Vragen over kwetsbare kinderen

Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Nu dat tijdelijk niet op school kan, geeft hun school hen onderwijs op afstand. Hierbij is er extra aandacht voor kwetsbare kinderen. 

Voor welke kinderen is er extra aandacht bij afstandsonderwijs?

Voor alle kinderen die normaal op school zitten, maar nu (extra) in een kwetsbare positie komen, werken gemeenten, scholen en de Rijksoverheid aan extra aanvullende mogelijkheden rondom afstandsonderwijs. Het gaat om mogelijkheden voor de volgende kwetsbare kinderen:

  1. Kinderen die thuis geen toegang hebben tot een goede internetverbinding. Of geen laptop, computer of tablet tot hun beschikking hebben.
  2. Kinderen die dreigen achterstanden op te lopen. Of waar grote kansenongelijkheid optreedt.
  3. Kinderen die thuis, om wat voor reden dan ook, niet goed begeleid kunnen worden. Of voor wie het thuis niet veilig is.

Welke afspraken zijn er gemaakt over kinderen in een kwetsbare positie?

Er is met gemeenten en het onderwijs afgesproken dat er opvang, onderwijs en begeleiding is voor kinderen in een kwetsbare positie, waaronder ook kinderen met een psychische of medische beperking, en er in het gezin een overbelaste thuissituatie ontstaat. 
Gemeenten nemen het initiatief te identificeren voor welke kinderen extra maatregelen getroffen moeten worden. Zij werken daarbij nauw samen met scholen en andere betrokken partijen. 
De aanwijzing aan de Veiligheidsregio’s is hierop aangepast. In de gemeentes en op de scholen worden oplossingen geboden voor deze kinderen.
Scholen en opvanglocaties voor de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen, kunnen ook gebruikt worden voor kleinschalig georganiseerde ondersteuning van deze groep kinderen.
Leraren blijven een signalerende rol spelen voor kinderen in een kwetsbare positie. Wanneer een kind uit beeld raakt, kan de leerplichtambtenaar gevraagd worden te helpen bij het leggen van contact.

Wie bepaalt welke kinderen nu die extra begeleiding en aandacht nodig hebben?

Voor het gewone regulier onderwijs op afstand weten de scholen en leraren het beste welke kinderen extra begeleiding nodig hebben of bij welke leerlingen de thuissituatie kwetsbaar is. Om ervoor te zorgen dat er geen kind vergeten wordt, is er met gemeenten en scholen afgesproken dat de gemeenten het initiatief nemen om te identificeren voor welke kinderen extra maatregelen getroffen moeten worden. Zij werken daarbij nauw samen met scholen en samenwerkingsverbanden. Het is vervolgens aan de scholen om het initiatief te nemen om tot een oplossing op maat te komen. Hierbij werken scholen waar dat nodig of wenselijk is samen met gemeenten, scholen in de buurt, samenwerkingsverbanden en andere partijen. Dit betekent ook dat het onderwijs of de ondersteuning niet perse op school hoeft worden aangeboden. Dit mag bijvoorbeeld ook bij een bibliotheek. Voorop staat dat de begeleiding op een veilige manier wordt vormgegeven.

Ik heb geen pc, laptop of tablet beschikbaar thuis. Hoe kan mijn kind toch onderwijs volgen?

Ouders of leerlingen moeten dit melden bij de school. Als school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Hiervoor zijn voor scholen ook voorzieningen getroffen. Zie ook de veelgestelde vragen over onderwijs op afstand.

Hoe kunnen we leerlingen in kwetsbare posities opvangen?

Scholen en opvanglocaties voor de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen, kunnen ook gebruikt worden voor kleinschalig georganiseerde ondersteuning. Bijvoorbeeld voor de voorbereiding van leerlingen op examens of kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen voor wie maatwerk nodig is. Hiervoor kunnen lokaal afspraken gemaakt worden. 

Hoe zit het met de rol van onderwijs in de opvang van kinderen in een onveilige (thuis- of woon)situatie in deze periode?

Voor sommige kinderen kan in deze periode opvang, onderwijs of begeleiding buitenshuis nodig zijn. Belangrijk is dat de gemeente initiatief neemt. Hierbij kan de gemeente (in de woonplaats van het kind) samen met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg voor maatwerk zorgen. Voorop staat dat de begeleiding op een veilige manier wordt vormgegeven.

Waar vind ik informatie over de invloed van de crisis op het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren?

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt informatie over de gevolgen van corona voor professionals, ouders, kinderen en jongeren. De informatie wordt dagelijks aangevuld.