Veelgestelde vragen over het coronavirus en het hoger onderwijs

In het nieuwe studiejaar zijn er weer meer onderwijsactiviteiten op hogescholen en universiteiten. Sinds 15 juni was dit al het geval voor praktijkonderwijs, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten. Lessen en colleges worden gespreid over de week en de dag. Zo kunnen studenten gespreid reizen van en naar de instelling. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel.  

Regels na vakantie buitenland

Wat zijn de regels voor studenten, docenten en onderwijspersoneel na een vakantie in het buitenland?

Voor iedereen die terugreist naar Nederland geldt: bekijk voor vertrek het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het land waaruit u vertrekt. Daarin leest u of u 10 dagen in thuisquarantaine gaat bij aankomst in Nederland. Lees alle regels voor (thuis)quarantaine.

De overheid adviseert onderwijsinstellingen hun personeel hier op te wijzen. Zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

Hoger onderwijs na de zomervakantie

Kan ik in het nieuwe studiejaar weer naar de hogeschool of universiteit?

Ja, in het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op hogescholen en universiteiten. Voorwaarden voor deze verruiming van het onderwijs en het gebruik van het openbaar vervoer zijn dat de RIVM-voorschriften worden opgevolgd. En dat de instelling de afspraken die er zijn gemaakt over OV aanhoudt. Er moet altijd 1,5 meter afstand worden aangehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel.

Door spreiding van begin- en eindtijden van onderwijsactiviteiten over de week, de dag en het uur gaan studenten gespreid van en naar de instelling. De instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels per instelling of regio. Ook in het nieuwe studiejaar vindt het onderwijs voor een deel online plaats.

Kan ik in het nieuwe studiejaar weer naar alle lessen zoals vanouds?

Nee, dat is niet mogelijk. De instelling informeert studenten over de aangepaste lesroosters en de spreidingsregels. Ook in het nieuwe studiejaar vindt het onderwijs voor een deel online plaats.

Blijft er een tijdslot voor lessen geldig in het nieuwe studiejaar?    

Nee, in het nieuwe studiejaar is geen tijdslot voor de lessen. Het tijdslot dat geldig was sinds 15 juni (lessen die beginnen of eindigen tussen 11.00 uur-15.00 uur en 20.00 uur), was geldig tot aan de zomervakantie. Wel gelden er nieuwe afspraken over het roosteren van de onderwijsactiviteiten. De instelling informeert studenten over die aangepaste roosters en spreidingsregels.

Geldt de 1,5 meter afstand ook op de instelling?    

Ja, de 1,5 meter afstandsregel tot elkaar geldt ook in en rond de gebouwen van de hogescholen en universiteiten. Alle RIVM-voorschriften zijn van toepassing op de instelling. Ook geldt dat studenten en docenten bij klachten thuis blijven. Elke instelling heeft een plan gemaakt om de spreiding van studenten zo te organiseren dat deze regels gewaarborgd kunnen worden. De instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels per instelling.

Hoe kan ik in het nieuwe studiejaar het beste naar de instelling komen?    

Het beste kunnen studenten met de fiets of ander eigen vervoer naar de instelling komen. Is dit niet mogelijk dan kunnen studenten met het openbaar vervoer. In afstemming met de lesroosters hebben instellingen met lokale OV-bedrijven afspraken gemaakt over spreiding van studenten in het OV. Instellingen informeren studenten over de regionale/ lokale OV-afspraken.

Ik behoor tot een risicogroep van het coronavirus. Moet ik naar de instelling in het nieuwe jaar?

De instellingen nemen allerlei specifieke maatregelen om de verspreiding van het virus te minimaliseren. Studenten die tot de risicogroepen behoren kunnen daarom bij de instelling informeren over de onderwijsmogelijkheden.

Mogen studenten in het nieuwe studiejaar in de spits reizen?

Ja, studenten mogen in de spits reizen. Door spreidingsroosters van het onderwijs zal de spits zo min mogelijk worden belast door studenten. 

Verandert er iets aan het studentenreisproduct?

Nee, het studentenreisproduct verandert niet en blijft geldig op de gebruikelijke tijdstippen.

Per wanneer gaan deze afspraken in?

De nieuwe afspraken gaan in op 1 augustus 2020. Het studiejaar start op het reguliere moment, niet eerder of later dan gebruikelijk. 

Kan onderzoek op hogescholen en universiteiten doorgaan?

Onderzoek kan doorgaan waar mogelijk, maar onderzoekers moeten zich wel houden aan de maatregelen van het RIVM. 

Mogen studenten op de campus zijn, zoals in bibliotheken, of in kleine groepjes bij elkaar komen? Bijvoorbeeld om praktijkexamen te doen? 

Ja, dat mag onder voorwaarden. Over de openstelling van faciliteiten op de campus, zoals bibliotheken en onderzoeksruimten, maken de universiteiten en hogescholen zelf keuzes. Zij houden hierbij rekening met de richtlijnen van RIVM en GGD, en ook met de druk op het ov en in de openbare ruimte. Studenten kunnen dus bij hun eigen hogeschool of universiteit informeren wat er wel en niet mogelijk is.

Mogen studenten stage lopen in Nederland?

Of een stage door kan gaan of niet is een afweging die onderwijsinstellingen of werkgevers zelf moeten maken in samenspraak met de instantie ter plekke. Per situatie moet dat bekeken worden.

De medische situatie en veiligheid ter plekke spelen hierbij een rol. Neem eventueel contact op met uw regionale GGD.

Mochten studenten of stagiairs naar Nederland afreizen, dan is goede voorlichting belangrijk (zie www.rivm.nl/covid19). 

Introductieactiviteiten

Ik begin komend jaar met een studie aan een hogeschool of een universiteit. Gaat de introductietijd van mijn studie door?

Ja, introductieactiviteiten gaan door, maar wel met beperkingen. Hogescholen en universiteiten organiseren zoveel mogelijk digitaal. Fysieke activiteiten vinden alleen plaats als ze informatief van aard zijn. En bijvoorbeeld gerelateerd aan het voorbereiden van het te volgen onderwijs.

Daarnaast mag het alleen in kleine groepen, geldt er een alcoholverbod en een eindtijd van 22.00 uur. En uiteraard moeten alle activiteiten kunnen worden georganiseerd binnen de algemeen geldende basisregels.

Voor activiteiten georganiseerd door studentensportverenigingen en studieverenigingen geldt bovenstaande ook. Deze activiteiten dienen gericht te zijn op de introductie van de sport of de studie.

Studentengezelligheidsverenigingen mogen enkel fysieke wervings- en introductieactiviteiten organiseren als deze bijeenkomsten worden goedgekeurd door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio. Daarbij moeten de bijeenkomsten gericht zijn op kennismaking, studie of sport, kleinschalig zijn. Aanwezigen mogen geen alcohol drinken. En de bijeenkomsten mogen niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur. 

De hogeschool of universiteit waar je gaat studeren heeft de meest recente informatie over hoe de introductie is vormgegeven. De instellingen hebben contact met de veiligheidsregio om bij twijfel vast te stellen of een activiteit wel of niet kan doorgaan.

Gaat de ontgroening van mijn studentenvereniging door?

Er kan dit jaar geen sprake zijn van ontgroeningen en soortgelijke evenementen, zoals dat in andere jaren gebruikelijk was. Studentengezelligheidsverenigingen mogen wel fysieke wervings- en introductieactiviteiten organiseren als deze bijeenkomsten worden goedgekeurd door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio. Daarbij moeten de bijeenkomsten gericht zijn op kennismaking, studie of sport, kleinschalig zijn. Aanwezigen mogen geen alcohol drinken. En de bijeenkomsten mogen niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Mag ik tijdens introductieactiviteiten van studie alcohol drinken?

Nee, dat is niet toegestaan.

Studenten in het buitenland

Waar kunnen Nederlandse studenten in het buitenland terecht als ze hulp nodig hebben?

Nederlandse studenten in het buitenland kunnen allereerst contact opnemen met de eigen reisverzekeraar. Eventueel is ook de ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ.

Vervolgopleiding en doorstroom

Ik ben mbo-student en loop kleine studievertraging op, kan ik dan wel worden toegelaten op een hogeschool?

Een mbo-student die door de maatregelen vanwege het coronavirus nog 1 of enkele kleine vakken of de stage niet heeft kunnen afronden voor 1 september, of in de afronding van beroepspraktijkvorming zit, kan toch worden toegelaten tot een bachelor of ad-opleiding aan een hogeschool. De ad-opleiding of de hogeschool bepaalt of u over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de opleiding te kunnen starten en of de studievertraging in het mbo vóór 1 januari kan worden ingehaald.

U heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken. Lukt dat voor 1 januari niet, dan dient u de opleiding alsnog te verlaten.

U kunt zich het beste zo snel mogelijk aanmelden bij de beoogde hbo- of ad-opleiding. Zij kunnen u verder informeren over de toelatingsprocedure. Daarnaast dient u een afrondingsadvies aan te vragen bij de mbo-instelling waar u nu studeert.

Blijft het bindend studieadvies (BSA) gehandhaafd in het 1e studiejaar?

Studenten die door de coronamaatregelen hun BSA niet halen, mogen die in het volgend studiejaar halen. De hogeschool of universiteit beslist zelf hoe zij omgaat met de BSA. Een opleiding kan bijvoorbeeld het BSA voor alle studenten uitstellen naar het tweede jaar. Of andere richtlijnen vaststellen voor studenten die het BSA niet halen.

Blijft de ‘harde knip’ van kracht bij doorstroom van ’n bachelor naar een master?

Nee, vanwege de coronamaatregelen kunnen studenten vertraging hebben opgelopen en hun bachelor niet tijdig kunnen afronden voordat hun masteropleiding begint in september. Om die reden is dit jaar de regel van de ‘harde knip’, het verplicht halen van een bachelordiploma voordat u aan een master begint, tijdelijk losgelaten. Het is onder voorwaarden mogelijk om te starten aan de masteropleiding, mits u binnen een vooraf door de instelling vastgestelde periode (uiterlijk 1 jaar) het bachelordiploma alsnog behaalt.

Financiële vragen 

Kan ik uitstel krijgen voor het betalen van collegegeld?

Nee, u kunt geen uitstel krijgen om het collegegeld te betalen. Door de maatregelen die momenteel nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zal de onderwijsinstelling het onderwijs op alternatieve manieren organiseren, zoals online onderwijs. Studenten betalen daarom wel gewoon collegegeld. Wel kunt u bij DUO meer geld lenen. Zo kunt u een collegegeldkrediet aanvragen om het collegegeld te betalen. Dit kan ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. U moet dit dan wel voor 1 september 2020 aanvragen. U kunt dit zelf regelen in MijnDUO. Kijk voor meer informatie over het betalen van collegegeld op de website van DUO. 

Ik kom in de financiële problemen, wat kan ik doen?

  • Als u nog niet maximaal leent, kunt u uw lening verhogen via DUO. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar. U kunt de lening ook maandelijks weer verlagen als het niet meer nodig is.
  • Misschien kunt u nu een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van uw ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  • Hebt u een aanvullende beurs en daalt het inkomen van uw ouders in 2020? Dan kunnen uw ouders verlegging peiljaar naar 2020 aanvragen. Misschien krijgt u dan een hogere aanvullende beurs.
  • Studenten van een hbo of universiteit kunnen extra lenen voor het collegegeld. Dit heet collegegeldkrediet.
  • Gebruikt u de genoemde mogelijkheden al en komt u toch in de problemen? Neem met DUO contact op. Een medewerker van DUO bespreekt dan met u uw situatie. De medewerker zaler zo soepel mogelijk mee omgaan.
  • Bent u klaar of gestopt met uw studie? Dan hebt u geen recht meer op een lening bij DUO. Wij raden u dan aan contact te zoeken met uw gemeente. 

Ik kan mijn studieschuld nu niet aflossen, wat kan ik doen?

Daalt uw inkomen in 2020? Dan kunt u 'Verlegging peiljaar naar 2020' aanvragen. U kunt ook een aflosvrije periode inzetten. Dat is maximaal 5 jaar mogelijk. Als u deze periode al hebt gebruikt of als u een betalingsregeling heeft, gaat DUO daar coulant mee om. Kijk voor meer informatie over het terugbetalen van uw studieschuld op de website van DUO.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat mijn extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt?

De tegemoetkoming is voor studenten die in de maanden juni, juli, augustus of september 2020 voor het laatst een basisbeurs (mbo-bol) of aanvullende beurs krijgen en daarna alleen nog maar kunnen lenen. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500. Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming op de website van DUO.

Wat moet ik doen om de tegemoetkoming (omdat uw extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt) te ontvangen?

Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hoeft u niets te doen. DUO zorgt ervoor dat u het bedrag automatisch op uw rekening krijgt gestort. U ontvangt het bedrag uiterlijk 30 september 2020. Kijk voor meer informatie over de tegemoetkoming op de website van DUO.

Heb ik recht op een vergoeding voor extra kosten door studievertraging?

U ontvangt een vergoeding als u in de periode september 2020 tot en met januari 2021 in het bekostigd onderwijs een hbo-diploma (ad, ba en ma) of masterdiploma aan de universiteit haalt. Dit compensatiebedrag van € 535 ontvangt u 1 keer in het eerste kwartaal van 2021. 

Bij bekostigd onderwijs betaalt (bekostigt) de overheid de onderwijsinstelling voor het geven van opleidingen. Vraag na bij uw onderwijsinstelling of zij bekostigd onderwijs geven. Ook internationale studenten die collegegeld betalen in bekostigd onderwijs ontvangen 1 keer het compensatiebedrag van € 535.

Wat moet ik doen om deze financiële compensatie (van collegegeld) te ontvangen?

Als uw gegevens bij DUO bekend zijn, hoeft u niets te doen. DUO maakt het bedrag automatisch naar u over. Als er gegevens van u ontbreken, zoekt DUO contact met u op om deze gegevens op te vragen. U ontvangt het bedrag eind maart 2021. Kijk voor meer informatie over de compensatie op de website van DUO.

Studentenreisproduct en extra reisrecht

Ontvang ik door de coronacrisis meer reisrecht? 

Studenten die een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit, kunnen 3 maanden extra reisrecht binnen het recht op studiefinanciering krijgen. Dat kan als zij in maart 2020 hun recht op het studentenreisproduct gebruikten of in die maand een ov-vergoeding voor het buitenland ontvingen. 

Moet ik mijn reisproduct nu stopzetten om gebruik te kunnen maken van de 3 extra maanden reisrecht?

Nee dat hoeft niet. Als u langer studeert dan uw nominale studieduur plus 1 jaar, dan krijgt u die 3 extra maanden automatisch. Het is wel mogelijk om het reisproduct tijdelijk stop te zetten om te voorkomen dat de schuld van uw prestatiebeurs verder oploopt als u deze maanden niet verwacht te reizen. En u niet zeker weet dat u binnen de diplomatermijn afstudeert.

Studentenhuizen

Gelden de maatregelen die van kracht zijn voor 1 huishouden ook voor studentenhuizen?

Nee, woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen niet 1 huishouden. Maar ook hier geldt: ga zoveel mogelijk alleen op pad en houd 1,5 meter afstand tot anderen buiten het gezin/huishouden. Onder 1 huishouden verstaan we, voor de coronamaatregelen: echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op 1 adres wonen.

Kunnen studenten een boete krijgen als ze in een huis geen 1,5 meter afstand houden?

Nee, studenten krijgen geen boete als ze in hun eigen huis of op hun balkon geen 1,5 meter afstand houden. De maatregelen die gelden voor samenkomsten en groepsvorming zijn bedoeld voor de publieke ruimte. Desalniettemin geldt een dringend advies om ook binnenshuis alert te zijn om mogelijke besmetting van huisgenoten te beperken.

Moeten alle huisgenoten thuisblijven als een student besmetting bij zichzelf vermoedt? 

Als een student klachten heeft die kunnen wijzen op corona, dan moet de student zich laten testen en thuisblijven tot de uitslag bekend is. Heeft de student ook koorts of benauwdheidsklachten? Dan blijven ook de huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is.

Hebben de huisgenoten ook klachten die kunnen wijzen op corona? Dan moeten zij zich ook laten testen.

Huisgenoten van een student in thuisquarantaine (bijvoorbeeld een student die recent in Nederland is aangekomen uit een risicoland) hoeven niet in thuisquarantaine. Wel moet het contact tussen huisgenoten in een dergelijk geval zoveel mogelijk vermeden worden.

Bekijk ook: