Algemene vragen over de financiële regelingen

Het kabinet wil naast onze gezondheid, ook onze banen en inkomens beschermen. Daarom zijn er tijdelijke financiële regelingen, waarmee de Rijksoverheid kleine en grote bedrijven en zelfstandig ondernemers helpt. Het gaat om regelingen op het gebied van inkomensondersteuning, belastingmaatregelen, tegemoetkoming voor vaste lasten, kredietverstrekking en garantiestelling.

Welke regelingen zijn er?

Het kabinet heeft 2 noodpakketten gemaakt met tijdelijke regelingen om de gevolgen van de coronacrisis deels op te vangen. De regelingen in de noodpakketten zijn bedoeld voor zzp’ers, start-ups, mkb-ondernemers en grootbedrijven.

Bekijk het overzicht van de financiële regelingen. Hier staat ook aan welke voorwaarden ondernemers moeten voldoen om er aanspraak op te kunnen maken.

Lees hier de Kamerbrief over het tweede noodpakket van 20 mei. Eerder stuurde het kabinet een Kamerbrief over het noodpakket op 17 maart en een Kamerbrief over maatregelen voor ondernemers op 7 april.

Wil het kabinet met het tweede noodpakket nog steeds zoveel mogelijk banen en bedrijven redden?

Het behouden van banen is nog steeds een belangrijk doel van dit noodpakket. Daarnaast zijn de tijdelijke financiële regelingen in dit noodpakket bedoeld om ondernemers en werkenden zich aan te laten passen aan de nieuwe realiteit. Dit vraagt flexibiliteit van bedrijven, ondernemers en werkenden. De overheid helpt waar het kan, maar kan niet voorkomen dat deze crisis ontslagen en faillissementen tot gevolg heeft.

Is het tweede noodpakket voldoende om ondernemers door de crisis te helpen?

Het tweede noodpakket is voor veel ondernemers noodzakelijk om de crisis door te komen. Tegelijkertijd kunnen we niet voorkomen dat er ook bedrijven en organisaties zijn die met hun bedrijf of werk moeten stoppen als gevolg van de coronacrisis. Het economisch herstel van Nederland is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven, sociale partners en werkenden.

Welke bedrijven kunnen met het noodpakket nog op steun rekenen?

Een groot deel van de regelingen uit het eerste noodpakket wordt verlengd, soms met aanvullende voorwaarden. Dit betekent dat veel bedrijven nog steeds op financiële steun kunnen rekenen. Kijk voor meer informatie en voorwaarden in het overzicht van financiële regelingen

Welke financiële regelingen zijn voor mij van toepassing?

KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: 

Tot wanneer kan ik de financiële regelingen aanvragen?

Kan ik nog aanspraak maken op financiële regelingen als mijn onderneming (gedeeltelijk) weer van start gaat?

Het open of dicht zijn speelt geen rol bij het aanspraak maken op een financiële regeling. Als voldaan wordt aan de voorwaarden van de specifieke regeling, dan kan er gebruik van gemaakt worden.

Komt er een nieuw financieel steunpakket vanuit de overheid?

Over eventuele nieuwe regelingen wordt in het kabinet nog gesproken. Uiterlijk op Prinsjesdag wordt daarover meer bekend.

Bekijk het overzicht van de huidige financiële regelingen en tot wanneer ze lopen.

Welke extra ondersteuning komt er voor startups en scale-ups? 

Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven kunnen nu ook een corona overbruggingslening (COL) aanvragen. Naast deze regelingen, ondersteunt de overheid innovatieve bedrijven bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen, door het budget van de SEED Capital-regeling te vergroten. 

Wat is de SEED Capital-regeling en wat verandert er aan deze regeling?

De SEED Capital-regeling is een regeling waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen.

Het budget (subsidieplafond) van deze regeling wordt bijna anderhalf keer zo groot (van € 22 naar € 32 miljoen).

Hoe kan ik als investeringsfonds gebruik maken van de verruiming van het budget van de SEED Capital-regeling?

Meer over deze regeling en de voorwaarden kunt u lezen op de website van de RVO.

Wat betekent het tweede noodpakket voor ondernemers in de grensregio?

Ondernemers die over de grens wonen, in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Per 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.

Ondernemers die over de grens wonen met een bedrijf in Nederland, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.

U kunt gebruikmaken van de belastingmaatregelen als u in Nederland aangifte doet bij de Belastingdienst. Daarnaast zijn met Duitsland en België in verband met de coronacrisis overeenkomsten gesloten voor thuiswerkende grenswerkers.

Corona leidt in onze organisatie tot veel overwerkuren onder vaste werknemers. Moet ik straks met terugwerkende kracht de hogere WW-premie gaan betalen voor deze vaste werknemers omdat ze in 2020 meer dan 30% hebben overgewerkt?

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt (de zogenoemde 30% herzieningssituatie). Door het coronavirus leidt deze bepaling nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg.

Om deze onbedoelde effecten weg te nemen heeft het kabinet besloten dat geen enkele werkgever over het kalenderjaar 2020 de WW-premie op grond van overwerk hoeft te herzien. Het Besluit Wfsv zal hiertoe tijdelijk worden aangepast. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden. De Belastingdienst heeft meer informatie over corona.

Wat kunnen werkenden en werkgevers doen bij minder of geen werk?

Voor werkgevers die een beroep doen op de NOW2.0 geldt de inspanningsverplichting om hun werknemers voor wie minder of geen werk is, te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk binnen de eigen organisatie of elders.  Het kabinet komt met een ondersteunend pakket aan maatregelen voor loopbaanontwikkeling en scholing voor werknemers, zzp’ers en flexwerkers die door de crisis minder of geen werk meer hebben.

Kan de Nederlandse begroting al deze extra uitgaven wel aan?

We hebben gelukkig een buffer. Dat komt door onze begrotingsregels. Dat zit zo: als de economie goed draait, veel mensen werken en bedrijven winst maken, betalen we samen veel belastingen. Dat geld geven we niet uit, maar we lossen er de staatsschuld mee af. Zo bouwen we een financiële buffer op. Er is dan ruimte om de staatsschuld een tijd op te laten lopen. Zo blijft er voldoende geld voor belangrijke zaken als onderwijs, zorg of politie. En is er ruimte voor extra steun voor ondernemers en bedrijven.

Op dit moment doet het kabinet alles wat mogelijk is om de gevolgen voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken, al zal het niet mogelijk zijn om alle pijn weg te nemen. Als de crisis achter de rug is en de economie weer draait, kunnen we onze buffer verder opbouwen zoals we de afgelopen jaren ook hebben gedaan.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de wereldwijde, Europese en Nederlandse economie. In Nederland zijn de economische en maatschappelijke gevolgen voor iedereen voelbaar. Duizenden ondernemers worden in dit stadium al zeer hard geraakt en een groot deel van de beroepsbevolking verkeert in onzekerheid over de toekomst van zijn of haar werk.

In het eerste kwartaal van 2020 is onze economie gekrompen met 1,7%. De grootste klap komt waarschijnlijk nog in het tweede kwartaal. De komende maanden wordt duidelijk hoe groot de economische schade is. De uitgangspositie van de Nederlandse economie is nog altijd goed, waardoor wij in staat zijn de negatieve economische gevolgen van het virus voor een deel op te vangen.

Kunnen we ooit weer terug naar een economie zoals die voor de coronacrisis bestond?

Langzaam wordt duidelijk dat we dit jaar op een diepe recessie afstevenen, die nog wel eens lang kan gaan duren. Wat er de komende maanden en jaren precies gaat gebeuren blijft onzeker, maar de verwachtingen van experts zijn somber. We moeten ons voorlopig instellen op de anderhalvemetersamenleving, die van bedrijven en organisaties een andere inzet van mensen en middelen vraagt. Ook als het virus volledig zou worden beheerst, bijvoorbeeld door een vaccin, zullen er fundamentele veranderingen optreden. De economie van morgen is niet hetzelfde als die van gisteren.

Welk effect heeft een krimp van de economie in andere landen op Nederland, gezien het feit dat we een open, verbonden economie hebben?

Met internationale handel wordt een derde van ons inkomen verdiend en zijn in ons land 2,3 miljoen banen gemoeid. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft vele van de ruim 180.000 internationale ondernemers in Nederland hard geraakt. Als het slecht gaat met de economie van onze handelspartners, dan heeft dat direct negatieve gevolgen voor Nederland. Het kabinet heeft dan ook steun aangekondigd om het internationaal opererend bedrijfsleven te ondersteunen.

Wat kunnen mensen thuis doen om ondernemers in moeilijkheden te helpen?

We kunnen met z’n allen ondernemers in moeilijkheden steunen door klant van ze te blijven. Door bijvoorbeeld boodschappen te doen bij lokale ondernemers, vouchers te accepteren van reisorganisaties of maaltijden af te halen bij restaurants. 

Sommige ondernemers kunnen door de maatregelen deels of helemaal geen producten of diensten leveren. Daarom zorgt de overheid ook voor deze groep voor een vangnet met een noodpakket van tijdelijke financiele regelingen.

Bekijk: