Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als u (deels) niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, ook als uw werkgever geen NOW-ontvangt.

Kan ik ontslagen worden als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Als uw werkgever een NOW-toekenning heeft, dan heeft hij zich gecommitteerd om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is. 

Krijg ik mijn reiskostenvergoeding doorbetaald als ik onder de NOW val?  

Ja, maar dat staat los van de NOW-subsidie. U moet een reiskostenvergoeding krijgen als u daar volgens uw arbeidsovereenkomst recht op heeft. Alleen als u door de coronacrisis niet werkt en als gevolg daarvan geen reiskosten meer heeft, kan uw werkgever die vergoeding stoppen.

Wat kan ik als werknemer zelf doen om onder de NOW te vallen?

Niets. Uw werkgever kan een NOW-subsidie voor uw loonkosten aanvragen als hij aan de voorwaarden voldoet. U hoeft daar zelf niets voor te doen en dit staat los van uw recht op loon.

Moet ik stoppen met werken als mijn werkgever van de NOW-subsidie krijgt?

Nee. U blijft gewoon werken. Wel moet uw werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als u ziek bent, of volgens de richtlijnen van het RIVM thuis moet blijven en er geen mogelijkheden zijn om thuis te werken, dan hoeft u niet werken. U heeft recht op loon. Dit geldt ongeacht of uw werkgever een NOW-subsidie krijgt.

Verbruik ik WW-rechten als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Nee.

Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden juni, juli, augustus en september (dat zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer.

Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao (mits een eventuele cao die ruimte biedt) of een arbeidsovereenkomst.

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw?

Uw werkgever krijgt ook een subsidie voor aanvullende lasten en kosten, waaronder pensioenpremies (werkgevers- en werknemersdeel). 

Hoe werkt de inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en/of scholing?

  • Voor NOW2.0 geldt voor werkgevers een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan en/of scholing richting ander werk. Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, beschikbaar te stellen. 
  • Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 miljoen beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020. Nadere informatie en voorlichting hierover volgt. Voor scholing en ontwikkeling bestaan overigens nu ook al diverse mogelijkheden. Bekijk daarvoor de informatie over een leven lang ontwikkelen op de website van de SER.

Hoe wordt er voor gezorgd dat werkgevers werknemers stimuleren tot een ontwikkeladvies en/of scholing?

Werkgevers die gebruikmaken van NOW zijn verplicht om hun OR te informeren over het feit dat zij deelnemen aan NOW. Mochten werkgevers niet uit zich zelf aandacht geven aan loopbaanontwikkeling en scholing, dan kan de OR of personeelsvertegenwoordiging de vinger aan de pols houden en de werkgever hierop aanspreken.

Waar vind ik alle informatie over de (oude) NOW 1.0 terug?

Bekijk de publicatie 'Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0'.