Komt mijn bedrijf ook in aanmerking voor de NOW?

Komen ook werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten in aanmerking voor de NOW?

Ja, ook deze werkgevers kunnen NOW-subsidie krijgen als zij voldoen aan de voorwaarden.

Kunnen bedrijven die uit voorzorg dichtgaan omdat als gevolg van de 1,5 meter afstandseis het werk niet veilig kan worden gedaan in aanmerking komen voor NOW?

Ja, ook deze werkgevers kunnen NOW-subsidie krijgen als zij voldoen aan de voorwaarden.

Kunnen bedrijven die wel geopend zijn maar veel minder toeloop krijgen in aanmerking komen voor de NOW? 

Ja, deze werkgevers kunnen ook de NOW-subsidie krijgen. Bijvoorbeeld kledingwinkels en campings. Zij moeten wel aan de voorwaarden voor de NOW voldoen, bijvoorbeeld een omzetverlies van ten minste 20%.

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW-regeling?

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (van zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen.

Als zorgaanbieders rekening houdend met deze ondersteuning voldoen aan de voorwaarden van de NOW-regeling, dan kunnen zij zich wenden tot het UWV om een aanvraag voor steun in te dienen. 

Vallen sportclubs als werkgever ook onder de NOW?

Ja, sportclubs kunnen ook een beroep doen op de NOW. Zij moeten wel aan de voorwaarden voor de NOW voldoen, bijvoorbeeld een omzetverlies van ten minste 20%.

Indien uw sportvereniging het personeel betaalt via een payrollbedrijf, dan is de payrollwerkgever als formele werkgever de partij die een NOW-aanvraag kan indienen.

Vallen kerkgenootschappen als werkgever ook onder de NOW?

Ja, kerkgenootschappen kunnen ook een beroep doen op de NOW. Zij moeten wel aan de voorwaarden voor de NOW voldoen, waaronder een omzetverlies van ten minste 20%.

Geldt de regeling ook voor startende ondernemers? 

Ja, mits er al voor 1 maart minstens een maand omzet is gedraaid.
Heeft u uw bedrijf gestart na 1 januari 2019? Dan geldt voor u een andere meetperiode voor de omzetberekening dan bedrijven die heel 2019 al bestaan. Voor u geldt dat de maanden vanaf het moment uw bedrijfsuitoefening is aangevangen tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 4 maanden. Uw omzet wordt in de 4-maandsperiode in 2020 (meetperiode) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen.

Komen buitenlandse werkgevers die Nederlandse werknemers in dienst hebben en beschikking hebben over een SEPA-bankrekening in aanmerking voor een NOW-subsidie?

Buitenlandse werkgevers met Nederlandse werknemers en een SEPA-bankrekeningnummer die aan alle overige voorwaarden voldoen, blijven in aanmerking komen voor NOW, maar zullen via de website van het UWV nog niet automatisch een aanvraag kunnen indienen. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer wordt geadviseerd contact op te nemen met het klantcontactcentrum van UWV.

Kun je gebruik maken van NOW 2.0 als je al gebruik hebt gemaakt van NOW 1.0?

Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden (onder andere een verwacht omzetverlies van ten minste 20%) kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, of u nu al wel of niet hebt deelgenomen aan de NOW in de maanden maart-mei. Indien u met uw aanvraag voor NOW 2.0 voor het eerst gaat deelnemen, kunt u de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak (NOW 1.0).

Mag ik mijn werknemers collegiaal uitlenen als ik een NOW-tegemoetkoming krijg?

U kunt uw werknemers uitlenen aan een andere werkgever. Als dat gebeurt bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk (maximaal tegen loonkosten en een kleine opslag), dan is er sprake van collegiale uitleen. 
Wanneer u kosten in rekening brengt voor de uitleen heeft dat mogelijk gevolgen voor uw recht op NOW. Het recht op en de hoogte van de NOW-tegemoetkoming wordt namelijk bepaald door uw omzetverlies. Door het in rekening brengen van kosten voor uitleen, genereert u omzet. U dient er dan tevens rekening mee te houden dat de Wet allocatie arbeidskrachten bij intermediairs (Waadi) van toepassing is, wanneer er meer dan een kleine opslag op de loonkosten wordt betaald. In dat geval geldt de loonverhoudingsnorm. Dit betekent dat werknemers recht hebben op hetzelfde loon en overige vergoedingen als werknemers in gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Hier kan bij cao van worden afgeweken. Ook heeft u als uitlenende werkgever een registratieplicht. U moet ingeschreven staan bij de KvK. Bij deze inschrijving wordt opgenomen dat u de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent.

Waar vind ik alle informatie over de (oude) NOW1.0 terug?

Zie hiervoor de publicatie NOW1.0