Coronavirus en cultuur

Op deze pagina vindt u meer informatie over de gevolgen die het coronavirus heeft voor de culturele sector. Bijvoorbeeld welke locaties open zijn, welke activiteiten zijn toegestaan en informatie over financiële steun.

Regels voor culturele instellingen en bezoekers

Regels voor gezelschappen

Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen, anders dan een huishouden, een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee).

Een gezelschap is een groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden. Als daar zich mensen (spontaan) bij aansluiten, dan horen zij ook bij het gezelschap.

Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte zijn personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.

Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte (exclusief personeel, inclusief kinderen). Buiten mogen maximaal 4 personen samenkomen.

Bekijk meer informatie over regels voor gezelschappen.

Regels voor ruimtes waar bezoekers binnen op 1 plek zijn, zoals theaters, bioscopen, concertzalen, podia

In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen en filmtheaters, concertzalen en podia geldt:

 • Maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (inclusief kinderen, exclusief personeel).
 • Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte.
 • Er geldt een uitzondering op het maximum van 30 bezoekers bij het gebruik van verenigingsgebouwen (dus niet in theaters) voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.

Regels voor musea, bibliotheken, beeldentuinen en andere binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers

 • Bij binnen- en buitenlocaties met doorstroom houden bezoekers onderling 1,5 meter afstand (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).
 • Voor musea, monumenten, bibliotheken, beeldentuinen en andere vergelijkbare binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers, dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren.  
 • Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare oppervlakte passen, bij 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Voor de overige doorstroomlocaties (behalve markten) geldt aanvullend per locatie het maximum aantal bezoekers dat tegelijk wordt toegelaten door de Veiligheidsregio’s wordt bepaald, na overleg met de betrokken organisatie, rekening houdend met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand.

Regels voor de horeca binnen culturele instellingen

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, ook die in culturele instellingen. Hier gelden geen uitzonderingen op.

Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.

Naast elkaar zitten in theaters en bioscopen

Theaters, bioscopen en filmtheaters en andere culturele locaties richten zelf de zalen in, om zo aan de richtlijnen en de1,5 meter afstand te voldoen. Het is daarbij toegestaan dat mensen uit hetzelfde huishouden bij elkaar zitten.

In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een theater of bioscoop kan worden gemaakt.

Regels bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden.

 • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee).
 • Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, audiovisuele productie, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

Advies voor het dragen van een mondkapje

Advies voor het dragen van een mondkapje in musea, monumenten, theater en concertzalen

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Ook in musea, monumenten, theaters en concertzalen worden bezoekers dringend geadviseerd continu een mondkapje te dragen wanneer zij staan (op een niet aangewezen plek) of lopen.

Het mondkapje kan af als mensen op een aangewezen plek zitten of staan. Ze moeten zich dan wel aan de 1,5 meter afstand voldoen houden. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.

Lees de veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes.

Advies voor het dragen van een mondkapje bij de beoefening van theater, dans, acteren of muziek

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Denk aan het bespelen van een blaasinstrument of bij zang.

Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening. En enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, podium of opnameruimte.

Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes wordt dringend geadviseerd het mondkapje te dragen.

Lees de veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes.

Toegangskaartjes

Ik heb kaartjes voor een bezoek aan, of een voorstelling bij, een culturele instelling. Gaat dit door?

Het advies is om dit na te gaan bij de betreffende culturele instelling.

Worden gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector terugbetaald?

Veel voorstellingen, festivals en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast.

De cultuursector heeft samen met organisaties uit de sport, gesteund door de ministeries OCW, EZK en VWS, een voucherregeling gerealiseerd.

Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig.

Is zo’n verplaatsing niet mogelijk? Of wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum? Dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs (inclusief (service)kosten) die later ingewisseld kan worden.

Naast de voucheroptie heeft u het recht om uw geld terug te vragen. 

Ticketkopers worden door de betreffende organisator geïnformeerd over de praktische afhandeling van hun evenement en tickets.

Meer informatie: bewaarjeticket.nl.

Protocollen

Wat moeten culturele organisaties die weer open mogen of activiteiten uitoefenen, doen om zich te houden aan de RIVM-richtlijnen?

Bedrijven en organisaties maken op brancheniveau concrete plannen (protocollen) voor veilig werken binnen een bedrijf of organisatie en voor het veilig ontvangen van bezoekers. In protocollen is vastgelegd hoe zij de RIVM-richtlijnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk, want afstand houden, hygiëne en beschermingsmaatregelen nemen blijven van belang. Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de vastgestelde protocollen. En meer informatie over de voorbereiding op de anderhalvemetersamenleving.

Vrijwilligers

Hoe gaan culturele organisaties om met inzet van kwetsbare vrijwilligers?

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt daarom aangeraden extra voorzichtig te zijn.

Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

Financiële regelingen voor de cultuursector

Wat wordt er gedaan om de gevolgen van de coronacrisis voor de creatieve en culturele sector te beperken?

 • Aansluiten op generieke maatregelen:
  Instellingen en zzp’ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van de kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie.
 • Sectorspecifieke maatregelen: 
  OCW treft maatregelen voor instellingen die subsidie ontvangen vanuit de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en makers die meerjarige of projectsubsidies ontvangen van de 6 Rijkscultuurfondsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet terugvorderen van subsidie bij tegenvallende prestaties vanwege deze crisis. Hierover heeft minister Van Engelshoven vrijdag 27 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. 
 • Aanvullende ondersteuning: Het kabinet stelde in april 2020 € 300 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector. Hiermee worden instellingen gesteund die essentieel zijn voor de sector als geheel. Minister Van Engelshoven stuurde een brief over de aanvullende ondersteuning aan de Tweede Kamer. In augustus maakte minister Van Engelshoven bekend dat het kabinet, bovenop de algemene steunmaatregelen, €482 miljoen extra uittrekt voor de culturele sector. Zij stuurde ook een brief over het tweede steunpakket aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hierover goed overleg met de sector, gemeenten, provincies, de 6 cultuurfondsen en de private fondsen. Kunsten ’92 is gevraagd de vertegenwoordiging vanuit de sector te organiseren.

Bekijk ook: