Wanneer niet in thuisquarantaine (thuisblijven) bij aankomst in Nederland

U gaat bij terugkomst uit een land of gebied met oranje reisadvies in quarantaine. Sommige reizigers zijn uitgezonderd. 

Lees de uitzonderingen op de quarantaineplicht. 

Welke reizigers niet in thuisquarantaine

De volgende reizigers hoeven niet in thuisquarantaine bij aankomst in Nederland:

 • Personen die naar Nederland reizen in verband met het bijwonen van een uitvaart.

Doorreizen of overstappen tijdens een internationale reis

 • Personen die met de auto/bus vanuit een geel of groen gebied naar Nederland reizen en daarbij een oranje gebied doorkruisen. Hierbij mag de auto/bus alleen kort verlaten zijn voor een noodzakelijke tussenstop, zoals voor tanken. Wanneer er een overstap gemaakt is mag de overstapplaats niet zijn verlaten.
 • Personen die per vliegtuig/trein vanuit een gebied niet aangewezen als hoogrisicogebied naar Nederland reizen en daarbij overstappen in een hoogrisicogebied. Hierbij dient het vliegveld/treinstation niet te worden verlaten.
 • Personen die vanuit een hoogrisicogebied, via Nederland, naar een ander land reizen. Hierbij dient het vliegveld/ treinstation / busstation niet verlaten te zijn. Voor autovervoer geldt dat de auto slechts kort verlaten mag zijn voor noodzakelijke tussenstops, zoals tanken.

Voor aankomst buiten een aangewezen hoogrisicogebied verbleven

 • Dit geldt voor personen die direct aansluitend op hun aankomst in Nederland minimaal 10 aaneengesloten dagen buiten een aangewezen hoogrisicogebied hebben verbleven.

Verblijf korter dan 12 uur

Dit geldt voor: 

 • Personen die korter dan 12 uur in Nederland verblijven, ongeacht het doel van het verblijf in het zeerhoogrisicogebied.
 • Of personen die korter dan 12 uur in een aangewezen hoogrisicogebied hebben verbleven en terugkeren naar Nederland, ongeacht het doel van het verblijf in het zeerhoogrisicogebied.

Grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren

 • Dit geldt voor personen die woonachtig zijn buiten Nederland, maar werkzaam zijn/studeren/naar school gaan in Nederland en minimaal 1 keer per week terugkeren naar hun woonplaats buiten Nederland.
 • óf personen die woonachtig zijn in Nederland, maar werkzaam zijn/studeren/naar school gaan buiten Nederland en minimaal 1 keer per week terugkeren naar hun woonplaats in Nederland.

Voorwaarde hierbij is dat fysieke aanwezigheid op werk/de onderwijsinstelling noodzakelijk is; thuiswerken of (digitaal) afstandsonderwijs is geen realistische mogelijkheid. 

Noodzakelijk familiebezoek

 • De uitzondering is bedoeld voor bezoek aan eerstegraads- of tweedegraadsfamilieleden.
 • De uitzondering geldt voor: 
  • familie uit het buitenland die naar Nederland reist;
  • inwoners van Nederland die familie in het buitenland bezoeken en weer terugkeren naar Nederland.
 • Noodzakelijk familiebezoek is bijvoorbeeld hereniging met familieleden na langdurig gescheiden te zijn door de COVID-19 pandemie of een bezoek aan een ziek familielid.
 • Daarnaast geldt de uitzondering ook voor aanverwanten, zoals schoonouders, schoondochters en –zonen, schoonzussen en zwagers en stiefbroers en –zussen.

Mantelzorgers en co-ouder

 • Dit geldt voor personen die een reis maken ten behoeve van mantelzorg en personen die reizen in verband met co-ouderschap.
 • Voor mantelzorgers gaat dit om structurele grensoverschrijdingen in het kader van mantelzorg, waarbij minimaal 1x per week de grens wordt gepasseerd.

Medisch personeel en noodzakelijke medische behandeling

 • Deze personen zijn uitgezonderd wanneer zij in uitoefening van hun functie reizen of van en naar hun werk reizen.
 • Voor medisch personeel gelden de uitgangspunten beschreven de LCI Richtlijn COVID-19 – Bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.
 • Dit geldt ook voor personen die noodzakelijke werkzaamheden verrichten ter bestrijding van de epidemie van het virus SARS-CoV-2 als zij in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen.
 • Personen die inreizen in verband met een noodzakelijke medische behandeling.

Kortdurende zakelijke werkzaamheden over de grens

Dit geldt voor inkomende en uitgaande (terugkerende) personen met specialistische kennis en expertise die urgente, incidentele werkzaamheden moeten verrichten in een cruciale sector waarbij fysieke aanwezigheid is vereist, opdat cruciale processen en dienstverlening in de cruciale sectoren doorgang kan blijven vinden
Deze categorie is niet van toepassing op seizoenswerkers en arbeidsmigranten.

Zakelijke werkzaamheden die een aanzienlijke bijdrage leveren aan het belang van de Nederlandse economie of de samenleving

Dit geldt voor personen die naar Nederland reizen om zakelijke werkzaamheden uit te voeren en waarvoor hun verblijf  een aanzienlijke bijdrage levert aan het belang van de Nederlandse economie of de samenleving. 
En er dient aan een van de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • De activiteit of de werkzaamheden zijn urgent en kunnen niet worden uitgesteld.
 • De fysieke aanwezigheid van de betreffende persoon is vereist en de activiteit of de werkzaamheden kunnen niet op afstand worden uitgevoerd. 
 • Met de activiteiten of werkzaamheden van de betreffende persoon is een significante potentiële directe investering gemoeid waarmee minimaal 5 nieuwe banen worden gecreëerd in Nederland óf minimaal € 500.000 in Nederland wordt geïnvesteerd, of; 
 • Met de activiteiten of werkzaamheden van de betreffende persoon is een potentiële directe buitenlandse investering gemoeid die bijdraagt aan de versterking van het Nederlandse innovatievermogen, de verduurzaming van de Nederlandse economie of de verdere digitalisering van de Nederlandse economie, of:
 • De activiteit of de werkzaamheden van de betreffende persoon zijn van groot belang voor een specifieke in Nederland gevestigde organisatie, waarbij geldt dat:
 • Eis: De activiteiten of werkzaamheden hebben betrekking op een in Nederland gevestigde organisatie telt ten minste 10 fte en/of 2 miljoen jaaromzet. NB: voor kleinere bedrijven kan evt. een uitzondering worden overwogen op basis van maatschappelijk relevant- baanbrekend onderzoek/ innovatie/ duurzaamheid/ volksgezondheid.
 • Belang van activiteiten of werkzaamheden van de betreffend persoon blijkt bijv. wanneer het bezoek essentieel is voor doorgang van dagelijkse functionaliteit, behoud/creatie van banen of het behouden/groeien van omzet.

Deze categorie is niet van toepassing op seizoenswerkers en arbeidsmigranten.

Deelname aan topsport

Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande (terugkerende) topsporters, coaches, stafmedewerkers en scheidsrechters of sport-officials. 

Werkzaamheden in de journalistiek

 • Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande (terugkerende)  journalisten die bezig zijn met actuele nieuwsvergaring waarvoor directe fysieke aanwezigheid noodzakelijk is.
 • Dit geldt wanneer zij in uitoefening van hun functie reizen of van en naar hun werkzaamheden reizen.

Werkzaamheden voor onderzoek

Dit geldt voor (wetenschappelijk) onderzoekers die voor hun onderzoek naar Nederland of het buitenland moeten reizen. En waarvan het niet maken van de reis schade veroorzaakt aan de continuïteit van het onderzoek. Zij zijn uitgezonderd van de quarantaineplicht als werken op afstand niet mogelijk is en het noodzakelijk is dat zij gelijk na aankomst in Nederland aanvangen met de activiteiten of werkzaamheden. Voorwaarde hierbij is dat het gaat om onderzoek van grote wetenschappelijke of economische waarde.

Deelname aan professionele culturele activiteiten

Dit geldt voor personen die van of naar Nederland reizen ten behoeve van activiteiten van culturele en creatieve instellingen of organisaties die een meerjarige subsidie ontvangen van de Rijksoverheid of van de Rijkscultuurfondsen ontvangen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024, waaraan professionals uit het buitenland en/of Nederlandse professionals die terugkeren uit het buitenland, een noodzakelijke bijdrage leveren, op uitnodiging van de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling. 

De individuele fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van deze professionals is noodzakelijk voor de algehele doorgang van de activiteiten van de betreffende instelling of organisatie

Werkzaamheden in de energiesector

Dit geldt voor inkomende en uitgaande (terugkerende) personen die  werkzaamheden uitvoeren op olie- en gasinstallaties op land en zee, energiecentrales en windmolenparken of dienstverlening door een bedrijf voor deze sectoren.

Werkzaamheden in het personenvervoer

 • Dit betreft het personeel in alle modaliteiten van personenvervoer, zoals piloten, stewardessen, treinmachinisten, conducteurs, en buschauffeurs 
 • Dit geldt wanneer zij in uitoefening van hun functie reizen of van en naar hun werkzaamheden reizen.

Werkzaamheden in het transport van goederen

 • Personen werkzaam in het goederentransport die voor hun beroepsuitoefening van of naar Nederland moeten reizen.
 • Dit geldt voor alle vormen van transport. Dus via de lucht, de weg, het water en het spoor.
 • Dit geldt wanneer zij in uitoefening van hun functie reizen of van en naar hun werkzaamheden reizen

Werkzaamheden in de zeevaart, maritieme sector of kustwacht

Dit geldt voor de volgende personen werkzaam in de zeevaart:

 • Personen in het bezit van een monsterboekje. Deze uitzondering geldt niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.
 • Personen werkzaam in de maritieme sector of een sector die dienstverlenend is aan de maritieme sector, wier fysieke aanwezigheid vereist is voor de continuering van de veilige en milieuvriendelijke bedrijfsvoering van zeeschepen en bij maritieme projecten aan boord van zeeschepen of aan de wal.
 • Personen die als visserijwaarnemer werkzaam moeten zijn aan boord van schepen in het kader van regelgeving met betrekking tot de visvangst.

Dit geldt voor de volgende personen werkzaam in de kustwacht:

 • Personen die werkzaamheden verrichten op het gebied van zoek- en reddingsacties en nautische dienstverlening op het gebied van Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (NSV), Search and rescue (SAR), Medische evacuaties (MEDEVAC), Rampen- en incidentenbestrijding (RIB), Explosievenopruiming, Zeeverkeersonderzoek, Vaarwegmarkering, Nautisch beheer en Verkeersbegeleiding.

Deze personen zijn uitgezonderd wanneer zij in uitoefening van hun functie reizen, of van en naar hun werkzaamheden reizen.

Noodzakelijke aanwezigheid in een nationaal gerecht, in het kader van een strafzaak

Dit geldt voor procespartijen en procesdeelnemers die in het kader van het bijwonen van of deelnemen aan een strafproces, naar Nederland moeten afreizen. Het gaat dan om verdachten, getuigen, getuige-deskundigen, slachtoffers en nabestaanden. 

Noodzakelijke dienstreizen van ambtenaren en genodigden Nederlandse overheid

 • Dit geldt voor noodzakelijke uitgaande (terugkerende) en inkomende dienstreizen van leden van een regering en/of ambtenaren, en voor personen uit andere landen die vanwege hun expertise uitgenodigd zijn door de Nederlandse overheid.
 • Dit geldt wanneer zij in uitoefening van hun functie reizen of van en naar hun werkzaamheden reizen.

Personen werkzaam bij of uitgenodigd door diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen

Dit geldt voor: 

 • Personen die al werkzaam zijn bij ambassades en consulaten in Nederland.
 • Nieuwe medewerkers die voor het eerst naar Nederland komen en bij aankomst geregistreerd zullen worden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Genodigden die essentieel worden geacht voor het functioneren van de ambassade/het consulaat.

Houders van diplomatieke paspoorten

Dit geldt voor personen die reizen met een diplomatiek paspoort in uitoefening van hun functie

Houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart of een door een ambassade, consulaat of het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte Note Verbale

Dit geldt voor personen die reizen met een diplomatieke identiteitskaart of een Note Verbale in uitoefening van hun functie.

Reizen door staatshoofden, regeringsleiders en leden van een buitenlandse regering

Dit geldt voor alle reizen die door deze personen worden gemaakt.

Noodzakelijke werkzaamheden voor aangewezen internationale en humanitaire organisaties

 • Dit geldt voor personen werkzaam bij – of uitgenodigd door aangewezen internationale organisaties.
 • Nieuwe medewerkers van deze organisaties die voor het eerst naar Nederland komen en bij aankomst geregistreerd zullen worden bij het ministerie van BZ.
 • Dit geldt ook voor inkomende en uitgaande (terugkerende) medewerkers van organisaties die opereren volgens de humanitaire principes van humaniteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en neutraliteit,  en in lijn met het humanitair oorlogsrecht zoals vastgelegd in de Geneefse Conventies. Dit zijn dus organisaties die uitsluitend geleid worden door humanitaire behoeftes en die prioriteit geven aan de meest urgente gevallen van nood om menselijk leed te voorkomen en te verlichten waar dat zich ook bevindt en zonder onderscheid.

Functionarissen die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in opdracht van de Minister of Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de eventuele personen die door deze functionarissen worden begeleid

Dit geldt voor personen die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in opdracht van de Minister of Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de eventuele personen die door deze personen worden begeleid.

Uitoefening van een militaire functie

Dit geldt voor personen die werkzaamheden verrichten gerelateerd aan de gereedstelling of daadwerkelijke inzet van personeel ingedeeld bij Defensie, personeel ingedeeld bij Defensie dat een noodzakelijke korte opleiding moet volgen of experts noodzakelijk voor het functioneren van de krijgsmacht, als zij in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen.

Deelname aan – of voorbereiding op het Eurovisie Songfestival

 Dit geldt voor alle artiesten, noodzakelijke delegaties, crew, journalisten en influencers die inreizen ten behoeve van de voorbereiding op en deelname aan het Eurovisie Songfestival.

Deelname aan, werkzaamheden tijdens of voorbereiding op EURO2020

 • Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande (terugkerende) topsporters, coaches, stafmedewerkers en scheidsrechters of sport-officials; 
 • én dit geldt voor alle media, staff, leveranciers en politiefunctionarissen die inreizen ten behoeve van EURO2020. 

Bekijk ook