Inzet voor makers en creatieve professionals

In de cultuursector wordt het werk ontwikkeld en uitgevoerd door bijvoorbeeld acteurs, schrijvers en filmmakers. Maar ook door muzikanten, beeldend kunstenaars, ontwerpers, ambachtsmensen, enzovoorts. Om deze makers te compenseren voor de lockdown stelt het kabinet geld beschikbaar.

Subsidies via de 6 rijkscultuurfondsen

In het eerste steunpakket investeerde het ministerie van OCW € 11,8 miljoen om bestaande fondsregelingen gericht op werk voor makers in alle sectoren, te intensiveren. Binnen hun bestaande budgetten hebben de 6 fondsen toen nog eens ruim € 15 miljoen middelen vrijgemaakt voor dit doel. In het tweede steunpakket is € 35,7 miljoen beschikbaar voor stimuleringsregelingen via de rijkscultuurfondsen. Om makers te compenseren voor de lockdown, heeft het kabinet begin 2021 nog eens € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld om bestaande regelingen te verhogen.

De rijkscultuurfondsen hebben gezamenlijk 2 typen stimuleringsregelingen voor zelfstandig werkende kunstenaars en creatieve professionals uitgewerkt:

  • De impulsregelingen beroepspraktijk richten zich op het ontwikkelen van de inhoud van het eigen werk van makers, het zichzelf artistiek en inhoudelijk te ontwikkelen en op nieuwe verdienmodellen.
  • De impulsregelingen opdrachtgeverschap stellen opdrachtgevers in verschillende sectoren, binnen de cultuursector en andere maatschappelijke sectoren, in staat opdrachten te verstrekken aan de zelfstandigen.

U vindt hierover informatie op de websites van de rijkscultuurfondsen zelf:

Scholing en professionele ontwikkelingen

Met € 4 miljoen kunnen  tenminste 5000 zelfstandige makers en creatieve professionals een bijdrage krijgen voor de kosten van verdere professionele ontwikkeling, tot maximaal € 2.000.

De steun van het Programma Werktuig PPO is aanvullend op generieke arbeidsmarktinstrumenten zoals ‘NL leert door’. De ondersteuning voor professionele ontwikkeling kan per direct worden aangevraagd.

Leningen voor zelfstandigen

De leningen die Cultuur+Ondernemen aan ondernemingen aanbiedt in het kader van de crisis komen ook beschikbaar voor zelfstandigen die voor de crisis een gezonde uitgangspositie kenden. En die deze, na de crisis, naar verwachting opnieuw zullen opbouwen.

Met een budget van € 5 miljoen kunnen naar schatting 140 zelfstandigen een lening krijgen tussen € 10.000 en € 75.000. Meer informatie staat op de website Cultuur+Ondernemen.

Producties via de NPO

Het ministerie van OCW investeert € 10 miljoen voor het maken van producties voor de kanalen van de NPO. 

Steunfonds Rechtensector

Het Steunfonds Rechtensector ondersteunt rechthebbenden in de muzieksector, makers van audiovisuele werken en schrijvers en beeldmakers van geschriften met de totstandbrenging van (nieuwe) werken  zoals boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films. Artiesten, musici, componisten, schrijvers, journalisten, fotografen, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten en andere professionals in de creatieve industrie die buiten de gesubsidieerde sector aan de slag zijn, kunnen een beroep doen op deze bijdrage.

In het eerste steunpakket is € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor matsching van het 'Steunfonds Rechtensector', waardoor in totaal €10 mijoen voor het steunfonds beschikbaar is. Om makers te compenseren voor de lockdown heeft het kabinet nog eens € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Meer informatie vind je op de website van de initiatiefnemer van het fonds, de Federatie Auteursrechtbelangen.