Veelgestelde vragen over het coronavirus en mbo

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Wat gaat er gebeuren op de scholen?

Het kabinet heeft besloten om scholen van 16 maart tot en met 28 april te sluiten. Dit betekent dat studenten in het middelbaar beroepsonderwijs tot en met 28 april geen les krijgen op school. Scholen geven onderwijs op afstand.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Hierdoor kunnen hun ouders blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De eerder aangekondigde maatregelen voor hogescholen en universiteiten blijven van kracht tot met 28 april.

De scholen zijn dus voorlopig nog dicht. Wat gaat er in deze weken gebeuren?

Scholen gaan door met het geven van onderwijs op afstand. Eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs krijgen daarbij prioriteit. Ook verzorgen scholen opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen.

Welke kinderen worden opgevangen op mbo-scholen?

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Bekijk de lijst met deze beroepsgroepen.

Tot wanneer gelden de maatregelen?

De maatregelen gelden van 16 maart tot en met 28 april.

Wanneer wordt er meer bekend over eventuele verlenging van de maatregelen?

De week voor 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en wordt duidelijk wat dit betekent voor het onderwijs.

Hoe zit het met het bindend studieadvies?

Mbo-scholen hebben tot 12 maanden na de start van de opleiding (bij meerjarig opleidingen) de tijd om een bindend studie advies (BSA) te geven. Het positief of negatief bindend studieadvies kan pas gebeuren wanneer er over de hele linie voldoende beeld is over de studievoortgang en de school hierbij de persoonlijke omstandigheden van de student betrekt. Het feit dat de student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt vanwege de coronamaatregelen, en daardoor niet alle resultaten heeft behaald, is zo’n omstandigheid.

Gaan de examens in het mbo door?

Ja, de examens in het mbo gaan zoveel mogelijk door. De examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding zijn het belangrijkste. Daar geven de mbo-scholen voorrang aan. De examens kunnen online, op stageplekken of andere locaties worden afgenomen, wanneer er voldoende afstand gehouden kan worden en andere instructies van het RIVM in acht worden genomen.

Wat betekent dit voor mbo-studenten die examen moeten doen?

Dit zal in de praktijk betekenen dat op de meeste scholen tot en met 28 april geen fysieke examens plaatsvinden. Een groot deel van de examens in het mbo zijn namelijk examens in de beroepspraktijk. En het is voor veel scholen niet mogelijk om het nu zo te organiseren dat die door kunnen gaan op een manier die daarbij past.

Waar kunnen mbo-instellingen meer informatie vinden?

Bekijk de handreiking op de website van de MBO Raad waarin er meer duidelijk wordt over een verantwoorde diplomering van studenten.

Ik kan geen gebruikmaken van afstandsonderwijs, bijvoorbeeld omdat ik geen computer heb. Kan ik op de school terecht?

Ja, overleg met uw school wanneer u op de mbo-school terecht kunt om gebruik te maken van de leer- en ICT-faciliteiten van de school.

De proeve van bekwaamheid die ik moet afleggen kan niet doorgaan omdat het leerbedrijf is gesloten. Kan ik terecht op de school?

Scholen communiceren in de aankomende dagen aan studenten welke examens door zullen gaan. En hoe de school deze examens aanbiedt.

Ik kan of wil niet doorgaan met mijn stage vanwege het coronavirus. Wat betekent dat?

Het uitgangspunt is wel dat stages van mbo-studenten door blijven gaan. In veel gevallen zal dat praktisch niet mogelijk zijn. Leerbedrijven moeten misschien tijdelijk hun deuren sluiten door de aangescherpte overheidsrichtlijnen. Bijvoorbeeld horeca of de evenementenorganisatie.  Of uit eigen beweging van het bedrijf. De school beoordeelt of de leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond zijn. Als dit niet het geval is moet de student de stage in principe later inhalen. Dit kan voor studenten leiden tot een langere studieduur.

Wat zijn de gevolgen van het RIVM-advies en de nationale maatregelen voor onderwijs en stages in het kader van alle opleidingen in de gezondheidszorg in het mbo en hoger onderwijs (ho)?

  • De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage of het coschap wil continueren of niet.
  • Op dit moment is de richtlijn dat alle fysieke onderwijsactiviteiten op de locaties van hogeronderwijsinstellingen worden gestaakt. Stages en andere aan het onderwijs gerelateerde activiteiten buiten de instelling kunnen wel doorgaan, behalve als de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken.
    Medische- en zorgopleidingen onderwijsvormen waarbij studenten in de vorm van stage of onderwijs in een zorginstelling werken, vormen een bijzondere categorie. Denk bijvoorbeeld aan een UMC, een algemeen ziekenhuis of extramurale zorginstelling. Omdat de zorginstelling zich primair op het zorgproces moet kunnen richten, geldt hier dat het in sommige gevallen nodig is dat stagiaires en coassistenten naar huis gaan. En soms is het juist noodzakelijk dat stagiaires of coassistenten blijven, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de patiëntenzorg. 
  • Als het relevant is, wordt afgesproken of en hoe de eventueel afwijkende werkzaamheden binnen de doelstellingen van de stage of het coschap passen. Bij die afspraken is de onderwijsinstelling leidend.
  • Studenten kunnen, ook wanneer hun stage, coschap of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, zoals m.b.t. verzekering. Ook in deze gevallen wordt de zorginstelling geadviseerd de afweging te maken of de student de werkzaamheden kan continueren. De zorginstelling zorgt dat het duidelijk is voor de student dat aan deze vrijwillige werkzaamheden geen beoordeling is gekoppeld. En dat het geen voortzetting betreft van eerder gevolgde onderwijsactiviteiten.

Geldt de aanmelddatum voor het mbo van 1 april nog steeds?

Nee. De nieuwe datum om u aan te melden voor een mbo-opleiding is uiterlijk 1 mei. De jaarlijkse aanmelding wordt dus met een maand uitgesteld. Op deze manier krijgen instellingen de ruimte om eerst het onderwijs goed te organiseren en bekend te maken hoe de aanmeld- en intakeprocedures eruit gaan zien.

Bekijk ook: