Algemene vragen over het steunpakket en regelingen

Het coronavirus lijkt op zijn retour en de vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief. Toch zijn er nog onzekerheden voor werkenden en hebben sommige bedrijven en ondernemers moeten interen op hun reserves. Daarom loopt het steunpakket voor banen en economie door tot en met het derde kwartaal van 2021. Alle maatregelen – ook het uitstel van belastingbetaling – gelden tot 1 oktober 2021.

Naarmate bedrijven weer omzet kunnen maken, zullen ze de komende periode vanzelf uit het steunpakket 'groeien'. Ook krijgen bedrijven ruim de tijd voor aflossing van belastingschulden, met een betalingstermijn tot maximaal 5 jaar. Met de maatregelen wil de regering ervoor zorgen dat  in de kern gezonde ondernemingen de eindstreep halen. 

Alle regelingen en voorwaarden staan in het overzicht van het steun- en herstelpakket.

Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen

KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: 

Slim werkgeven in coronatijd? Kijk op: Hoe werkt Nederland: Slim Werkgeven met tips, inspiratie en informatie voor ondernemende werkgevers. 

Vragen over het steun- en herstelpakket tot 1 oktober 2021

Welke bedrijven kunnen op steun rekenen?

Alle ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis en voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor overheidssteun. De hoogte van de tegemoetkoming is in veel regelingen afhankelijk van het omzetverlies.

Welke specifieke steun is er voor zwaargetroffen sectoren?

Een aantal sectoren is extra zwaar getroffen door de gevolgen van het coronavirus en de contactbeperkende maatregelen. Voor de meeste regelingen in het steunpakket geldt: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Naast de algemene regelingen is er voor bepaalde zwaar getroffen sectoren extra steun, zoals:

Naast de specifieke steun voor deze sectoren biedt de overheid algemene financiële regelingen

Welk effect heeft het steunpakket op faillissementen?

In 2020 was het aantal faillissementen flink lager dan in 2019, mede dankzij de steunpakketten. Omdat de coronacrisis geen normaal ondernemersrisico is, is er veel steun gegeven met als doel om deze moeilijke tijd te overbruggen. Het kabinet wil voorkomen dat levensvatbare ondernemers onnodig failliet gaan, ook nu de Nederlandse economie langzaam in een nieuwe fase terechtkomt. Om de overgang naar deze nieuwe fase te ondersteunen is het belangrijk dat ondernemers weer de ruimte krijgen om te investeren. Op die manier “groeien” ze uit de steunmaatregelen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het steunpakket ook in het derde kwartaal voort te zetten.

Sinds eind 2020 zegt het kabinet dat het bedrijven blijft steunen, omdat we bijna aan het einde van de crisis zijn. We zijn nu een half jaar verder, hoe lang houdt het kabinet dit nog vol?

Al het extra geld dat we nu uitgeven zijn eenmalige crisisuitgaven. Hiervoor moeten we nu lenen en zo loopt de schuld fors op. Deze schuld moeten we op termijn weer afbouwen en terugbetalen. Voor een deel zal dat ook vanzelf gaan: als het over een tijdje beter gaat met de economie, nemen ook de inkomsten weer toe en daalt de schuld.

Waarom wordt het steunpakket niet doorgezet tot eind 2021?

De economie heeft eerder grote veerkracht getoond en naar verwachting zal ook richting de zomer het herstel snel doorzetten. Zodra dat moment aanbreekt, is afbouw van de steun verstandig en noodzakelijk. Het kabinet is voornemens in het vierde kwartaal te beginnen met afbouw, en gaat ervan uit dat de epidemiologische situatie dit toelaat. Steun die te lang wordt doorgezet, zal het potentieel van de Nederlandse economie op de langere termijn schaden. Het kabinet heeft daarbij ook in het achterhoofd dat dit geld niet meer aan andere doelen besteed kan worden.

Komt er één loket waar ondernemers terecht kunnen?

UWV, RVO en de Belastingdienst werken zo servicegericht mogelijk met oog voor de menselijke maat. Het kabinet heeft gekeken of de uitvoering van de subsidieregelingen vanuit één (virtueel) loket geregeld kan worden. Helaas kunnen de uitvoeringsorganisaties, die al opereren op de grenzen van hun vermogen, hun systemen niet met elkaar integreren. Het kabinet blijft zoeken naar mogelijkheden om de administratieve last voor ondernemers te beperken.

Kunnen zzp'ers gebruikmaken van de aangekondigde TONK-regeling?

De TONK-regeling is voor diverse groepen. Zzp’ers kunnen gebruikmaken van de TONK-regeling, als ze aan de voorwaarden van TONK voldoen.

Waar is de TONK-regeling voor?

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met een aanzienlijke terugval in hun inkomen en daardoor de noodzakelijke kosten van het huishouden niet meer kunnen betalen. De TONK compenseert geen ondernemerskosten.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl/TONK of op de website van uw gemeente.

Worden naast de financiële regelingen nog meer maatregelen genomen?

Het steun- en herstelpakket heeft 3 pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Naast deze financiële regelingen zijn er voor een langere periode sociale maatregelen en investeringsmaatregelen getroffen. Hierbij heeft het kabinet aandacht voor: 

Tot wanneer kan ik de financiële regelingen aanvragen?

Kan ik nog aanspraak maken op financiële regelingen als mijn onderneming (gedeeltelijk) weer van start gaat?

Als u voldoet aan de voorwaarden van de specifieke regeling, kunt u er gebruik van maken.

Wat betekent het steun- en herstelpakket voor ondernemers in de grensregio?

Ondernemers die over de grens wonen, in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Deze financiële ondersteuning is aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.

Ondernemers die over de grens wonen met een bedrijf in Nederland, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.

U kunt gebruikmaken van de belastingmaatregelen als u in Nederland aangifte doet bij de Belastingdienst. Daarnaast zijn met Duitsland en België in verband met de coronacrisis overeenkomsten gesloten voor thuiswerkende grenswerkers. Maandelijks wordt gekeken of de overeenkomsten voor grenswerkers moeten worden verlengd.

Corona leidt in onze organisatie tot veel overwerkuren onder vaste werknemers. Moet ik straks met terugwerkende kracht de hogere WW-premie gaan betalen voor deze vaste werknemers omdat ze in 2020 meer dan 30% hebben overgewerkt?

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt (de zogenoemde 30% herzieningssituatie). Door het coronavirus leidt deze bepaling nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg.

Om deze onbedoelde effecten weg te nemen heeft het kabinet besloten dat geen enkele werkgever over het kalenderjaar 2020 de WW-premie op grond van overwerk hoeft te herzien. Het Besluit Wfsv zal hiertoe tijdelijk worden aangepast. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden. De Belastingdienst heeft meer informatie over corona.

Wanneer verleent de overheid financiële steun aan grote individuele bedrijven?

Voor grote bedrijven kan het zijn dat het steunpakket niet voldoende is om het hoofd boven water te houden. Indien deze bedrijven van maatschappelijk belang zijn voor de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld vanwege de unieke kennis of werkgelegenheid die het bedrijf levert, is de overheid bereid te onderzoeken of financieel bijspringen voor de samenleving als geheel de beste optie is. Om dit zorgvuldig en transparant te kunnen doen heeft de overheid een afwegingskader over de financiële steun aan individuele bedrijven opgesteld. Dit is een handvat op basis waarvan het kabinet maatwerk kan leveren.

Wordt er iets geregeld voor de evenementensector in de uitbreiding van het steun- en herstelpakket?

Voor evenementen is  er de subsidieregeling voor evenementen bij annulering, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. 

Vragen over de begroting en de economie

Kan de Nederlandse begroting al deze extra uitgaven wel aan?

We hebben gelukkig een buffer. Dat komt door onze begrotingsregels. Dat zit zo: als de economie goed draait, veel mensen werken en bedrijven winst maken, betalen we samen veel belastingen. Dat geld geven we niet uit, maar we lossen er de staatsschuld mee af. Zo bouwen we een financiële buffer op. Er is dan ruimte om de staatsschuld een tijd op te laten lopen. Zo blijft er voldoende geld voor belangrijke zaken als onderwijs, zorg of politie. En is er ruimte voor extra steun voor ondernemers en bedrijven.

Op dit moment doet het kabinet alles wat mogelijk is om de gevolgen voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken, al zal het niet mogelijk zijn om alle pijn weg te nemen. Als de crisis achter de rug is en de economie weer draait, kunnen we onze buffer weer opbouwen zoals we de afgelopen jaren ook hebben gedaan.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?

De economie heeft zich beter staande gehouden dan werd voorzien. Mede dankzij de steunpakketten ligt de werkloosheid met 3,4% in april op een zeer laag niveau en is ook het aantal faillissementen historisch laag. De verwachting is dan ook dat de bedrijvigheid snel aantrekt als de economie weer open kan, net als in het derde kwartaal van 2020 het geval was. De vooruitzichten voor de economie op korte termijn zijn gunstig. Maar ze zijn nog wel met onzekerheid omgeven. Zowel het virus als de situatie op de wereldmarkt laat zich lastig voorspellen. Sommige bedrijven zullen nog een tijd last blijven houden van de crisis. 

Welk effect heeft een krimp van de economie in andere landen op Nederland, gezien het feit dat we een open, verbonden economie hebben?

Met internationale handel wordt een derde van ons inkomen verdiend en zijn in ons land 2,3 miljoen banen gemoeid. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft vele van de ruim 180.000 internationale ondernemers in Nederland hard geraakt. Als het slecht gaat met de economie van onze handelspartners, dan heeft dat direct negatieve gevolgen voor Nederland.