Wat en voor wie is de NOW?

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen.

Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.

Welke bedrijven komen er in aanmerking voor de NOW, en onder welke voorwaarden? 

 • Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over 3 maanden komt in aanmerking. Bekijk de rekenhulp om het percentage omzetverlies te berekenen.
 • Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij ten minste 20% omzetverlies heeft, komen in aanmerking. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft. 
 • De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen.
 • De werkgever krijgt daarbij de mogelijkheid om een reeds ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
 • De werkgever  is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden als voor de coronacrisis. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 • De werkgever  is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten;
 • De werkgever  is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag;
 • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie;
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 • De werkgever moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de voorwaarden heb voldaan? 

Als blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden, dan kan UWV het voorschot of de subsidie korten, opschorten of terugvorderen.

Bijvoorbeeld: een werkgever die subsidie ontvangt volgens de NOW regeling dient toch een aanvraag in voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Dan wordt de subsidie gekort, waarbij de volgende berekening geldt: het loon van de werknemer(s) voor wie de ontslagaanvraag wordt ingediend, wordt eerst verhoogd met 50% en vervolgens wordt dat bedrag in mindering gebracht op de loonsom waarvoor subsidie ontvangen wordt.
En mocht blijken dat de loonsom in de periode maart tot en met mei is gedaald ten opzichte van de loonsom van januari, dan wordt het subsidiebedrag ook lager. 

Wat als ik na een NOW-toekenning toch noodgedwongen mensen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Een van de voorwaarden is dat de werkgever gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

Schendt u deze voorwaarde door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV? Dan zal UWV deze aanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Voor het doorvoeren van deze correctie is het niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Wat gebeurt er met mijn loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet als ik een subsidie op grond van de NOW krijg?

In principe is dubbele subsidiëring van loonkosten door de overheid niet gewenst. Daarom is verkend of de NOW-subsidie verrekend kon worden met de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet. Dit blijkt niet uitvoerbaar voor gemeenten. Om deze reden accepteren we in deze bijzondere situatie de dubbele subsidiëring van de loonkosten. De kosten hiervan zijn beperkt en hiermee kan ook onrust worden voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben.

Waarom staat er in de NOW-regeling een verplichting voor werkgevers om aan de gemeente waarvan zij loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ontvangen te melden dat zij een NOW-subsidie ontvangen?

De meldplicht is opgenomen omdat aanvankelijk het idee was dat de NOW-subsidie verrekend kon worden met de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet. Dit, omdat in principe dubbele subsidiëring van loonkosten door de overheid niet gewenst is. Uit een verkenning is naar voren gekomen dat verrekening van NOW-subsidie met loonkostensubsidie niet uitvoerbaar is voor gemeenten. Daarom accepteren we in deze bijzondere situatie de dubbele subsidiëring van de loonkosten. De kosten hiervan zijn beperkt en hiermee kan ook onrust worden voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben