Wanneer en hoe vraag ik de NOW aan?

Op 28 augustus heeft het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket aangekondigd per 1 oktober. Onderdeel hiervan is verlenging van de NOW-regeling. NOW 3 geldt vanaf 1 oktober. Aanvragen van  NOW 3 kan vanaf medio november, met terugwerkende kracht tot 1 oktober.

Lees meer over de NOW3.0 op de pagina NOW 3: veranderingen per 1 oktober 2020. De informatie op deze pagina betreft informatie over de NOW 2 (geldig tot 1 oktober 2020).

Wanneer kan ik NOW2.0 aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020 (NOW2.0) tot en met 31 augustus. NOW2.0 loopt als tijdvak voor de regeling tot 1 oktober, maar de aanvraagperiode sluit per 1 september. 

U kon de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 1.0 (NOW) aanvragen tot en met 5 juni 2020 bij UWV. Vanaf 6 juni is het loket voor NOW 1.0 gesloten.

Meer informatie over de NOW-subsidie vindt u op de website van UWV.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de NOW 2.0?

U dient uw aanvraag in via uwv.nl/NOW. Dit kan vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020. U kunt dan een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus en september aanvragen. 

Welke gegevens moet ik bij de hand hebben voor mijn NOW-aanvraag bij UWV?

 • Gegevens over uw bedrijf (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van de contactpersoon).
 • Het dossiernummer als u onlangs een WTV-aanvraag heeft gedaan bij SZW (deze vindt u in de onderwerpregel van de automatische ontvangstbevestigingsmail van uw aanvraag). 
 • Voor welk loonheffingennummer u de aanvraag doet.
 • Wat de ingangsdatum van de periode van drie aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming is.
 • Hoeveel omzetverlies u in deze periode verwacht. Met de online rekenhulp berekent u het percentage omzetverlies over een periode van 4 maanden. Dit percentage moet u opgeven bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW. 
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betalingen loonheffingen.
 • De tenaamstelling van dit rekeningnummer.
 • Tevens dient u op de aanvraag een intentieverklaring te tekenen. Hiermee verklaart u dat:
  • u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest;
  • u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag;
  • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd;
  • u akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor).

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag voor de NOW-subsidie?

UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken na aanvraag de eerste termijn van uw voorschot te betalen. Uw aanvraag moet dan wel volledig zijn. U ontvangt in die periode ook een bevestiging dat u de subsidie krijgt (de subsidiebeschikking).

Wanneer krijg ik een voorschot?

UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken na aanvraag (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever.

Hoe kan ik vooraf een betere inschatting maken van de financiële gevolgen van een NOW-aanvraag? (Simulatietool NOW)

Hiervoor kunt u gebruikmaken van de simulatietool NOW. Als UWV uw aanvraag toekent, ontvangt u een voorschot op de NOW-tegemoetkoming.

Voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming (de vaststelling van het bedrag waar u uiteindelijk recht op heeft) moet u later opnieuw een aanvraag doen. Als dan blijkt dat het voorschot te hoog was, moet u te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Bij een te laag voorschot krijgt u een nabetaling.

De simulatietool geeft u een indicatie van de hoogte van het voorschot en of u na definitieve berekening van de tegemoetkoming een bedrag moet terugbetalen (of juist van UWV ontvangt). U kunt deze simulatie zelf invullen en verschillende scenario’s doorberekenen. Zo kunt u vooraf een betere inschatting maken welke financiële gevolgen een aanvraag NOW heeft voor uw bedrijfsvoering. Ook kunt u bijvoorbeeld zien wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming. Dat kunt u dan laten meewegen in de afweging om wel of geen NOW 2.0 aan te vragen. NOW 2.0 aanvragen kan nog tot en met 31 augustus

Wanneer heb ik een accountantsverklaring of andere verklaring nodig?

Kijk voor het antwoord op deze vraag en andere vragen rond accountantsverklaring en/of verklaring van derde hier.

Maakt u gebruik van NOW1.0 en NOW2.0?

Bent u van plan om ook NOW 2.0 aan te vragen? Let dan op dat u nog steeds tijdig contact opneemt met uw accountant, administratiekantoor, bank of andere financiële dienstverlener voor de afsluiting van de eerste subsidieperiode van de NOW 1.0.

Aangezien het 2 aparte subsidieperiodes zijn met verschillende voorwaarden en daardoor 2 aparte verantwoordingen, is dit nog steeds belangrijk voor een juiste verantwoording van uw eerste subsidieaanvraag.

Wacht hier niet te lang mee.

Is een Nederlands SEPA-bankrekeningnummer een vereiste voor het aanvragen van een NOW-subsidie?

Nee. Niet-Nederlandse SEPA-bankrekeningnummers waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt, volstaan voor de NOW-subsidie aanvraag. Werkgevers zonder SEPA-bankrekeningnummer dienen een SEPA-bankrekeningnummer aan te vragen, hiervoor geldt echter niet langer de termijn van vier weken. Als de werkgever verzocht wordt de aanvraag met een SEPA-rekeningnummer aan te vullen, zal bij dat verzoek kenbaar gemaakt worden binnen welke termijn dit moet worden aangevuld.

Wat gebeurt er met door mij verschafte bedrijfsgegevens als ik de NOW-subsidie aanvraag?  

UWV en de Belastingdienst gaan vertrouwelijk om met de door uw verschafte bedrijfsgegevens. Echter geldt in het algemeen dat in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), informatie opgevraagd kan worden over bestuurlijke aangelegenheden, ook rond de NOW. Ter voorkoming van hoge administratieve lasten worden werkgevers die de NOW-aanvragen geacht akkoord te zijn met het eventueel openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier. Om het openbaar maken van bedrijfs- en concurrentiegevoelige informatie over omzetverlies te voorkomen, ziet de in deze regeling opgenomen bepaling alleen op de naam en het adres van het bedrijf, het door de aanvrager ontvangen voorschot en het vastgestelde subsidiebedrag. Zo wordt een eventuele benadeling door openbaarheid van informatie van deze bedrijven zo veel mogelijk voorkomen.

Hoe moet ik een aanvraag doen als ik een concern of groep ben?

Hoofdregel:

In de basis geldt het volgende: Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzetdaling van de groep van rechtspersonen of natuurlijke personen als geheel opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. Dit is de hoofdregel. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen. U moet wel per loonheffingennummer een aanvraag doen. Zorg dus dat u binnen de groep of de verbonden rechtspersonen hier vooraf een goede keuze in maakt. Voor het begrip groep is niet relevant of hier sprake is van een Nederlandse of van een internationale groep. Voor de bepaling van de omzetdaling van de ‘NOW-groep’ worden vervolgens alleen de Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen van die groep in aanmerking genomen in de berekening, alsmede buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met SV-loon in Nederland.

Uitzondering:

Door het bedrijfsleven, de vakbonden en de Tweede Kamer is gevraagd hierop een uitzondering mogelijk te maken. Als bij een concern sprake is van minder dan 20% omzetverlies (concern voldoet dan niet aan de NOW-voorwaarde van ten minste 20% omzetverlies), is het mogelijk dat individuele werkmaatschappijen van een concern de NOW-subsidie toch aanvragen voor hun loonkosten op basis van de omzetdaling op het niveau van de werkmaatschappij (in plaats van het concernniveau). 

De omzetdaling van de werkmaatschappij moet dan vervolgens ten minste 20% zijn en bepaalt de hoogte van de subsidie. De uitzonderingsmogelijkheid geldt niet voor een lager niveau dan de werkmaatschappij, zoals een zelfstandig onderdeel, een vestiging of een businessunit.

Voor concerns die op concernniveau wel een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon als concern gebruik moeten maken van de NOW (hoofdregel). Voor individuele werkmaatschappijen binnen deze concerns geldt de afwijkingsmogelijkheid dus niet.

Waar vind ik alle informatie over de (oude) NOW 1.0 terug?

Bekijk de publicatie 'Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0'.