Vaststelling NOW1 en accountantsverklaring/verklaring derde

Er zit veel verschil in de bedrijven die de NOW aanvragen. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen zo een uitgebreide controle terwijl tegelijkertijd voorkomen wordt dat de administratieve lastendruk kleine bedrijven boven het hoofd groeit. Bij een subsidie van onder de € 25.000 hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. Op deze pagina meer informatie over de accountantsverklaring en verklaring van derde voor de vaststelling van de NOW-subsidie.

Ik heb vragen over het vaststellingsproces, waar kan ik terecht?

Alle praktische informatie die u nodig heeft om een aanvraag tot vaststelling van uw subsidie in te dienen vindt u op de website van het UWV. Een aanvraag tot vaststelling van de NOW1 kunt u tot en met 31 oktober 2021 indienen bij het UWV.

Waar moet ik rekening mee houden voor de vaststelling van de subsidie? 

De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode van NOW1, NOW2, NOW3.1, NOW3.2 en NOW3.3 een definitieve aanvraag indienen voor de eindafrekening door UWV, waarin onder andere het daadwerkelijk gerealiseerde omzetverlies moet worden opgegeven. Bij NOW3 is dat dus een aparte aanvraag voor afrekening per tijdvak, want het omzetverlies moet per omzetperiode worden berekend.

Bij de definitieve aanvraag moet u mogelijk een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde bijvoegen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag. U heeft geen verklaring nodig als uw voorschot onder de € 20.000 zit en als uw vaststellingsbedrag ook onder de € 25.000 zit.

Welke wijzigingen zijn er in februari 2021 doorgevoerd in de aanvraagtermijnen voor de vaststelling van de NOW?

In februari 2021 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de aanvraagtermijnen voor de vaststelling van de NOW. Dit zijn de actuele aanvraagtermijnen:

Openingsperiode vaststellingsloket NOW per NOW-periode
NOW-periode Openingsperiode
1 7 oktober 2020 - 31 oktober 2021
2 15 maart 2021 - 5 januari 2022
3 4 oktober 2021 - 26 juni 2022
4 31 januari 2022 - 23 oktober 2022
5 31 januari 2022 - 23 oktober 2022

Voor alle aanvragen gelden voortaan dezelfde termijnen. De hoogte van de aanvraag heeft daar geen invloed op.

Toelichting op het omzetbegrip binnen de NOW

Wanneer heb ik een accountantsverklaring of andere verklaring nodig?

U heeft een accountantsverklaring nodig als u een voorschot heeft ontvangen van € 100.000 of meer. Voor dit bedrag dient u de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in uw bedrijf of in uw groep/concern bij elkaar op te tellen. Doet u als onderdeel van een groep/concern een aanvraag op werkmaatschappijniveau (op grond van artikel 6a van de NOW 1-regeling)? Dan heeft u ook altijd een accountantsverklaring nodig.

Als u een voorschot ontvangt van minder dan € 100.000 maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dient u ook een accountantsverklaring te overleggen. U zult zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000,- of meer zal worden vastgesteld. Hiervoor kunt u gebruik maken van de simulatietool. Deze simulatietool geeft een indicatie van de hoogte van het voorschot en of u na definitieve berekening van de subsidie een bedrag moet terugbetalen (of juist van UWV ontvangt). 

Als u een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die het omzetverlies bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie.

Wat nu als ik erachter kom dat ik achteraf gezien onterecht NOW-subsidie heb aangevraagd, omdat bijvoorbeeld mijn gerealiseerde omzetverlies niet 20% is?

Als een werkgever geen 20% omzetverlies heeft, zal hij zijn voorschot moeten terugbetalen. De werkgever kan dan een nihilstelling aanvragen, door in het aanvraagformulier zijn omzetpercentage (<20%) in te voeren. Ook hoeft hij daarbij geen accountantsverklaring te overleggen. Ook is het altijd mogelijk om de aanvraag in te trekken en het subsidievoorschot terug te betalen.

Waar moet ik rekening mee houden als ik een derdenverklaring of accountantsverklaring nodig heb?

Heeft u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig? Dan is het raadzaam tijdig contact op te nemen met uw accountant of met uw administratiekantoor of andere financiële dienstverlener. Ga tijdig in overleg. Dit maakt het mogelijk al voorbereidingen te treffen en te komen tot een controleerbare administratie als basis voor uw verantwoording. Heeft u ook voor de tweede periode (of straks derde periode) van de NOW aangevraagd? Let op dat u dan tijdig met uw boekhouder, administratiekantoor of accountant overlegt over het afsluitingsproces per subsidieperiode. Dan kunt u de juiste voorbereidingen treffen om de verantwoording voor de omzet per NOW-tijdvak goed te kunnen doen.

Ik heb geen verklaring nodig, want mijn voorschot zit onder de € 20.000 en mijn vaststellingsbedrag zit onder de € 25.000. Moet ik verder nog iets doen?

U moet een aanvraag voor vaststelling bij het UWV indienen. Dit kan via uwv.nl/now. Daarin moet u ook aangeven dat u alles naar waarheid heeft ingevuld en u zich aan alle verplichtingen heeft gehouden. U kunt wel gecontroleerd worden. Er wordt namelijk risicogericht onderzoek gedaan. Zorg dus dat u uw administratie goed op orde heeft voordat u een verzoek tot vaststelling indient.

Hoeveel weken heb ik om een verklaring te regelen?

Het loket voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de NOW1 is sinds 7 oktober open. U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 oktober 2021, ongeacht of u een accountsverklaring, derdenverklaring of geen verklaring nodig hebt. Dit maakt het mogelijk dat u - als u dat wilt - het onderzoek kunt laten meelopen met de jaarrekeningcontrole of jaarafsluiting. Maak hierover tijdig afspraken met uw boekhouder, administratiekantoor of accountant.

Accountantsverklaring

Welke werkzaamheden moet een accountant voor mij doen?

De werkzaamheden die een accountant dient uit te voeren zijn afhankelijk van wat u nodig heeft voor het vaststellingsverzoek aan UWV. Dat formuleert u in een opdracht. Deze opdracht aan de accountant is afhankelijk van hoe groot uw bedrijf is en hoeveel subsidie u ontvangt. Bij de uitleg van de verschillende denkbare opdrachten verderop in deze vragen en antwoorden, staat globaal wat uw accountant doet. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

Welk type accountantsverklaring heb ik nodig?

U heeft alleen een accountantsverklaring nodig als u een voorschot heeft ontvangen van 100.000 of meer of een subsidiebedrag ontvangt van 125.000 of meer. U zult zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer zal worden vastgesteld. Hiervoor kunt u gebruik maken van de simulatietool. Welk soort accountantsonderzoek – welke opdracht - u moet aanvragen is afhankelijk van twee dingen.

Ten eerste is het relevant of u voldoet aan de criteria dat u controleplichtig bent voor de jaarrekening. Daarvoor moet u aan twee van de drie criteria voldoen:

  • U heeft een balanstotaal van minimaal € 6 miljoen;
  • U heeft een omzet van € 12 miljoen. Dit gaat om de netto-omzet over het boekjaar;
  • U heeft minimaal 50 personeelsleden.

Als u in 2019 of een deel daarvan, of in (een deel van) 2020 aan twee van de drie criteria voldeed, dan bent u voor de NOW controleplichtig. Dat geldt ook als u op grond van andere wettelijke verplichting controleplichtig bent voor de jaarrekening over (een deel van) 2019 of 2020.

Ten tweede is het relevant welk subsidiebedrag u ontvangt. Hiervoor kunt u gebruik maken van de simulatietool. Als u een bedrag van minder dan € 375.000 of meer ontvangt, heeft u een andere verklaring nodig dan als u een bedrag van € 375.000 of meer ontvangt.

In onderstaand schema kunt u zien welk soort accountantsonderzoek u moet aanvragen bij uw accountant:

Soort accountantsonderzoek
Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
€ 125.000 (100.000 voorschot) <  € 375.000 I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N)  III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden ( NVCOS Standaard 3900N)
>= € 375.000 II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij (artikel 6a van de regeling) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

Om uit te rekenen welk subsidiebedrag u ontvangt kunt u gebruik maken van de simulatietool. Overleg met uw accountant welke opdracht u nodig heeft.

Bent u onderdeel van een groep/concern? Let dan op dat bovenstaande geldt voor de aanvragen binnen de groep/het concern gezamenlijk. Indien u als werkgever subsidie aanvraagt met betrekking tot meer dan één loonheffingennummer en/of onderdeel bent van een groep/concern dienen de ontvangen voorschotten respectievelijk de aangevraagde subsidiebedragen bij elkaar opgeteld te worden. De hoogte van de totale subsidie is bepalend voor het type verklaring dat vervolgens bij elke aanvraag tot vaststelling (per loonheffingennummer) bijgevoegd dient te worden.

Doet u als onderdeel van een groep/concern een aanvraag op werkmaatschappijniveau (op grond van artikel 6a van de NOW 1-regeling)? Dan heeft u altijd een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid nodig.

Ik heb volgens het schema een aan assurance verwante opdracht nodig. Wat is dat?

Als uw bedrijf of groep in schema I valt, dient u een aan assurance verwante opdracht bij uw accountant uit te zetten. Dit levert een zogenoemde samenstellingsverklaring op. Bij deze verklaring levert u de financiële gegevens aan en stelt de accountant het financiële overzicht samen. Hij verstrekt hierbij aan SZW of UWV geen zekerheid over de gegevens in de aanvraag tot vaststelling. De accountant verricht hierbij wel aanvullende werkzaamheden om de door SZW geïdentificeerde specifieke risico’s van de NOW te adresseren. Deze werkzaamheden zijn voorgeschreven in het accountantsprotocol van de NOW in combinatie met de Standaard van de NBA. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

Ik heb volgens het schema een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid nodig. Wat is dat?

Als uw bedrijf of groep in schema II of III valt, dient u een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid bij uw accountant uit te zetten. Dit leidt tot een assurance-rapport. Bij een dergelijk rapport geeft een accountant aan dat hij niets heeft geconstateerd dat de gegevens in de aanvraag tot vaststelling van uw bedrijf of groep in twijfel trekt. Bij de verantwoording van de NOW-subsidie wordt wel een intensievere risico-analyse en meer werkzaamheden op basis van deze analyse van de accountant gevraagd dan regulier bij deze rapporten geldt. De werkzaamheden staan in het accountantsprotocol in combinatie met de Standaard van de NBA. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

Ik heb volgens het schema een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid nodig. Wat is dat?

Als uw bedrijf of groep in schema IV of IVa valt, dient u een assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid bij uw accountant uit te zetten. Dit betreft een onderzoek met dezelfde mate van zekerheid als een reguliere jaarrekeningcontrole, toegespitst op een controle op de NOW-subsidie.  De werkzaamheden staan in het accountantsprotocol in combinatie met de Standaard van de NBA. Neem hiervoor contact op met uw reguliere accountant, of als u die niet heeft met een accountantskantoor.

Ik heb een verklaring met een beperking gekregen, wat betekent dit voor mijn subsidie?

Bij een verklaring met een beperking heeft u een te grote fout of onzekerheid in uw omzetverantwoording. Daardoor kan de accountant geen goedkeurende verklaring afgeven. U kunt ervoor kiezen om deze fout of onzekerheid zelf te herstellen voordat de accountant zijn verklaring afgeeft. Dan kan de accountant alsnog wel een goedkeurende verklaring afgeven. Doet u dit niet, dan zal deze correctie doorgevoerd worden bij uw subsidievaststelling. Dit betekent dat het UWV de fouten en onzekerheden in de omzetberekening zal corrigeren. Het ministerie van SZW heeft hiervoor in het accountantsprotocol aan uw accountant gevraagd een pro forma berekening op te nemen in de verklaring. Het UWV zal dan uitgaan van deze pro forma berekening.

Ik heb van mijn accountant een oordeelonthouding gekregen, wat betekent dit voor mijn subsidie?

Dit heeft zeker gevolgen voor uw subsidie. Heeft u een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid nodig? Dan betekent een oordeelonthouding dat de accountant ook met die beperkte mate van zekerheid geen conclusie kan vormen over de plausibiliteit van de gegevens met betrekking tot de netto-omzet. Vanwege het belang van rechtmatigheid wordt het subsidievoorschot dan teruggevorderd.

Heeft u een assurance-opdracht met een redelijke mate van zekerheid nodig? Van u wordt vereist dat u een controleerbare administratie en een toereikende administratieve organisatie heeft die qua omvang groot genoeg is om o.a. controletechnische functiescheidingen te hebben. Bij een oordeelonthouding heeft de accountant echter niet kunnen vaststellen dat uw omzet in de meetperiode volledig is en hiermee dat het percentage omzetverlies voor de NOW-subsidie juist is, omdat hij zich onvoldoende een oordeel kon vormen over de controleerbaarheid en betrouwbaarheid van uw administratie of de toereikendheid van de administratieve organisatie. Daarom geeft een oordeelonthouding onvoldoende zekerheid over de rechtmatigheid van de toegekende subsidie en het uitbetaalde subsidievoorschot. Vanwege het belang van rechtmatigheid wordt het subsidievoorschot dan teruggevorderd.

Dit kan wel tot schrijnende situaties leiden bij ondernemingen waarbij alleen sprake is van inherente beperkingen, zoals ondernemingen waarbij als gevolg van coronagerelateerde omstandigheden de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) (tijdelijk) ontoereikend is geworden ondanks de grootte van hun organisatie. In deze gevallen vraagt het ministerie van SZW aan uw accountant in de verklaring aan te geven dat uw oordeelonthouding uitsluitend komt door inherente beperkingen op grond van Standaard 3900N. Het geheel terugvorderen van het subsidievoorschot wordt in die gevallen niet proportioneel geacht. Daarom legt het ministerie van SZW in deze gevallen vast dat de subsidie wel wordt vastgesteld, maar dat u een korting van 10% op uw subsidie krijgt.

Ik heb van mijn accountant een afkeurende verklaring gekregen, wat betekent dit voor mijn subsidie?

Indien een accountant een afkeurende verklaring afgeeft zal uw subsidie op nihil worden gesteld. Dit betekent dat het uitgekeerde voorschot in zijn geheel zal worden teruggevorderd. Zorg er dus voor dat u fouten in uw verantwoording herstelt.

Wanneer kan ik een verzoek om vaststelling van mijn subsidie indienen?

Sinds 7 oktober 2020 kunt u een verzoek om vaststelling van uw subsidie voor NOW1 indienen. U dient hierbij de derdenverklaring of de accountantsverklaring bij te voegen. Zorg dus dat u deze verklaring in bezit heeft voordat u een verzoek om vaststelling indient. De termijn hiervoor verstrijkt 31 oktober 2021.

Wat betekent bij de vaststelling dat bij invordering een ondergrens geldt van € 500?

Dat betekent dat de werkgever bij een te hoog verleende subsidie tot 500 euro niets terug hoeft te betalen. De werkgever ontvangt wel een terugvorderingsbeschikking, maar UWV gaat in dat geval niet over tot invordering. 

Hoe zit het met terugbetaling van te veel ontvangen subsidie NOW1?

Er bestaat begrip voor het feit dat het voor sommige werkgevers lastig kan zijn het teveel ontvangen bedrag gelijk terug te betalen, nu de economische tijden nog steeds zwaar zijn. Werkgevers kunnen telefonisch contact opnemen met UWV en de betaaltermijnen over een jaar uitspreiden. Mocht dit niet lukken, kan samen met UWV worden bekeken wat de mogelijkheden zijn. UWV Telefoon NOW: 088 - 898 20 04.

Specifieke informatie voor de accountant

Ik ben accountant en ik zoek de formats voor de verklaringen. Waar staan die?

Waar vind ik het accountantsprotocol van de NOW?

U vindt het accountantsprotocol op Rijksoverheid.nl. Let op dat u hiervoor ook de beroepsstandaarden van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) nodig heeft die voor het onderzoek naar de NOW-regeling gemaakt zijn. Deze standaarden zijn op 6 oktober vastgesteld. Deze vindt u op de website van de NBA. Het accountantsprotocol zal bij het vaststellen van de definitieve standaarden in de Staatscourant gepubliceerd worden. Let op dat het huidige protocol alleen geldt voor NOW 1. Voor NOW 2 en de vervolgregeling zullen nieuwe updates gemaakt worden.

Ik heb als accountant inhoudelijke vragen over de NOW 1. Waar vind ik mogelijk antwoorden op die vragen?

Er zijn verschillende FAQ’s beschikbaar.

Informatie over het vaststellingsproces vindt u komende weken op de website van het UWV.

Verklaring van derden

Ik heb een derdenverklaring nodig. Welke werkzaamheden moet zo’n deskundige derde doen?

De werkzaamheden die een deskundige derde moet uitvoeren om een derdenverklaring voor NOW1 te tekenen zijn openbaar gemaakt. De werkzaamheden die gevraagd worden betreffen een uitgebreid gesprek met de leiding van de organisatie waarin onder andere de totstandkoming van de aanvraag tot vaststelling aan bod komt, de structuur van de organisatie en de gevolgen hiervan voor de aanvraag. Daarnaast zal de deskundige specifieke werkzaamheden uitvoeren op de door de werkgever opgegeven omzetdaling (zoals ten aanzien van een aantal facturen, creditboekingen en aansluiting van de administraties) en werkzaamheden  ten aanzien van het uitbetalen van lonen. De werkgever dient door de deskundige geconstateerde afwijkingen te herstellen, anders kan de deskundige de verklaring niet afgeven Het formulier dat de derde moet tekenen, is gepubliceerd. Tevens is hier het formulier gepubliceerd dat u dient in te vullen en de derde moet waarmerken. Een invulbaar format zal binnenkort gepubliceerd worden.

Welke deskundigen kunnen een derdenverklaring tekenen voor de NOW?

Er kunnen verschillende deskundigen een derdenverklaring tekenen voor de NOW-verantwoording. Dit kunnen zijn:

  1. boekhouders of administratiekantoren;
  2. belastingdeskundige of belastingadvieskantoren;
  3. brancheorganisaties en accountants.

Alleen deze deskundigen kunnen een derdenverklaring voor de NOW-verantwoording afgeven. Wordt u nu al bij uw administratie geholpen door een externe deskundige? Vraag dan bij deze deskundige na of hij een derdenverklaring voor de NOW1 mag indienen. Hiervoor moet hij in een van de vier bovenstaande categorieën vallen.

Maakt u nog geen gebruik van een extern deskundige voor uw administratie en heeft u € 20.000 of meer voorschot ontvangen voor NOW1? Neem dan tijdig contact op met een van deze deskundigen. U kunt bijvoorbeeld een deskundige zoeken via een van de volgende organisaties:

Hoe wordt misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) bestreden?

Regelingen waarvan misbruik wordt gemaakt, ondermijnen het draagvlak voor de sociale zekerheid en vertrouwen in de overheid. Uitgangspunt is dat de werkgever verantwoording aflegt over de wijze waarop hij aan de subsidievoorwaarden voldoet. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. Ook heeft de werkgever de verplichting onverwijld melding te doen indien duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet. De werkgever bevestigt dat hij de aanvraag naar waarheid invult en geen misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van subsidiegelden. De werkgever bevestigt ook dat hij zich ervan bewust dat verder onderzoek gedaan kan worden in geval van (vermoeden van) misbruik van de regeling.

Bij het vaststellen van voorschot en subsidie wordt zo veel mogelijk uitgegaan van informatie die al bij UWV bekend is. Ook zal ter controle van aanvragen gebruik gemaakt worden gegevensuitwisseling tussen UWV en de Belastingdienst.

UWV kan de betaling van het voorschot weigeren, wijzigen, intrekken of op schorten indien sprake is van een ernstig vermoeden dat niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. UWV kan daarnaast een reeds verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Indien tijdens of bij het vaststellen van de subsidie sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan heeft UWV de mogelijkheid om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan vervolgens een strafrechtelijk onderzoek instellen en overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Op grond van informatie van UWV en/of op grond van signalen en meldingen kan de Inspectie SZW onder gezag van het OM een opsporingsonderzoek instellen. Daarnaast heeft de Inspectie SZW een digitaal meldformulier op de website geplaatst voor meldingen van fraude met corona-gerelateerde subsidies en regelingen. De banken zijn gestimuleerd om ongebruikelijke transacties in relatie tot de NOW-subsidies te melden. Verdachte transacties worden door de FIU, de Inspectie SZW en de FIOD geanalyseerd.

Waar vind ik alle informatie over de (oude) NOW 1 en NOW 2 terug?

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over:

Aanvullende informatie over de NOW 1 en de NOW 2 vindt u ook bij het UWV.