COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups - GESLOTEN

Deze regeling is gesloten. De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) was 1 van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) was bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers.

Het ging hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast stond de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hadden (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding). 

De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hebben deze kredieten verstrekt.

In het steun- en herstelpakket economie en arbeidsmarkt was € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Hoe kan ik aanspraak maken op de COL?

De procedure is gesloten en verliep via de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's). Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van de ROM’s.