Algemene vragen over de financiële regelingen

De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. Mensen verliezen hun baan, ondernemers  vechten om hun bedrijf overeind te houden en zelfstandigen zien opdrachten verdampen. Daarom zijn er tijdelijke financiële regelingen, waarmee de Rijksoverheid kleine en grote bedrijven en zelfstandig ondernemers helpt. Het gaat om regelingen op het gebied van: inkomensondersteuning, ontwikkeladvies, omscholing, bijscholing, tegemoetkoming voor vaste lasten, belastingmaatregelen, kredietverstrekking en garanties.

Alle regelingen en voorwaarden staan in het overzicht van de financiële regelingen

Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen

KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: 

Vragen over het steun- en herstelpakket van de overheid

Wil het kabinet met dit steun- en herstelpakket nog steeds zoveel mogelijk banen en bedrijven redden?

Ondanks de steun kunnen niet alle bedrijven overeind blijven en banen en opdrachten gegarandeerd worden. Verlies van werk, bedrijf of opdrachten is soms onvermijdelijk. Ondersteuning van sectoren die nog steeds zwaar getroffen worden blijft van belang voor het behoud van werk en inkomen. Met dit steun- en herstelpakket krijgen bedrijven en werknemers perspectief voor de langere termijn en de ruimte om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Het kabinet blijft ontwikkelingen op het gebied van de gezondheid en economie op de voet volgen en neemt waar nodig passende aanvullende actie.

Welke bedrijven kunnen met het steunpakket na 1 oktober 2020 nog op steun rekenen?

Een aantal regelingen uit de eerste twee noodpakketten wordt verlengd, meestal met aangepaste voorwaarden. Dit betekent dat veel bedrijven die dat echt nodig hebben nog steeds op financiële steun kunnen rekenen. Kijk voor meer informatie en voorwaarden in het overzicht van financiële regelingen


Waarom zijn de regelingen (eerdere NOW en TVL) voor langere tijd verlengd?

Het kabinet wil bedrijven zekerheid en perspectief bieden voor de komende periode. En tegelijk  duidelijkheid geven over (geleidelijke) afbouw van regelingen zodat zij zich kunnen voorbereiden op veranderingen en zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Waarom is er geen specifieke steun voor zwaargetroffen sectoren?

Het steunpakket per 1 oktober blijft beschikbaar voor alle werkgevers die aan de voorwaarden voldoen. Ook sectoren die nog niet functioneren als voor de coronacrisis. Naarmate de crisis voortduurt wordt het belangrijker dat bedrijven zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

In de evenementenbranche wordt gesproken over nieuwe verzekeringsinstrumenten, waarmee activiteiten mogelijk weer hervat kunnen worden. En samen met de reisbranche wordt de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers onderzocht. In beide gevallen geldt dat als een rol voor de overheid wenselijk is, het kabinet zich daarop zal beraden.

Worden naast het verlengen van de financiële regelingen nog meer maatregelen genomen?

Het steun- en herstelpakket heeft 3 pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Naast het verlengen van de financiële regelingen voor een langere periode worden er sociale en investeringsmaatregelen getroffen. Hierbij heeft het kabinet aandacht voor goede begeleiding van werkloosheid naar werk, om- en bijscholing, het tegengaan van armoede en problematische schulden en het aanpakken van jeugdwerkloosheid.

Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van twee miljard euro worden naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit en reserveert € 300 miljoen om te eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Ook stelt het kabinet € 150 miljoen beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft € 255 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.
Meer informatie over deze maatregelen volgt later.

Tot wanneer kan ik de financiële regelingen aanvragen?

Kan ik nog aanspraak maken op financiële regelingen als mijn onderneming (gedeeltelijk) weer van start gaat?

De opening of sluiting van uw bedrijf speelt geen rol bij de aanspraak op een financiële regeling. Als u voldoet aan de voorwaarden van de specifieke regeling, kunt u er gebruik van maken.

Welke extra ondersteuning komt er voor startups en scale-ups? 

Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven kunnen nu ook een corona overbruggingslening (COL) aanvragen. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up-faciliteit en stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor het innovatief midden- en kleinbedrijf via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).
 

Wat betekent het tweede noodpakket voor ondernemers in de grensregio?

Ondernemers die over de grens wonen, in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Per 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.

Ondernemers die over de grens wonen met een bedrijf in Nederland, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.

U kunt gebruikmaken van de belastingmaatregelen als u in Nederland aangifte doet bij de Belastingdienst. Daarnaast zijn met Duitsland en België in verband met de coronacrisis overeenkomsten gesloten voor thuiswerkende grenswerkers. Maandelijks wordt gekeken of de overeenkomsten voor grenswerkeers moeten worden verlengd.

Corona leidt in onze organisatie tot veel overwerkuren onder vaste werknemers. Moet ik straks met terugwerkende kracht de hogere WW-premie gaan betalen voor deze vaste werknemers omdat ze in 2020 meer dan 30% hebben overgewerkt?

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt (de zogenoemde 30% herzieningssituatie). Door het coronavirus leidt deze bepaling nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg.

Om deze onbedoelde effecten weg te nemen heeft het kabinet besloten dat geen enkele werkgever over het kalenderjaar 2020 de WW-premie op grond van overwerk hoeft te herzien. Het Besluit Wfsv zal hiertoe tijdelijk worden aangepast. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden. De Belastingdienst heeft meer informatie over corona.

Wat kunnen werkenden en werkgevers doen bij minder of geen werk?

Voor werkgevers die een beroep doen op de NOW2.0 geldt de inspanningsverplichting om hun werknemers voor wie minder of geen werk is, te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk binnen de eigen organisatie of elders.  Het kabinet komt met een ondersteunend pakket aan maatregelen voor loopbaanontwikkeling en scholing voor werknemers, zzp’ers en flexwerkers die door de crisis minder of geen werk meer hebben.

Wanneer verleent de overheid financiële steun aan grote individuele bedrijven?

Voor een aantal grote bedrijven van maatschappelijk belang kan het zijn dat die noodmaatregelen niet voldoende blijken te zijn om het hoofd boven water te houden. Terwijl zij wel heel belangrijk zijn voor de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld vanwege de unieke kennis of werkgelegenheid die het bedrijf levert. Daarom is de overheid in die gevallen bereid te onderzoeken of financieel bijspringen voor de samenleving als geheel de beste optie is. Om dit zorgvuldig en transparant te kunnen doen heeft de overheid een afwegingskader over de financiële steun aan individuele bedrijven opgesteld. Dit is een handvat op basis waarvan het kabinet maatwerk kan leveren.

Vragen over de begroting en de economie

Kan de Nederlandse begroting al deze extra uitgaven wel aan?

We hebben gelukkig een buffer. Dat komt door onze begrotingsregels. Dat zit zo: als de economie goed draait, veel mensen werken en bedrijven winst maken, betalen we samen veel belastingen. Dat geld geven we niet uit, maar we lossen er de staatsschuld mee af. Zo bouwen we een financiële buffer op. Er is dan ruimte om de staatsschuld een tijd op te laten lopen. Zo blijft er voldoende geld voor belangrijke zaken als onderwijs, zorg of politie. En is er ruimte voor extra steun voor ondernemers en bedrijven.

Op dit moment doet het kabinet alles wat mogelijk is om de gevolgen voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken, al zal het niet mogelijk zijn om alle pijn weg te nemen. Als de crisis achter de rug is en de economie weer draait, kunnen we onze buffer weer opbouwen zoals we de afgelopen jaren ook hebben gedaan.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de wereldwijde, Europese en Nederlandse economie. In Nederland zijn de economische en maatschappelijke gevolgen voor iedereen voelbaar. Ondernemers worden hard geraakt en werknemers verkeren in onzekerheid over de toekomst van hun werk.

De economie kromp in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5%. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de grootste kwartaalkrimp ooit gemeten. Naar verwachting lopen de werkloosheid en het aantal faillissementen de komende maanden op. De uitgangspositie van de Nederlandse economie is nog altijd goed, waardoor wij in staat zijn de negatieve economische gevolgen van het virus voor een deel op te vangen.

Kunnen we ooit weer terug naar een economie zoals die voor de coronacrisis bestond?

Langzaam wordt duidelijk dat we dit jaar op een diepe recessie afstevenen, die nog wel eens lang kan gaan duren. Wat er de komende maanden en jaren precies gaat gebeuren blijft onzeker, maar de verwachtingen van experts zijn somber. We moeten ons voorlopig instellen op de anderhalvemetersamenleving, die van bedrijven en organisaties een andere inzet van mensen en middelen vraagt. Ook als het virus volledig zou worden beheerst, bijvoorbeeld door een vaccin, zullen er fundamentele veranderingen optreden. De economie van morgen is niet hetzelfde als die van gisteren.

Welk effect heeft een krimp van de economie in andere landen op Nederland, gezien het feit dat we een open, verbonden economie hebben?

Met internationale handel wordt een derde van ons inkomen verdiend en zijn in ons land 2,3 miljoen banen gemoeid. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft vele van de ruim 180.000 internationale ondernemers in Nederland hard geraakt. Als het slecht gaat met de economie van onze handelspartners, dan heeft dat direct negatieve gevolgen voor Nederland. Het kabinet heeft dan ook steun aangekondigd om het internationaal opererend bedrijfsleven te ondersteunen.