COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers.

Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding). 

De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen deze kredieten verstrekken.

In het steun- en herstelpakket economie en arbeidsmarkt is € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Hoe kan ik aanspraak maken op de COL?

De procedure verloopt via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Meer informatie over criteria en aanvragen van de COL is te vinden op de website van de ROM’s.