Vragen over de Borgstelling MKB-kredieten Corona (BMKB-C)

De Borgstelling MKB-kredieten Corona (BMKB-C) is 1 van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Wat houdt de BMKB-regeling in en waar bestaat de aangekondigde verruiming uit?

Door de BMKB kunnen ondernemers makkelijker geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere BMKB-regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% vgn dit borgstellingskrediet.

Met de BMKB-C is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar.

De BMKB-C is open tot 30 juni 2022.

Welke aanpassingen zijn er aan de BMKB-C gedaan (per 28 april 2020)?

Er is een langere looptijd en lagere drempel voor de BMKB-C. De looptijd van een krediet is verlengd tot 4 jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB is laagdrempeliger via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose.

Verlaging premie BMKB-regeling

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de BMKB-regeling te verlagen van 3,9% naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen. Voor leningen met een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen geldt een percentage van 3%. Met deze verlaging is financiering toegankelijker voor ondernemers.

Verhoging garantiebudget, accreditatie non-bancaire financiers

Het garantiebudget van de BMKB is verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook kunnen non-bancaire financiers zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Waarvoor kan de BMKB-C benut worden?

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Daarnaast kan de BMKB-C ook worden ingezet voor investeringen om te komen tot omzet- en resultaatherstel.

Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?   

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Geldt BMKB-C ook voor ZZP’ers?

Ja. ZZP’ers kunnen gebruik maken van de BMKB. ZZP’ers hebben echter doorgaans een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. Lees in de kamerbrief meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus. Of lees meer over de extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Waar kan een ondernemer terecht met klachten of vragen als zijn aanvraag voor de BMKB wordt afgewezen?     

Ondernemers kunnen met vragen en klachten over hun aanvraag terecht bij de financierder waar ze de aanvraag hebben ingediend. De dienstverlening van de bank aan mkb-klanten vallen onder de gedragscode Kleinzakelijke financieringen voor reguliere financieringen. In deze gedragscode zijn afspraken opgenomen over wat ondernemers mogen verwachten van de dienstverlening van de bank. Hier staat bijvoorbeeld in dat de bank het besluit om niet te financieren motiveert en feedback geeft aan de ondernemer. Ook staat in de gedragscode dat de bank doorverwijst wanneer zij beoordeelt dat dit in het belang van de klant is. Daarnaast kunnen ondernemers met hun klacht ook terecht bij Kifid.

Vallen er groepen buiten de BMKB-regeling? Zo ja, op welke regelingen kunnen deze aanspraak maken?    

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden. Daarmee staat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit borg voor de kredieten van agrarische ondernemers.  

De overige sectoren hebben hun eigen constellatie van ondersteunende instanties/regelingen. U kunt hierover informatie inwinnen bij het Kamer van Koophandel Adviesteam via het gratis telefoonnummer 0800 - 2117. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Waar kan ik krediet aanvragen als kleine ondernemer?  

De BMKB-regeling is aangepast en daarnaast heeft kredietverstrekker Qredits een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal € 6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden.