Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Organiseerde u een evenement in de periode januari 2022 tot en met 8 maart 2022? Dan kunt u de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) gebruiken. Deze regeling vergoedt een deel van uw kosten bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid.

De SEG22 vergoedt een deel van de gemaakte kosten bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid. In de SEG22 zijn de verlengde garantieregeling evenementen (TRSEC) en de verlengde Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) samengevoegd tot één regeling voor 2022.

SEG22 aanvragen

U kunt de SEG22 vanaf woensdag 5 oktober september 09:00 uur aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met eHerkenning niveau 3. De regeling sluit op woensdag 28 december om 17:00 uur.

Subsidievoorwaarden SEG

Organisatoren kunnen een deel van de gemaakte kosten van het evenement terugkrijgen bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Het evenement moest in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het evenement had een geplande startdatum in de periode van 1 januari tot en met 30 september 2022.
 • Het evenement moest aantoonbaar gepland staan tijdens een evenementenverbod. In 2022 was er van 1 januari t/m 8 maart een evenementenverbod.
 • Het evenement werd geheel of gedeeltelijk georganiseerd in (Caribisch) Nederland.
 • Het evenement was publiekelijk toegankelijk (gratis of via kaartverkoop).
 • Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfs- en buurtfeesten en feesten in een eigen zaal (bijvoorbeeld in een café), komen niet in aanmerking voor SEG22.
 • Als voor het evenement of de locatie waar het evenement plaatsvond een evenementenvergunning was vereist, dan moest deze zijn afgegeven door de gemeente. Of de organisator had een verklaring van de gemeente dat er een vergunning zou zijn afgegeven, wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Als het evenement gemeld had moet worden bij de gemeente dan moest de melding voor ingang van het evenementenverbod door de gemeente zijn bevestigd. Of de organisator had een verklaring van de gemeente dat zij geen bezwaar zou hebben gehad tegen de organisatie van het evenement wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Het evenement duurde maximaal 14 dagen.
 • De subsidiabele kosten van het evenement waren minimaal € 2.500.
 • De organisator hield zich aan de corona- en veiligheidsmaatregelen die golden op de datum van het evenement.
 • De aanvrager moest (mede)organisator van het evenement zijn.

Subsidiepercentage

Anders dan bij de TRSEC en ATE is het subsidiepercentage bij de SEG22 90%.

Op 8 maart 2022 vervielen de laatste beperkingen voor evenementen. Daarna is er geen nieuw evenementenverbod meer ingesteld. Daarom vergoedt de SEG22 alleen evenementen met een geplande startdatum in de periode van 1 januari tot en met 8 maart 2022. Voor deze evenementen geldt een subsidiepercentage van 90%. Organisatoren kunnen een lening afsluiten voor de resterende 10%.

Lening

Organisatoren kunnen kiezen om voor de resterende 10% een lening af te sluiten. Dit is niet verplicht. Als organisatoren kiezen voor een lening, dan geldt voor de terugbetaling een jaarlijkse rente van 2%. De lening moet binnen 5 jaar zijn terugbetaald. Deze terugbetalingstermijn gaat in op de datum dat de subsidie is vastgesteld.

Subsidiabele kosten

De SEG22 vergoedt alleen de gemaakte subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten.

Vaste kosten, los van het evenement, zijn geen subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, loonkosten van vaste medewerkers, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan één evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontvangt de organisator geen subsidie op grond van de SEG22.

Als de organisator voor de loonkosten van het evenement al NOW-subsidie heeft ontvangen, dan worden deze kosten niet ook nog vergoed door de SEG22. Ook eventuele opbrengsten van het evenement, zoals sponsoring, verkoop van merchandise of subsidie van de gemeente worden van de subsidiabele kosten afgetrokken. Dit geldt ook voor de inkomsten die zijn verkregen omdat een evenement gedeeltelijk is doorgegaan. Daarnaast worden de subsidiabele kosten lager, wanneer een verzekering kosten van het geannuleerde evenement vergoedt.

Wat heb ik nodig om SEG22 aan te vragen?

 • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via de website van eHerkenning.
 • Gegevens van de aanvrager. Denk aan het KvK-nummer, het post- en bezoekadres;
 • Gegevens van het evenement. Denk aan de naam, het type, de duur, de startdatum, het bezoekersaantal en de locatie van het evenement.
 • Het percentage subsidiabele kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd (maximaal 100%).
 • Vraagt u SEG22 aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementorganisatoren? Dan moet er sprake zijn van een samenwerkingsverband moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier op de website van RVO.
 • Een bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam. 
 • Als het evenement nog moet plaatsvinden: een begroting.
 • Als het evenement reeds geannuleerd is: een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel met:
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Brutobedrag
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Extra bewijsstukken:
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente.
  • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Tot wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

Vanaf de datum dat de SEG22 opengesteld wordt, heeft de organisator 12 weken om de subsidie aan te vragen. Omdat de subsidie op 5 oktober 2022 09:00 uur wordt opengesteld hebben organisatoren tot 28 december 2022 17:00 uur om de subsidie bij RVO aan te vragen.

Wat heb ik nodig om mijn subsidie vast te stellen?

Organisatoren moeten binnen 13 weken na ontvangst van de beschikking tot subsidieverlening een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij RVO doen.

 • Bij het inleveren van het vaststellingsverzoek heeft u voor bedragen groter dan € 25.000 een controleverklaring of derdenverklaring nodig. U moet deze verklaring uiterlijk 6 weken na aanvraag van het vaststellingsverzoek bij RVO inleveren. 
  • Bij een subsidie van meer dan €125.000, heeft u een controleverklaring van een accountant nodig. De voorwaarden van de controleverklaring volgen nog. Bij een subsidie tussen de €25.000 en €125.000 is een derdenverklaring genoeg. Daarvoor komt een standaard formulier op de website van RVO.
 • Als u het te ontvangen subsidiepercentage wilt verlagen, kunt u bij het vaststellingsverzoek het lagere percentage waarvoor u subsidie wenst te ontvangen aangeven. Het subsidiepercentage verhogen is niet mogelijk.
 • Als u een deel van de subsidie terug moet betalen en uw organisatie deel uitmaakt van een groep, maar niet de hoogste in Nederland gevestigde onderneming binnen die groep is, gaat de aanvraag vergezeld van:
  • Een overzicht van de groepsstructuur, waaronder de naam van de hoogste Nederlandse etniciteit binnen de groep.
  • Een borgstellingsovereenkomst of verklaring. 
 • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
 • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente.

Wanneer ontvang ik het geld? 

RVO kan een complete aanvraag, inclusief alle bewijsstukken, binnen twee weken beoordelen. Voorwaarde is wel dat de aanvraag helemaal compleet is.

Wie bepaalt of een evenement vanwege corona wordt verboden? 

Om in aanmerking te komen voor de SEG22 moet de startdatum van het evenement liggen tijdens een evenementenverbod door de Rijksoverheid. Wanneer een evenement door een andere instantie wordt verboden, bijvoorbeeld door de gemeente, dan geldt de SEG22 niet. Als een evenement door de organisator wordt geannuleerd zonder dat er een evenementenverbod is afgekondigd, komt het evenement niet in aanmerking voor de SEG.

Moet ik een deel van de SEG22-subsidie terugbetalen? 

Dat hangt af van het subsidiepercentage wat u aanvraagt. Er is een terugbetalingsplicht over het deel van de subsidie wat hoger is dan 90% van de subsidiabele kosten.

 • Vraagt u 90% subsidie aan? Dan geldt er geen terugbetalingsplicht.
 • Vraagt u meer dan 90% subsidie aan? Dan geldt er een terugbetalingsplicht over het deel van de subsidie boven de 90%.

Wanneer u ervoor kiest om voor de resterende 10% van de subsidie een lening af te sluiten, geldt voor de terugbetaling een jaarlijkse rente van 2%. Organisatoren hebben 5 jaar om dit deel terug te betalen. De betalingstermijn gaat in op de datum dat de subsidie wordt vastgesteld.

Moet ik belasting betalen over de SEG22-subsidie? 

Ja. De SEG22-subsidie wordt door de Belastingdienst beschouwd als omzet voor de vennootschapsbelasting (Vpb) en de inkomstenbelasting (IB). Bij de Vpb moest u alleen belasting betalen als u in dat jaar winst had gemaakt.

Ik heb zelf mijn evenement geannuleerd uit onzekerheid over de coronamaatregelen, maar er was nog geen evenementenverbod. Kan ik dan gebruik maken van de SEG? 

Nee. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie als het evenement door een evenementenverbod van de Rijksoverheid is geannuleerd. 

Waarom geldt er een subsidiepercentage van 90%? Eerder werd er ook over een subsidiepercentage van 80% gesproken

De SEG22 is bedoeld voor evenementen met een geplande startdatum in de periode van 1 januari tot en met 30 september 2022. Het subsidiepercentage van 90% geldt voor evenementen met een geplande startdatum vóór 1 april 2022. Het subsidiepercentage van 80% geldt voor evenementen met een geplande startdatum ná 1 april 2022.

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat het evenement door een evenementenverbod van de Rijksoverheid is geannuleerd. Omdat er vanaf 8 maart 2022 geen evenementenverbod meer is geweest, komen evenementen met een geplande startdatum ná 8 maart 2022 niet in aanmerking voor de SEG22.

Daarom vergoedt de SEG22 in de praktijk alleen evenementen met een geplande startdatum in de periode van 1 januari tot en met 8 maart 2022. Voor deze evenementen geldt een subsidiepercentage van 90%.

Waarom moet ik bij de SEG22 een aanvraag voor de subsidie én een aanvraag tot vaststelling van de subsidie doen? Bij de ATE was dit niet het geval

Bij de ATE werd de subsidie bij de aanvraag meteen door RVO vastgesteld. Dit komt omdat alle aanvragen bij de ATE achteraf moesten worden gedaan. Bij de SEG22 was het de bedoeling dat organisatoren hun aanvraag ook voorafgaand aan het evenementen bij RVO konden indienen. Door vertraging in de openstelling van de SEG22 was dit echter niet mogelijk. Hierdoor kunt u ook de subsidie alleen achteraf aanvragen. Omdat de SEG22 anders is opgesteld dan de ATE moet u bij de SEG22 de volgende twee dingen doen:

 1. Een aanvraag voor de subsidie bij RVO. Dit kan zodra de SEG22 op 5 oktober 2022 09:00 uur opengaat. U heeft tot en met 28 december 2022 17:00 uur om uw aanvraag in te dienen.
 2. Een aanvraag tot vaststelling bij RVO. U moet deze aanvraag binnen 13 weken na ontvangst van de beschikking tot subsidieverlening bij RVO doen.