Veelgestelde vragen over het coronavirus en basis- en speciaal onderwijs

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Sluiting scholen

Wat gaat er gebeuren op de scholen?

Het kabinet heeft besloten om scholen fysiek te sluiten tot en met de meivakantie. Dit betekent dat leerlingen in het primair onderwijs tot en met de meivakantie geen les meer krijgen op school. Scholen geven onderwijs op afstand.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Hierdoor kunnen hun ouders blijven werken. Ook is er opvang voor kwetsbare kinderen. Deze opvang is zonder extra kosten. 

De scholen zijn dus voorlopig nog dicht. Wat gaat er in deze weken gebeuren?

Scholen gaan door met het geven van onderwijs op afstand. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ook verzorgen scholen opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen.

Opvang kinderen op school

Welke kinderen worden opgevangen op de basisschool?

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen ouders een beroep doen op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Bekijk de lijst met cruciale beroepsgroepen.

Tot wanneer gelden de maatregelen?

De maatregelen gelden van 16 maart tot en met de meivakantie.

Blijven scholen gesloten na de meivakantie?

De week voor 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en wordt duidelijk wat dit betekent voor het onderwijs.

Groep 8 en eindtoets

Gaat de eindtoets door dit jaar?

Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.

Waarom gaat de eindtoets niet door?

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob van OCW besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.

Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?

Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?

Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit. Momenteel wordt door OCW, in samenwerking met onder andere de sectorraden en Ouders & Onderwijs, gewerkt aan de verdere invulling hiervan. Zodra dit concreter uitgewerkt is, worden po- en vo-scholen hierover geïnformeerd.

Hoe worden kinderen voorbereid op de middelbare school?

Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.

Gevolgen voor de school

Gaat bekostiging aan scholen gewoon door?

 Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Wat betekent dit voor mogelijk verlies van onderwijstijd?

Hier zal coulant mee worden omgegaan. Onderwijstijd wordt gerekend over een periode van 8 jaar. Wanneer blijkt dat dit voor groep 8 een probleem gaat geven dan is er sprake van overmacht.

Mijn school is gesloten. Moet ik een melding maken in het verzuimregister als een leerling meer dan 16 uur in 4 weken verzuimt?

De scholen zijn voor de meeste leerlingen gesloten. De situatie voor verzuim is daardoor ook anders dan normaal. Daarom is het in deze uitzonderlijke situatie niet nodig om een verzuimmelding te doen. Ook niet als er afstandsonderwijs wordt aangeboden.

Is het de bedoeling dat noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen altijd op school gebeurt? 

Opvang kan op school, maar kan ook op een kinderopvanglocatie. Gemeenten coördineren de noodopvang. Zij moeten ervoor zorgen dat er voldoende aanbod is voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen.

Als scholen bijvoorbeeld te weinig personeel hebben (ziekte/lerarentekort), dan kunnen scholen met de gemeenten, andere scholen of met kinderopvangorganisaties contact opnemen om de kinderen op een andere dan hun normale plek op te vangen.
Er zijn situaties waarin de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen plaatsvindt op een kinderopvanginstelling. Groepen met meerdere kinderen van verschillende leeftijden (clusteren) is toegestaan. Opvanglocaties hanteren de richtlijnen van het RIVM.
Op de noodopvang is opvang geen onderwijs, maar kinderen moeten wel kunnen meedoen aan het onderwijs op afstand. Bij noodopvang op een kinderopvanglocatie is het wenselijk dat kinderen daar ook begeleiding krijgen bij het maken van hun huiswerk. Bijvoorbeeld met hulp van onderwijsassistenten. Het is belangrijk dat de eigen school nauw betrokken blijft bij het lesprogramma (op afstand) van deze leerlingen, ook als dit op een opvanglocatie gebeurt.

Hoe zit het toezicht van de inspectie er nu uit? 

Bekijk de informatie op de website van de inspectie voor het onderwijs.

Bekijk ook: