Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur

Organisaties en zzp‘ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de cultuursector. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen.

Gevolgen voor culturele instellingen

Wat zijn de gevolgen voor culturele evenementen en bijeenkomsten? 

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat:

 •  Culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten, die niet vergunningsplichtig of meldplichtig zijn, zijn verboden tot en met 28 april.
 • Publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters zijn gesloten tot en met 28 april.

Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. We spreken van een evenement als dat planbaar en vergunningsplichtig is. 

Wanneer wordt er meer bekend over eventuele verlenging van de maatregelen?

In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

Ik heb kaartjes voor een cultureel evenement. Gaat dit door? 

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat:

 • Culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten, die niet vergunningsplichtig of meldplichtig zijn, zijn verboden tot en met 28 april.
 • Publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters zijn gesloten tot en met 28 april.

Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

Hoe culturele instellingen invulling geven aan deze besluiten, kunt u aan hen vragen. Neem hiervoor contact op met de betreffende organisatie. 

Worden gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector terugbetaald?  

Momenteel wordt er door de cultuursector samen met organisaties uit de sport, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het ministerie van Economische Zaken Klimaat en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gekeken hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Specifiek het idee van terugbetaling in de vorm van vouchers wordt hierbij uitgewerkt.

Het kabinet heeft het publiek opgeroepen om de culturele en creatieve sector te steunen door niet meteen geld terug te vragen voor gekochte kaartjes en steun te betuigen. Bijvoorbeeld door vriend van een filmhuis, een muziekgezelschap of een theater te worden.

Wat wordt er gedaan om de gevolgen van de coronacrisis voor de creatieve en culturele sector te beperken? 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft goed overleg met de sector, de gemeenten, provincies, de 6 cultuurfondsen en de private fondsen. Kunsten ’92 is gevraagd de vertegenwoordiging vanuit de sector te organiseren. Dit overleg gaat over de volgende onderwerpen: 

 • Aansluiten op generieke maatregelen:
  De financiële maatregelen voor banen en economie die het kabinet op dinsdag 17 maart heeft gepubliceerd zullen ook in de culturele en creatieve sector steun geven. Samen met de sector wordt onderzocht welke maatregelen passend zijn. 
 • Sectorspecifieke maatregelen en aanvullende maatregelen: 
  OCW treft maatregelen voor instellingen die subsidie ontvangen vanuit de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en makers die meerjarige of projectsubsidies ontvangen van de 6 Rijkscultuurfondsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet terugvorderen van subsidie bij tegenvallende prestaties vanwege deze crisis. Hierover heeft minister Van Engelshoven vrijdag 27 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. 
  Aanvullende maatregelen: In nauw overleg met de sector onderzoekt het ministerie welke maatregelen additioneel nodig zijn. Op korte, middellange, en lange termijn. Hierbij wordt gekeken naar het gehele culturele en creatieve veld: gesubsidieerd, niet-gesubsidieerd en hybride (als er sprake is van een mix van inkomstenbronnen).

Komt er een steunfonds voor de culturele sector? 

Op dit moment wordt samen met de sector onderzocht of er eventuele aanvullende maatregelen specifiek voor de culturele sector nodig zijn. 

Ik loop als culturele organisatie/producent/zzp'er inkomsten mis als gevolg van teruglopende bezoekersaantallen. Word ik daarvoor gecompenseerd?

Het kabinet realiseert zich dat de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, grote impact hebben op werkgevers en werknemers, ook in de cultuursector. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Deze maatregelen zullen ook in de culturele en creatieve sector steun geven. Samen met de sector wordt onderzocht welke maatregelen passend zijn. Ondanks alle inzet moeten we ook realistisch zijn: we zullen niet alles kunnen compenseren. 

Het meest relevant zijn: 

 • De werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers.
 • De extra ondersteuning voor zzp’ers.
 • De belastingmaatregelen.
 • Verruiming en versoepeling van de borgstelling midden- en kleinbedrijf.
 • Financiële ondersteuning via Qredits.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Meer informatie over deze maatregelen leest u bij de veelgestelde vagen over financiële regelingen.

Hoe lang kan er door de culturele sector aanspraak gemaakt worden op de generieke economische maatregelen? 

De generieke regelingen, die ook voor de culturele sector gelden, lopen door tot eind mei.

Welke ondernemingen in de culturele sector komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)?  

Kleine bedrijven uit het culturele en creatieve veld kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van € 4.000 voor geleden schade als gevolg van het coronavirus. Voor de culturele sector komen de volgende activiteiten in aanmerking, als zij ook aan de overige voorwaarden voldoen: 

SBI-codes en omschrijvingen van bedrijven in de culturele sector die in aanmerking komen voor de TOGS-tegemoetkoming
Bedrijven in de regeling van  27 maart Bedrijven in de uitbreiding van 7 april
7990 Reisinformatie- en reserveerbureaus 9103 Monumentenzorg
90011 Beoefening van podiumkunst 59111 Filmproductie, geen televisiefilms
90012 Producenten van podiumkunst 59112 Productie van televisieprogramma's
9002 Diensten voor uitvoerende kunst 5912 Facilitaire diensten voor film, tv
90041 Theaters en schouwburgen 5913 Distributie films en tv-producties
91021 Musea 5920 Maken en uitgeven geluidsopnamen
91022 Kunstgalerieën en expositieruimten 74201 Fotografie
4761 Boekenwinkels
4763 Winkels in audio- en video-opnamen
5914 Bioscopen
90013 Circus en variété
8230 Organisatie van congressen, beurzen
85521 Dansscholen
85522 Kunstzinnige vorming van amateurs
47594 Winkels in muziekinstrumenten
47783 Winkels in kunstvoorwerpen

Aanvragen kunnen worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Meer informatie over deze maatregel leest u bij de veelgestelde vragen over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19.

Mijn instelling staat onder de verkeerde SBI-code geregistreerd in het Handelsregister. Waar kan ik dit melden? 

Vindt u dat de SBI-code in het Handelsregister niet overeenkomt met uw hoofdactiviteit, dan kunt u dit melden bij RVO.nl. Per geval wordt naar de registratie gekeken, het heeft geen zin om nu uw SBI-code aan te passen. 

Ik heb een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling. Wat kan ik doen? 

Heeft u wel een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling en bent u van mening dat ook die SBI-code bij de regeling zou moeten worden opgenomen, dan kunt u dit ook melden via RVO.nl. 

Ik heb een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling. Wat kan ik doen? 

Heeft u wel een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling en bent u van mening dat ook die SBI-code bij de regeling zou moeten worden opgenomen, dan kunt u dit ook melden via RVO.nl. 

Welke ondernemingen in de culturele sector komen in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (TOZO)?

Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers die in financiële problemen komen door de crisis, onder wie zzp'ers, met een bijstandsuitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Met behulp van de vragen op deze pagina kunt u beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling. Zo moet een zelfstandige voldoen aan het urencriterium, wat neerkomt op 1.225 uur per jaar ofwel ongeveer 24 uur per week. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Welke maatregelen worden er genomen voor rijksgesubsidieerde musea? 

Om rijksgesubsidieerde musea op de korte termijn meer financiële ruimte te geven is met het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken om de musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf een huuropschorting van 3 maanden te geven. Dat betekent dat zij op een later moment hun huur kunnen voldoen. Tevens worden gemeenten en provincies opgeroepen om dit voorbeeld te volgen en te onderzoeken hoe zij instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van huur.

Bibliotheken

Zijn bibliotheken open? 

Openbare bibliotheken zijn gesloten voor publiek tot en met dinsdag 28 april. Een aantal bibliotheken heeft een breng- of afhaalservice georganiseerd. Neem contact op met uw lokale bibliotheek welke service ze bieden.  

Het is mogelijk dat de openbare bibliotheek de gemeente kan helpen met activiteiten die nodig zijn om de essentiële processen in de samenleving door te laten gaan. Bijvoorbeeld door het bieden van faciliteiten voor leerlingen die thuis geen goede toegang hebben voor onderwijs op afstand. De bibliotheek is gesloten voor het algemene publiek, maar kan voor dit soort activiteiten en voor specifiek groepen ruimte bieden. De bibliotheek, het onderwijs en de gemeenten kunnen hierover afspraken maken. 

Blijven bibliotheken digitaal bereikbaar?

De bibliotheekvestigingen zijn niet meer open voor het publiek. Het digitale aanbod blijft uiteraard wel beschikbaar. Er zijn:

Het aanbod wordt de komende tijd zo snel mogelijk uitgebreid. 

Bekijk ook: