Het coronavirus en beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Gemeenten en aanbieders zorgen samen dat zoveel mogelijk vormen van maatschappelijk opvang door kunnen gaan.

Ik ben dakloos en ziek. Waar kan ik me melden?

Meld u bij de daklozenopvang of de GGD in uw regio. Zij kunnen u verder helpen met testen op het coronavirus en medische zorg. 

Ik denk dat ik het coronavirus heb. Ik verblijf in de daklozenopvang. Wat moet ik doen?

De daklozenopvang waar u verblijft kan helpen testen op het coronavirus en met het zoeken naar een plek om in quarantaine te gaan als blijkt dat u besmet bent. 

Opening en sluiting nachtopvang

Moet de nachtopvang openblijven? 

Het is belangrijk de nachtopvang open te houden. Bekijk welke maatregelen mogelijk zijn gegeven de beschikbare ruimte en zoek eventueel andere locaties. Houd er rekening mee dat ook mensen waarvoor de opvang niet bedoeld is, op straat kunnen komen te staan. Bijvoorbeeld seizoenarbeiders en sekswerkers. Bekijk met elkaar hoe deze groep bijgestaan kan worden. Op de website van Valente vindt u een lijst met initiatieven tegen eenzaamheid die organisaties voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen in samenwerking met gemeenten al hebben ingezet. 

Informatie voor aanbieders en zorgverleners in de maatschappelijke opvang

Wat zijn de richtlijnen voor het versoepelen van de maatregelen voor de maatschappelijke opvang volgens de anderhalvemeternorm?

Met de geplande versoepeling van de maatregelen van het kabinet gaat ook voor de maatschappelijke opvang een nieuwe fase in. De richtlijn biedt nieuwe uitgangpunten naar aanleiding van de versoepelingen per 1 juni. De opvang voor dak- en thuisloze mensen moet in alle voorzieningen worden ingericht volgens de anderhalvemeternorm. Bekijk ook de richtlijn voor de afbouw en ombouw van de maatschappelijke opvang.

Heb ik een cruciaal beroep als ik werk in de opvang of beschermd wonen?

Ja. Wie werkt in de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang, de opvang voor slachtoffers van mensenhandel en beschermd wonen behoort tot de groep mensen met cruciale beroepen.

Waar moet ik op letten qua hygiëne en isolatie in de opvang en beschermd wonen? 

Het is belangrijk dat iedereen de hygiënevoorschriften van het RIVM goed in acht neemt:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar

Neem bij vermoeden van een besmetting van de cliënt onmiddellijk contact op met de GGD of huisarts.                     
Mocht er sprake zijn van een coronabesmetting, dan is het belangrijk deze persoon zo snel mogelijk in quarantaine te plaatsen. In elke centrumgemeente dienen voldoende quarantaineplekken beschikbaar zijn.                                          
Wij realiseren ons dat veel partijen behoefte hebben aan beschermende materialen. Die zijn op dit moment schaars. Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen.                                                                                                                                     
Per regio zijn coördinatoren aangesteld. U vindt deze op de pagina Regionale coördinatoren persoonlijke beschermingsmiddelen van GGD GHOR. 

Hoe ga ik om met een besmetting bij iemand in de opvang? 

Mocht er sprake zijn van een coronabesmetting, dan is het belangrijk deze persoon zo snel mogelijk in quarantaine te plaatsen. In elke centrumgemeente dienen voldoende quarantaineplekken beschikbaar zijn. 

Hoe ga ik om met cruciale zorg en ondersteuning?

Gemeenten en aanbieders zorgen samen voor het zoveel en zo goed mogelijk door laten gaan van de cruciale zorg en ondersteuning. Organiseer daar waar mogelijk alternatieve vormen van hulpverlening op afstand.                   
Zowel bij aanbieders als gemeenten is er enige onduidelijkheid ontstaan over hoe in deze situatie om te gaan met afspraken en contracten van aanbieders. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft. De VNG en het Rijk zijn in gesprek over vergoeding van eventuele extra kosten die gemeenten hiervoor maken. Zorgverzekeraars hebben eenzelfde afspraak met het Rijk. Dit besluit wordt de komende dagen verder uitgewerkt.  

Hoe moet ik omgaan met de dagopvang en dagbesteding?

Ga creatief om met dagopvang en dagbesteding. Laat die bijvoorbeeld verdeeld over de stad plaatsvinden of in kleinere groepen verspreid over de dag. 

Een deel van de gemeenten heeft de dagopvang gesloten. In die gevallen is het belangrijk dat dakloze mensen overdag ergens anders terecht kunnen om warm te blijven, maar ook voor sanitaire behoeften en maaltijden. Zorg dat dak- en thuislozen geïnformeerd worden over de mogelijkheden.

Ga eenzaamheid onder deze kwetsbare groepen mensen zoveel mogelijk tegen. Zorg bijvoorbeeld voor telefoonteams die mensen bellen of waar mensen zelf naartoe kunnen bellen.

Hoe zit het met de vrouwenopvang? 

Als iemand in de vrouwenopvang besmet is met corona, kan isolatie op de kamer plaatsvinden.                         

Doordat mensen meer thuis zijn en dicht op elkaar zitten, neemt stress toe. Ook door de onzekerheid die de crisis met zich meebrengt en mogelijke financiële zorgen. Hierdoor worden de risicofactoren voor huiselijk geweld groter. Mogelijk leidt dit tot een groter beroep op de capaciteit in de vrouwenopvang. Bespreek dit als centrumgemeente(n) en opvanginstelling(en): is er zicht op een toename en zo ja, hoe wordt hier mee omgegaan? Is er plek voor de mensen die een veilige plek buiten de eigen woning nodig hebben? Op de website van Valente vindt u een lijst met initiatieven tegen eenzaamheid die organisaties voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen in samenwerking met gemeenten al hebben ingezet.  

Ik ben dakloos en ziek. Waar kan ik me melden?

Meld u bij de daklozenopvang of de GGD in uw regio. Zij kunnen u verder helpen met medische zorg. 

Ik denk dat ik het coronavirus heb. Ik verblijf in de daklozenopvang. Wat moet ik doen?

De daklozenopvang waar u verblijft kan helpen met het zoeken naar een plek om in quarantaine te gaan als blijkt dat u besmet bent. 

Hoe worden de hygiënevoorschriften in de daklozenopvang gehandhaafd?

 • Volg zoveel mogelijk de hygiënevoorschriften van het RIVM  
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar
 • Plaats bedden verder uit elkaar. Ga ‘head-to-toe’ liggen.

Kan ik nog terecht bij de nachtopvang?

De nachtopvang blijft zoveel mogelijk open. Wel wordt in verschillende steden bekeken hoe de opvang meer verspreid over de stad kan worden. Het kan zijn dat de openingstijden worden verkort of dat er minder mensen tegelijkertijd naar binnen mogen. Dat is afhankelijk van de mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Neem contact op met uw zorgaanbieder om te kijken op welke manier u ondersteund kunt worden.

Bekijk ook: