • Bezoekers moeten vooraf reserveren.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten:
  • maximaal 30 personen per gebouw.
 • Overige culturele instellingen, waaronder theaters, bioscopen, filmtheaters, concertzalen, podia en schouwburgen: 
  • maximaal 30 bezoekers (zitplaatsen) per ruimte.
  • Bezoekers moeten vooraf reserveren. 

Mogen blazers weer spelen? 

Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.

Mag er weer samen gezongen worden?

Het OMT geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbeoordeling over het hervatten van gezamenlijke zangactiviteiten kan plaatsvinden. Daarom wordt nu geadviseerd om niet samen te zingen. Voor professionele zangers die samen optreden wordt gekeken of op basis van hun protocol verruiming mogelijk  is in afwachting van nader onderzoek.

Mogen professionele zangers solo optreden?

Voor professionele zangers is het toegestaan om solo op te treden, mits zij ruime afstand houden tussen zanger en de muzikale begeleiding en een ruime afstand wordt aangehouden tussen zanger en het publiek. Tot de resultaten van Nederlands onderzoek bekend zijn, geeft Duits onderzoek waarbij gesproken wordt van 8 meter tussen zanger en begeleiding houvast. Zodra er meer bekend is over Nederlandse onderzoek volgt een nadere richtlijn. 

Mogen kinderen weer samen zingen?

Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer samen zingen.

Mogen dansscholen weer open?

De positie van binnensporten (zoals dansscholen) op de routekaart voor versoepeling van de maatregelen (nu gepland voor 1 september), wordt eind juni door het kabinet bekeken. Kinderen en volwassenen mogen wel buiten lessen volgen.

Kunnen acteurs en medewerkers (bijvoorbeeld presentatoren) in de audiovisuele-sector weer volledig aan het werk? 

Acteurs en andere medewerkers in de AV-sector kunnen aan het werk. De branche heeft hiervoor een protocol opgesteld, zodat dit veilig kan. Voor intieme scènes geldt een uitzondering.

Kunnen toneelspelers en dansers weer volledig aan het werk? 

Toneelspelers en dansers mogen per 1 juni al repeteren en optreden mits zij 1,5m afstand houden. Op dit moment werkt de toneel- en dansbranche aan een aanpassing van hun protocol, zodat ook zij op een verantwoorde wijze weer volledig aan het werk kunnen.

Wanneer wordt er besloten over versoepeling/verlenging van het verbod op evenementen tot 1 september?

Evenementen blijven tot 1 september verboden. Over de periode daarna is nog geen zekerheid.

Moet er voor musea, monumenten en presentatie-instellingen ook een gesprek met bezoekers komen om in te schatten of een bezoek risico’s oplevert?

Ja.

Waarom is besloten om evenementen tot 1 september te verbieden?

Voor deze evenementen (bijvoorbeeld festivals en grote popconcerten) is het complex om de 1,5 meter afstand op een veilige manier te organiseren. Ook vanwege de lange voorbereidingstijd van dit type evenementen, en de daarbij horende kosten, is vroegtijdige helderheid van belang. Daarom is besloten deze evenementen in ieder geval tot 1 september te verbieden. Pas als het coronavirus verder onder controle is, zijn grote evenementen weer mogelijk. 

Hoe kan de culturele sector zich voorbereiden op versoepeling van maatregelen? 

Bedrijven en organisaties maken daarvoor concrete plannen voor op de werkvloer (protocollen). Deze plannen gaan over veilig werken binnen een bedrijf of organisatie en over het veilig ontvangen van bezoekers. Om te komen tot een besluit om een door de overheid gesloten sector open te stellen, wordt naast de stand van zaken van de gezondheidszorg en de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen, ook naar effecten op de belasting voor het openbaar vervoer en de publieke ruimte gekeken. Lees meer informatie over de voorbereiding op de anderhalvemetersamenleving.

Worden protocollen van de culturele sector meegewogen in de besluitvorming over versoepeling van maatregelen? 

Voorafgaand aan het besluit om deze sectoren te deels heropenen geeft het OMT een advies. In dat advies worden de plannen die de sectoren hebben gemaakt meegewogen. Er vindt geen toetsing plaats, maar het OMT benut de plannen wel om advies uit te brengen over daadwerkelijke heropening per 1 juni. Die heropening is pas zeker als het virus onder controle blijft en na positief advies van het OMT en de daarop gebaseerde besluitvorming van het kabinet. 

Geldt de voorwaarde van een maximum aantal van 30 bezoekers ook voor musea, monumenten en presentatie-instellingen?

Nee, deze voorwaarde van een maximum van 30 personen geldt niet voor musea, monumenten met een publieksfunctie en presentatie-instellingen. Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare oppervlakte passen, bij 1,5 meter afstand van elkaar. Bezoekers moeten hiervoor een kaartje vooraf kopen. 

Ik heb kaartjes voor een bezoek aan, of een voorstelling bij, een culturele instelling. Gaat dit door?

We adviseren om dit na te gaan bij de betreffende culturele instelling.

Worden gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector terugbetaald?

Veel voorstellingen, festivals en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast en musea zijn gesloten. De cultuursector heeft samen met organisaties uit de sport, gesteund door de ministeries OCW, EZK en VWS, een voucherregeling gerealiseerd.

Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig. Is zo’n verplaatsing niet mogelijk, wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief (service)kosten, die later ingewisseld kan worden. Naast de voucheroptie heeft u het recht om uw geld terug te vragen. Ticketkopers worden door de betreffende organisator geïnformeerd over de praktische afhandeling van hun evenement en tickets.

Meer informatie: bewaarjeticket.nl.

Wat wordt er gedaan om de gevolgen van de coronacrisis voor de creatieve en culturele sector te beperken? 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft goed overleg met de sector, de gemeenten, provincies, de 6 cultuurfondsen en de private fondsen. Kunsten ’92 is gevraagd de vertegenwoordiging vanuit de sector te organiseren. Dit overleg gaat over de volgende onderwerpen:

 • Aansluiten op generieke maatregelen:
  De financiële maatregelen voor banen en economie die het kabinet op dinsdag 17 maart heeft gepubliceerd zullen ook in de culturele en creatieve sector steun geven. 
 • Sectorspecifieke maatregelen: 
  OCW treft maatregelen voor instellingen die subsidie ontvangen vanuit de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en makers die meerjarige of projectsubsidies ontvangen van de 6 Rijkscultuurfondsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet terugvorderen van subsidie bij tegenvallende prestaties vanwege deze crisis. Hierover heeft minister Van Engelshoven vrijdag 27 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. 
 • Aanvullende ondersteuning: Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Hiermee worden instellingen gesteund die essentieel zijn voor de sector als geheel. Hierover heeft minister Van Engelshoven woensdag 15 april een brief naar de Tweede Kamer gestuurd

Wat houdt de aanvullende ondersteuning voor de culturele sector in? 

Verhoging van subsidie aan instellingen en festivals die momenteel subsidie ontvangen via BIS en rijkscultuurfondsen

 • Voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur 2017-2020
 • Voor instellingen en festivals die meerjarige subsidie ontvangen van de zes rijkscultuurfondsen in de periode 2017-2020

Verhoging van leenfaciliteit via Nationaal Restauratie Fonds

 • Voor monumenteigenaren van opengestelde rijksmonumenten

Investering in vitale regionale culturele infrastructuur

 • Voor cruciale instellingen die vooral in de regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen, zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-) podia en filmtheaters

Verhoging van leenfaciliteit via Cultuur+Ondernemen 

 • Voor cruciale private partijen zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries

Wat zijn de criteria voor instellingen in bovenstaande 4 categorieën om in aanmerking te komen voor aanvullende ondersteuning?

 • Instellingen die inkomsten mislopen als gevolg van de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, komen in aanmerking voor de aanvullende ondersteuning
 • Instellingen moeten eerst een beroep hebben gedaan op de generieke maatregelen voor zover dat mogelijk is
 • Instellingen moeten daarnaast, voor zover verantwoord, eerst de eigen reserves aanspreken
 • Alleen instellingen met een eigen inkomsten percentage van minimaal 15% van hun totale omzet in 2018 komen in aanmerking
 • Voor (pop)podia, filmtheaters en musea die vitale onderdelen van de regionale culturele infrastructuur zijn, maar geen onderdeel zijn van de BIS of meerjarige subsidie van de rijksfondsen ontvangen, werken de overheden samen. In het geval dat gemeenten of provincies deze instellingen aanvullend ondersteunen, heeft het Rijk middelen beschikbaar om deze ondersteuning verder te verhogen.  
 • Bij het bepalen van de aanvullende ondersteuning wordt rekening gehouden met het aandeel eigen inkomsten van de instelling. Hoge eigen inkomsten betekent namelijk een groter verlies aan inkomsten en daarmee dus een grotere behoefte aan extra ondersteuning

Hoe wordt het geld toegewezen? 

Het kabinet voegt de aanvullende € 300 miljoen toe aan bestaand instrumentarium. Er wordt zo snel mogelijk gestart met de uitvoering van deze maatregelen.  

Hoe snel kunnen instellingen beschikken over het geld? 

Het ministerie van OCW streeft ernaar om het geld zo snel mogelijk bij de instellingen te krijgen. 

Hoe profiteren freelancers en zzp’ers van deze aanvullende ondersteuning? 

De aanvullende ondersteuning heeft vooral als doel instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel, onder meer vanwege de werkgelegenheid die zij genereren voor andere instellingen en zzp’ers. Freelancers en zzp’ers in de culturele sector kunnen daarnaast aanspraak maken op de kabinetsbrede maatregelen. Daarmee worden banen behouden, zzp’ers en kleine ondernemingen ondersteund en lasten verlaagd. 

Komen gemeentelijk of provinciaal gesubsidieerde instellingen ook in aanmerking voor extra ondersteuning?

Instellingen die in de BIS zitten of meerjarige subsidie van de rijksfondsen ontvangen, krijgen een extra subsidie vanuit het Rijk.

Voor (pop)podia, filmtheaters en musea die vitale onderdelen van de regionale culturele infrastructuur zijn, maar geen onderdeel zijn van de BIS of meerjarige subsidie van de rijkscultuurfondsen ontvangen, werken de overheden samen. In het geval dat gemeenten of provincies deze instellingen aanvullend ondersteunen, kan het Rijk deze ondersteuning verder verhogen. 

Ik loop als culturele organisatie/producent/zzp'er inkomsten mis als gevolg van teruglopende bezoekersaantallen. Word ik daarvoor gecompenseerd?

Het kabinet realiseert zich dat de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, grote impact hebben op werkgevers en werknemers, ook in de cultuursector. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Deze maatregelen zullen ook in de culturele en creatieve sector steun geven. Samen met de sector wordt onderzocht welke maatregelen passend zijn. Ondanks alle inzet moeten we ook realistisch zijn: we zullen niet alles kunnen compenseren. 

De meest relevante economische maatregelen zijn:

Meer informatie over deze maatregelen leest u bij de veelgestelde vagen over financiële regelingen.

Hoe lang kan er door de culturele sector aanspraak gemaakt worden op de generieke economische maatregelen? 

De generieke regelingen, die ook voor de culturele sector gelden, lopen door tot eind mei.

Welke ondernemingen in de culturele sector komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)?  

Kleine bedrijven uit het culturele en creatieve veld kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van € 4.000 voor geleden schade als gevolg van het coronavirus. Voor de culturele sector komen de volgende activiteiten in aanmerking, als zij ook aan de overige voorwaarden voldoen: 

SBI-codes en omschrijvingen van bedrijven in de culturele sector die in aanmerking komen voor de TOGS-tegemoetkoming
Bedrijven in de regeling van  27 maart Bedrijven in de uitbreiding van 7 april
7990 Reisinformatie- en reserveerbureaus 9103 Monumentenzorg
90011 Beoefening van podiumkunst 59111 Filmproductie, geen televisiefilms
90012 Producenten van podiumkunst 59112 Productie van televisieprogramma's
9002 Diensten voor uitvoerende kunst 5912 Facilitaire diensten voor film, tv
90041 Theaters en schouwburgen 5913 Distributie films en tv-producties
91021 Musea 5920 Maken en uitgeven geluidsopnamen
91022 Kunstgalerieën en expositieruimten 74201 Fotografie
4761 Boekenwinkels
4763 Winkels in audio- en video-opnamen
5914 Bioscopen
90013 Circus en variété
8230 Organisatie van congressen, beurzen
85521 Dansscholen
85522 Kunstzinnige vorming van amateurs
47594 Winkels in muziekinstrumenten
47783 Winkels in kunstvoorwerpen

Aanvragen kunnen worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Meer informatie over deze maatregel leest u bij de veelgestelde vragen over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19.

Mijn instelling staat onder de verkeerde SBI-code geregistreerd in het Handelsregister. Waar kan ik dit melden? 

Vindt u dat de SBI-code in het Handelsregister niet overeenkomt met uw hoofdactiviteit, dan kunt u dit melden bij RVO.nl. Per geval wordt naar de registratie gekeken, het heeft geen zin om nu uw SBI-code aan te passen. 

Ik heb een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling. Wat kan ik doen? 

Heeft u wel een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling en bent u van mening dat ook die SBI-code bij de regeling zou moeten worden opgenomen, dan kunt u dit ook melden via RVO.nl. 

Ik heb een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling. Wat kan ik doen? 

Heeft u wel een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling en bent u van mening dat ook die SBI-code bij de regeling zou moeten worden opgenomen, dan kunt u dit ook melden via RVO.nl. 

Welke ondernemingen in de culturele sector komen in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo)?

De Tozo-regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers die in financiële problemen komen door de crisis, onder wie zzp'ers, met een bijstandsuitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Met behulp van vragen op Krijgiktozo.nl kunt u beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling. Zo moet een zelfstandige voldoen aan het urencriterium, wat neerkomt op 1.225 uur per jaar ofwel ongeveer 24 uur per week. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Welke maatregelen worden er genomen voor rijksgesubsidieerde musea? 

Om rijksgesubsidieerde musea op de korte termijn meer financiële ruimte te geven is met het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken om de musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf een huuropschorting van 3 maanden te geven. Dat betekent dat zij op een later moment hun huur kunnen voldoen. Tevens worden gemeenten en provincies opgeroepen om dit voorbeeld te volgen en te onderzoeken hoe zij instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van huur.

Bibliotheken

Zijn bibliotheken open? 

Vanaf maandag 11 mei mogen bibliotheken weer open voor hun basisfunctie: het uitlenen van boeken. Groepsactiviteiten en horeca zijn nog niet toegestaan. Daarnaast blijft het mogelijk dat de openbare bibliotheek de gemeente kan helpen met activiteiten die nodig zijn om de essentiële processen in de samenleving door te laten gaan. Bijvoorbeeld door het bieden van faciliteiten voor leerlingen die thuis geen goede toegang hebben voor onderwijs op afstand.

Waar moeten bibliotheken qua hygiëne en veiligheid rekening mee houden als zij opengaan?

Bibliotheken hebben een protocol met richtlijnen voor veiligheid en hygiëne. De regels hangen bij de ingang en staan op de website van de bibliotheken

Blijven bibliotheken digitaal bereikbaar?

Ook nu de bibliotheken weer open kunnen vanaf 11 mei, blijft het digitale aanbod voorlopig beschikbaar. Er zijn:

Hoe ga je als culturele organisatie om met inzet van kwetsbare vrijwilligers?

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt daarom aangeraden extra voorzichtig te zijn. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven. 

Bekijk ook: