Vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs

Op deze pagina leest u over de gevolgen van het coronavirus voor de eindexamens in het voortgezet onderwijs.

Geen centrale eindexamens in 2020 door coronavirus

Gaan de centraal examens door?

Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. 

Alle centrale examens vervallen, ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en vmbo–kb. De resultaten van de schoolexamens of de college-examens (in het geval van staatsexamenkandidaten), vormen de basis voor het diploma dit schooljaar.

Hoe weet ik of ik geslaagd ben voor mijn vmbo, havo of vwo?

Dat hangt af van de cijfers voor de schoolexamens. Bekijk hoe het zit in de factsheets met de slaag-zakregeling:

Ik had gehoopt om mijn eindcijfer te kunnen verbeteren op het centraal examen. Maar dat gaat nu niet door. Kan ik nog iets doen voor een hoger eindcijfer?

Ja, er komen zogenoemde resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen). Je school maakt deze toetsen over de lesstof van het schoolexamen van een vak.

Je kan voor maximaal 2 vakken een RV-toets maken (leerlingen in vmbo-bb en –kb mogen ook een RV-toets doen voor het beroepsgerichte profielvak , dus in totaal drie). Deze toetsen tellen voor 50% mee voor je eindcijfer, behalve als je cijfer van je schoolexamen hierdoor lager wordt. In dat geval blijft je cijfer voor je schoolexamen staan.

Wat gebeurt er met eindcijfers die eerder zijn gehaald?

Als je 1 of meerdere vakken in een eerder leerjaar hebt afgesloten. En dus al een eindcijfer voor dat vak hebt (dat bestaat uit het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer). Dan blijft dit eindcijfer staan. In sommige gevallen kun je nog een resultaatverbeteringstoets voor dit vak doen. Dan kan het eindcijfer wel worden aangepast.

Ik heb geen schoolexamen gedaan voor een beroepsgericht profielvak. Wat nu?

Scholen die normaal gesproken geen schoolexamens afnemen voor het beroepsgerichte profielvak, moeten hier alsnog in voorzien, zodat dit vak kan worden afgesloten. Je school zal je hierover informeren.

Resultaatverbeteringstoetsen

Vanaf wanneer zijn de resultaatverbeteringstoetsen?

Scholen nemen de resultaatverbeteringstoetsen sinds 4 juni af.

Hoeveel resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) mag ik maken?

Vmbo-bb en kb:

Deze leerlingen kunnen voor maximaal 3 vakken een resultaatverbeteringstoets doen: 1 voor een beroepsgericht profielvak en 2 voor andere vakken. Voor een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten worden opgenomen in de toets.

Vmbo-gl, vmbo-tl, havo en vwo:

Deze leerlingen kunnen voor maximaal 2 vakken een resultaatverbeteringstoets doen.

Kunnen scholen de centrale examens van dit jaar gebruiken voor de resultaatverbeteringstoets?

Nee, de centrale examens van dit jaar zijn niet beschikbaar. Scholen maken zelf de resultaatverbeteringstoetsen op basis van het eigen programma van toetsing en afsluiting (PTA), voor een bepaald vak.

Gevolgen coronavirus voor schoolexamens

Gaan de schoolexamens wel door?

Ja, de schoolexamens gaan door. Scholen moeten de schoolexamens wel zoveel mogelijk op afstand doen, bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen. Zij mogen ook op school kleine groepen leerlingen een schoolexamen laten maken. Om dit mogelijk te maken kunnen scholen hun programma van toetsing en afsluiting (PTA) aanpassen. Zo kunnen er bijvoorbeeld toetsen worden afgenomen door te beeldbellen.

Wanneer worden de definitieve examenregels voor 2020 bekend gemaakt?

Deze zijn al bekend gemaakt in de vorm van de slaag-zakregeling. In die regels staat onder andere  wanneer scholen resultaten van het schoolexamen uiterlijk moeten inleveren, hoe scholen bepalen of een leerling is geslaagd of gezakt, of een herkansing kan doen.

Onder welke voorwaarden kunnen scholen schoolexamens blijven afnemen?

De schoolexamens kunnen doorgaan zolang de scholen zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent onder meer dat tussen alle aanwezigen 1,5 meter afstand blijft.

Als leerlingen een schoolexamen op school maken, moeten scholen zorgen dat ze niet op het schoolplein blijven staan. De RIVM-richtlijnen gelden ook op het schoolplein. Ook moeten scholen opstoppingen in de hal voorkomen.

Waarom lijkt voor scholen en schoolexamens een apart, minder strikt, regime te gelden?

Kinderen krijgen niet vaak klachten als zij besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarom verwacht het RIVM dat kinderen een kleine rol spelen in de verspreiding van COVID-19. 

Bovendien heeft het kabinet het onderwijs aangewezen als cruciale sector. Dit betekent dat het onderwijs waar mogelijk moet  doorgaan. Dit is anders dan bijvoorbeeld voor evenementen.

Aan welke voorwaarden moeten scholen, leraren en leerlingen zich houden bij de schoolexamens op school?

 • Leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona hebben. Dus geen neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.  
 • Leerlingenmoeten  1,5 meter afstand van elkaar en docenten houden.

Wat als een leerling ziek is of geen school- of praktijkexamen kan doen?

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan hij later het schoolexamen afronden. De school kan tot 3 juli, de start van de zomervakantie, schoolexamens inplannen en afnemen. Leerlingen moeten voor 3 juli ook eventuele herkansingen hebben gedaan.  

Doorstroom en vervolgopleiding

Wat betekende het dat de centraal examens niet doorging?

De resultaten van de schoolexamens zijn de basis voor het diploma dit schooljaar. Scholen hadden tot 4 juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

Hoe wordt nu bepaald naar welke vervolgopleiding de leerling doorstroomt?

Leerlingen kunnen dit jaar gewoon het diploma behalen. Dat gebeurt op basis van resultaten van het schoolexamen. Met dit diploma kunnen zij zoals altijd starten met hun vervolgopleiding.

Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?

 • Voor het hoger onderwijs moesten leerlingen zich uiterlijk 1 juni aanmelden (was 1 mei). 
 • Voor het mbo moesten leerlingen zich uiterlijk 1 mei aanmelden (was 1 april).

Hierdoor hadden leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden.

Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Kan ik als school nu al diploma’s uitreiken op basis van schoolexamens van de leerlingen?

Scholen kunnen nu al diploma’s uitreiken als de schoolexamens zijn afgerond. En de leerlingen voldoen aan de eisen om te slagen. Kijk voor de eisen in de  slaag-zakregeling voor 2020.

Ik heb als leerling allemaal mooie resultaten behaald op mijn schoolexamens. Ben ik dan nu geslaagd?

Of je geslaagd bent hangt af van de exameneisen. Bekijk daarvoor de eisen in de slaag-zakregeling voor 2020.

De schoolexamens zijn dit schooljaar de basis voor het diploma. Moeten de schoolexamens de verplichte eindtermen afdekken?

Het schoolexamen moet alle verplichte eindtermen van het schoolexamen omvatten. Scholen hoeven nu in het schoolexamen niet ook de eindtermen van het centraal examen (CE) af te dekken, maar alleen de verplichte eindtermen voor het schoolexamen.

Hoe een school deze eindtermen aftoetst staat in hun  programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het is niet de bedoeling dat zij extra eindtermen aan het PTA (bijvoorbeeld die uit het CE) toevoegen. Scholen kunnen het PTA aanpassen om het bijvoorbeeld mogelijk te maken dat toetsen op afstand worden afgenomen.

Zolang de verplichte eindtermen van het schoolexamen maar afgedekt zijn. Het PTA kan alleen worden aangepast met toestemming van de medezeggenschapsraad en dit moet worden gemeld aan de onderwijsinspectie.

Gevolgen coronavirus voor staatsexamens en vavo

Hoe zit het met de examens in het volwassenonderwijs (vavo)?

De slaag-zakregeling en resultaatverbeteringstoets gelden ook voor het vavo.

Extra uitleg voor kandidaten van het vavo:

 • Combineren van verschillende eindcijfers:

  Vavo-leerlingen kunnen eindcijfers die ze de afgelopen 10 jaar hebben gehaald, mee laten tellen voor hun vavo-diploma. Dat kan dit schooljaar ook.
 • Overstap gezakte leerlingen uit vo:

  Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 zijn gezakt in het reguliere voortgezet onderwijs kunnen volgend jaar (of later) in het vavo alsnog hun diploma behalen. Zij kunnen eindcijfers van het schooljaar 2019-2020 inzetten voor hun vavo-diploma. Leerlingen hoeven geen centraal examen te doen voor vakken die ze al hebben afgerond, van deze vakken blijft het eindcijfer staan.
 • Behalen van losse certificaten:

  Leerlingen kunnen in het vavo (en staatsexamen) een certificaat voor een vak behalen. Voor leerlingen die in 2019-2020 een certificaat willen halen, wordt het eindcijfer bepaald op basis van het schoolexamen of het college-examen (bij het staatsexamen). Leerlingen ontvangen daarmee hetzelfde certificaat als in andere jaren.

Hoe gaat het met het staatsexamen?

Ook voor de staatsexamenkandidaten is het centraal examen vervallen. Het diploma of certificaat wordt behaald op basis van de resultaten voor het college-examen. Het college-examen bij het staatsexamen is gelijk aan het schoolexamen in het reguliere voortgezet onderwijs.  De college-examens gaan dit jaar door. Bekijk alle informatie over het coronavirus en het staatsexamen op de website van DUO.

Wanneer waren de college-examens van het staatsexamen?

De schriftelijke college-examens waren van 25 tot en met 29 mei 2020. De mondelinge en praktische college-examens zijn van 6 juni tot en met 1 augustus 2020

Wordt bij de mondelinge examens nu ook stof geëxamineerd die alleen bij het centraal examen zou worden getoetst?

Nee, de stof voor de college-examens blijft zoals in de vakinformatie staat.

Afgesproken was dat ik alles in de vorm van een mondeling examen zou doen. Hoe gaat dat nu?

Er is geen centraal examen, dus ook geen vervangend mondeling examen voor het centraal examen. Als de afspraak is dat het schriftelijke college-examen mondeling wordt gedaan in combinatie met het mondelinge college-examen, dan blijft dat zo.  Het  mondeling college-examen levert  dan het  cijfer op voor het mondelinge en het schriftelijke college-examen.

Een centraal examen en een college-examen is duurder dan alleen een college-examen. Krijg ik nu geld terug omdat het centraal examen niet doorgaat?

Ja, als je betaald hebt voor een examen dat bestaat uit een college-examen en een centraal examen, wordt het teveel betaalde automatisch terugbetaald. Dit gebeurt na 1 juni 2020.

Hoeveel herkansingen mag ik doen als ik dit jaar staatsexamen doe?

Leerlingen die dit jaar staatsexamen doen voor een diploma mogen voor twee vakken alle onderdelen van het college-examen herkansen.

Zijn kandidaten na deze beide herkansingen nog niet geslaagd? Dan kunnen ze deelnemen aan een derde herkansing. Als zij na deze herkansing nog niet geslaagd zijn, is er ook een mogelijkheid om een vierde herkansing te maken om alsnog het diploma te behalen. De derde of vierde herkansing kan een derde of vierde vak zijn of een vak waarvoor al een herkansing is afgelegd.

Overige vragen

Hoe ziet het toezicht van de inspectie er nu uit?

Bekijk de informatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs.