Subsidieregeling evenementen

Het kabinet heeft besloten om evenementen zonder vaste zitplaats te verbieden tot en met 19 september 2021. Ook voor meerdaagse evenementen met overnachting geldt dat het verbod tot en met 19 september 2021 is verlengd. Dit raakt de evenementensector hard. Vanwege dit besluit en de lange voorbereidingstijd om een evenement te organiseren, heeft het kabinet besloten om de garantieregeling tijdelijk aan te passen en voor de evenementen die buiten de doelgroep hiervan vallen een Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) uit te gaan werken.

Bekijk de actuele regels voor evenementen

Tijdelijke uitbreiding van de subsidieregeling evenementen

Het kabinet verhoogt het subsidiepercentage naar 100% van de gemaakte kosten. Op dit moment geldt dat voor 100% van de gemaakte subsidiabele kosten subsidie kan worden verleend, waarbij voor 20% een terugbetalingsverplichting geldt. Deze terugbetalingsverplichting vervalt met de uitbreiding van de subsidieregeling en geldt voor evenementen in de periode van 10 juli tot en met 19 september 2021.

Welke kosten worden precies gedekt met deze subsidieregeling?

Het gaat bijvoorbeeld om betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, security en technische voorzieningen. Aanbetalingen voor artiesten van buiten de EU worden daarnaast toegevoegd aan de subsidiabele kosten en vallen daarmee onder de garantieregeling (1 juli t/m 31 december). 

Verlening van de aanvraag voor ondersteuning

Organisatoren van evenementen die plaatsvinden tot en met 30 september, kunnen een aanvraag indienen tot 3 weken na inwerkingtreding van de uitbreiding van de garantieregeling, óf indien dat later is, tot 3 weken voor de geplande evenementdatum. Voor organisatoren van evenementen vanaf 1 oktober geldt dat ze de aanvraag tenminste drie maanden voor de geplande datum van het evenement moeten hebben ingediend.

Tegemoetkoming voor overige evenementen

Voor evenementen die niet in aanmerking komen voor de bovenstaande subsidieregeling evenementen en die wel voldoen aan de onderstaande voorwaarden, biedt het kabinet een aanvullende tegemoetkoming voor reeds gemaakte kosten tot 9 juli of 26 juli: 

 • Het evenement stond gepland in de periode van 10 juli tot en met 19 september; 
 • Het evenement is door de coronamaatregelen van 9 juli  of 26 juli verboden en daarop geannuleerd door de organisator; 
 • Het evenement is door nieuwe noodzakelijke coronamaatregelen verboden en daarop geannuleerd door de organisator;
 • Het betreft een publiek toegankelijke, vergunnings- of meldingsplichtig evenement. Bruiloften of verjaardagen behoren daarmee niet tot de doelgroep. 
 • Er geldt een minimumbedrag van € 2.500. 

Het kabinet onderzoekt welke rol gemeenten kunnen spelen bij de beoordeling en in de uitvoering van deze aanpak. De details hiervan werkt het kabinet de komende weken verder uit. 

Aangepaste garantieregeling

Voor de meerdaagse evenementen met overnachting die per 26 juli verboden zijn tot 19 september, dekt de garantieregeling de kosten tot en met 26 juli. Bij een eventueel nieuw verbod, dekt de regeling kosten gemaakt tot het moment dat het verbod bekend wordt. Voor de verruimingen van de garantieregeling en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen geldt dat deze goedkeuring door de Europese Commissie vereisen. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Subsidieregeling evenementen

Wat houdt de subsidieregeling evenementen in?

Deze regeling maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie. Het gaat om evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2021.

Waarom komt deze regeling er?

Voor de coronacrisis dekten organisatoren het pandemierisico af door een annuleringsverzekering af te sluiten. Sinds corona hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunnen organisatoren het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Vanaf 18 juni 2021 is het mogelijk een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

RVO neemt binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit. Dit besluit gaat over de vraag of een organisator wel of niet onder de regeling valt (en nog niet over uitbetaling).

Ik heb een aanvraag ingediend. Kan ik beginnen met de voorbereidingen van het evenement?

Het besluit van RVO over de aanvraag biedt pas echt zekerheid of u als organisator onder de regeling valt. Maar als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die u vóór dat besluit heeft gemaakt onder de regeling. Dit zijn ook de kosten die vanaf 21 januari 2021 zijn gemaakt, de datum van de aankondiging van deze regeling.

Wie bepaalt dat een evenement moet worden geannuleerd?

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort op de datum van een evenement wordt aangekondigd. U als organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze regeling?

 • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
 • Voor deze evenementen is een evenementenvergunning afgegeven door de gemeente of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning zou zijn afgegeven als er geen evenementenverbod was geweest. 
 • Het evenement vond minimaal 1 keer eerder plaats. Evenementen vallen onder de regeling als de organisatie een annuleringsverzekering met pandemiedekking had voor: 
  • de laatst georganiseerde editie (bijvoorbeeld in 2019);
  • de geplande editie (bijvoorbeeld in 2020).
 • Het evenement dient georganiseerd te worden in Nederland.
 • De organisatoren houden zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. 
 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
 • Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert, kan de organisator maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen tot en met 19 september. Vanaf 20 september geldt onderstaande:
  • Organisaties die in aanmerking komen voor de regeling ontvangen het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, voor de overige 20% kan een lening afgesloten worden.
  • Als subsidie wordt gevraagd voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt de organisator voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

Welke kosten worden precies gedekt met deze regeling?

Het gaat vooral om betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, security en technische voorzieningen. En daarnaast de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Is deze subsidie een lening of een gift?

Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en u als organisator annuleert als gevolg daarvan het evenement, dan kunt u maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen voor evenementen tot 3 september.

Als u subsidie vraagt voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt u voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

Vallen extra kosten als gevolg van nieuwe coronamaatregelen en veiligheidseisen onder de garantieregeling?

Nee, wanneer een evenement doorgaat kan er geen aanspraak gemaakt worden op de garantieregeling.