Algemene vragen over het steunpakket en regelingen

De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. In deze moeilijke periode helpt de Rijksoverheid kleine en grote (zelfstandig) ondernemers met een verbreding van het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Het pakket heeft tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen.

Alle regelingen en voorwaarden staan in het overzicht van het steun- en herstelpakket.

Kabinet onderzoekt mogelijkheden steunpakket vanaf 1 juli 2021

De financiële regelingen lopen tot 1 juli 2021, met uitzondering van de KKC-regeling: Klein Krediet Corona. Het demissionair kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor het steunpakket vanaf 1 juli 2021. 

Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen

KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: 

Slim werkgeven in coronatijd? Kijk op: Hoe werkt Nederland: Slim Werkgeven met tips, inspiratie en informatie voor ondernemende werkgevers. 

Vragen over het steun- en herstelpakket tot 1 juli 2021

Wil het kabinet met dit steun- en herstelpakket nog steeds zoveel mogelijk banen en bedrijven redden?

Ondanks de steun kunnen niet alle bedrijven overeind blijven en banen en opdrachten gegarandeerd worden. Verlies van werk, bedrijf of opdrachten is soms onvermijdelijk. Ondersteuning van sectoren die nog steeds zwaar getroffen worden blijft van belang voor het behoud van werk en inkomen. Dat betekent dat de regering met het steun- en herstelpakket een extra impuls geeft.

Welke bedrijven kunnen op steun rekenen?

Alle bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis en voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor overheidssteun. De hoogte van de tegemoetkoming is in veel regelingen afhankelijk van het omzetverlies.

Wordt er iets gedaan voor R&D?

Op 21 januari 2021 is aangekondigd dat er een steunmaatregel komt voor Research & Development (R&D) voor Nederlandse bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren. Door de coronacrisis lopen de omzetten in deze sectoren sterk terug en staan de investeringen in R&D onder druk. Deze investeringen zijn nodig om de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit mogelijk te maken en de sterke Nederlandse kennispositie te behouden. De subsidie is bedoeld voor R&D-projecten die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal 4 jaar. De regeling zal half mei worden opengesteld voor een periode van drie maanden.

Welke specifieke steun is er voor zwaargetroffen sectoren?

Een aantal sectoren is extra zwaar getroffen door de gevolgen van het coronavirus en de contactbeperkende maatregelen. Voor de meeste regelingen in het steunpakket geldt: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Naast de algemene regelingen is er voor bepaalde zwaar getroffen sectoren extra steun, zoals:

Naast de specifieke steun voor deze sectoren biedt de overheid algemene financiële regelingen

Op welke regelingen uit het steun- en herstelpakket kunnen starters aanspraak maken?

Het kabinet gaat een aparte subsidieregeling voor startende ondernemers maken.

De nieuwe regeling gaat gelden voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 zijn gestart of zich bij een doorstart in die periode opnieuw moesten inschrijven in het handelsregister. De nieuwe regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL, maar de precieze voorwaarden worden nog vastgesteld.

Kunnen zzp'ers gebruikmaken van de aangekondigde TONK-regeling?

De TONK-regeling is voor diverse groepen. Zzp’ers kunnen gebruiken maken van de TONK-regeling, als ze aan de voorwaarden van TONK voldoen.

Waar is de TONK-regeling voor?

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met een aanzienlijke terugval in hun inkomen en daardoor de noodzakelijke kosten van het huishouden niet meer kunnen betalen. De TONK is niet bedoeld voor ondernemerskosten.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl/TONK of op de website van uw gemeente.

Worden naast de financiële regelingen nog meer maatregelen genomen?

Het steun- en herstelpakket heeft 3 pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Naast deze financiële regelingen zijn er voor een langere periode sociale maatregelen en investeringsmaatregelen getroffen. Hierbij heeft het kabinet aandacht voor:

 • ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk;
 • mogelijkheden tot om- en bijscholing;
 • extra inzet om armoede en problematische schulden tegen te gaan;
 • voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van twee miljard euro worden naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit en reserveert € 300 miljoen om te eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Ook stelt het kabinet € 150 miljoen beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft € 255 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.
Meer informatie over deze maatregelen volgt later.

Tot wanneer kan ik de financiële regelingen aanvragen?

 • De NOW3 loopt vanaf 1 oktober2020 in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.
 • De Tozo tot en met 30 juni 2021.
 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) tot en met 30 juni 2021.
 • De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dit verschilt per gemeente.
 • Uitstel van belastingbetaling en enkele andere belastingmaatregelen lopen door tot 1 juli 2021.
 • Kredieten:
  • KKC: tot en met 31 december 2021.
  • COL: tot en met 30 juni 2021.

Het demissionair kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor het steunpakket vanaf 1 juli 2021. 

Wat kunnen werkgevers doen bij minder of geen werk?

Voor werkgevers die een beroep doen op de NOW (2 en 3) geldt de inspanningsverplichting om hun werknemers voor wie minder of geen werk is, te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk binnen de eigen organisatie of elders.

Het kabinet biedt een ondersteunend pakket aan maatregelen voor loopbaanontwikkeling en scholing voor werknemers, zzp’ers en flexwerkers.  
Ga hiervoor naar: 

Kan ik nog aanspraak maken op financiële regelingen als mijn onderneming (gedeeltelijk) weer van start gaat?

De opening of sluiting van uw bedrijf speelt geen rol bij de aanspraak op een financiële regeling. Als u voldoet aan de voorwaarden van de specifieke regeling, kunt u er gebruik van maken.

Welke extra ondersteuning komt er voor startups en scale-ups?

Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven kunnen een corona overbruggingslening (COL) aanvragen. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up-faciliteit en stelt € 150 miljoen beschikbaar voor het innovatief midden- en kleinbedrijf via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Wat betekent het steun- en herstelpakket voor ondernemers in de grensregio?

Ondernemers die over de grens wonen, in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Deze financiële ondersteuning is aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.

Ondernemers die over de grens wonen met een bedrijf in Nederland, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.

U kunt gebruikmaken van de belastingmaatregelen als u in Nederland aangifte doet bij de Belastingdienst. Daarnaast zijn met Duitsland en België in verband met de coronacrisis overeenkomsten gesloten voor thuiswerkende grenswerkers. Maandelijks wordt gekeken of de overeenkomsten voor grenswerkers moeten worden verlengd.

Corona leidt in onze organisatie tot veel overwerkuren onder vaste werknemers. Moet ik straks met terugwerkende kracht de hogere WW-premie gaan betalen voor deze vaste werknemers omdat ze in 2020 meer dan 30% hebben overgewerkt?

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt (de zogenoemde 30% herzieningssituatie). Door het coronavirus leidt deze bepaling nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg.

Om deze onbedoelde effecten weg te nemen heeft het kabinet besloten dat geen enkele werkgever over het kalenderjaar 2020 de WW-premie op grond van overwerk hoeft te herzien. Het Besluit Wfsv zal hiertoe tijdelijk worden aangepast. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden. De Belastingdienst heeft meer informatie over corona.

Wanneer verleent de overheid financiële steun aan grote individuele bedrijven?

Voor een aantal grote bedrijven van maatschappelijk belang kan het zijn dat die noodmaatregelen niet voldoende blijken te zijn om het hoofd boven water te houden. Terwijl zij wel heel belangrijk zijn voor de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld vanwege de unieke kennis of werkgelegenheid die het bedrijf levert. Daarom is de overheid in die gevallen bereid te onderzoeken of financieel bijspringen voor de samenleving als geheel de beste optie is. Om dit zorgvuldig en transparant te kunnen doen heeft de overheid een afwegingskader over de financiële steun aan individuele bedrijven opgesteld. Dit is een handvat op basis waarvan het kabinet maatwerk kan leveren.

Gelden de aanpassingen in het steunpakket ook met terugwerkende kracht voor 2020?

Nee, het is niet mogelijk om nog met terugwerkende kracht aanpassingen te doen.

De aanpassingen in het steunpakket gelden per het eerste kwartaal van 2021.

Wordt er iets geregeld voor de evenementensector in de uitbreiding van het steun- en herstelpakket?

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.

Daarnaast is er een speciale module in de TVL voor evenementensector opgenomen.

Vragen over de begroting en de economie

Kan de Nederlandse begroting al deze extra uitgaven wel aan?

We hebben gelukkig een buffer. Dat komt door onze begrotingsregels. Dat zit zo: als de economie goed draait, veel mensen werken en bedrijven winst maken, betalen we samen veel belastingen. Dat geld geven we niet uit, maar we lossen er de staatsschuld mee af. Zo bouwen we een financiële buffer op. Er is dan ruimte om de staatsschuld een tijd op te laten lopen. Zo blijft er voldoende geld voor belangrijke zaken als onderwijs, zorg of politie. En is er ruimte voor extra steun voor ondernemers en bedrijven.

Op dit moment doet het kabinet alles wat mogelijk is om de gevolgen voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken, al zal het niet mogelijk zijn om alle pijn weg te nemen. Als de crisis achter de rug is en de economie weer draait, kunnen we onze buffer weer opbouwen zoals we de afgelopen jaren ook hebben gedaan.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de wereldwijde, Europese en Nederlandse economie. In Nederland zijn de economische en maatschappelijke gevolgen voor iedereen voelbaar. Ondernemers worden hard geraakt en werknemers verkeren in onzekerheid over de toekomst van hun werk.

Voorlopig blijft de economische ontwikkeling onzeker. En dus ook de gevolgen voor de Nederlandse economie. Dat hangt onder andere af van de ontwikkeling van het virus, in Nederland en wereldwijd, de voortgang van de vaccinaties en de mate en duur van contactbeperkende maatregelen.

Welk effect heeft een krimp van de economie in andere landen op Nederland, gezien het feit dat we een open, verbonden economie hebben?

Met internationale handel wordt een derde van ons inkomen verdiend en zijn in ons land 2,3 miljoen banen gemoeid. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft vele van de ruim 180.000 internationale ondernemers in Nederland hard geraakt. Als het slecht gaat met de economie van onze handelspartners, dan heeft dat direct negatieve gevolgen voor Nederland. Het kabinet heeft dan ook steun aangekondigd om het internationaal opererend bedrijfsleven te ondersteunen.