Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG)

Organiseert u een evenement in de periode januari 2022 tot en met september 2022? Dan kunt u de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG) gebruiken. Deze regeling vergoedt een deel van uw kosten bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid.

Organisatoren dekken met deze regeling een deel van het financiële risico van een evenement af. In de SEG worden de verlengde garantieregeling evenementen (TRSEC) en de verlengde Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) samengevoegd tot één regeling voor 2022.

SEG aanvragen

Het is nu nog niet bekend wanneer de SEG open gaat. Zodra die datum bekend is, wordt het aan deze pagina toegevoegd. Zodra de regeling is geopend kan de organisator de subsidie aanvragen via de website van RVO. De voorwaarden voor de SEG moeten eerst nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Subsidievoorwaarden SEG

Organisatoren kunnen een deel van de gemaakte kosten van het evenement terugkrijgen bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Het evenement moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het evenement heeft een geplande startdatum in de periode van 1 januari en 30 september 2022.
 • Het evenement moet aantoonbaar gepland staan tijdens een evenementenverbod (of binnen 3 weken na afloop van een evenementenverbod).
 • Het evenement wordt geheel of gedeeltelijk georganiseerd in (Caribisch) Nederland.
 • Het evenement is publiekelijk toegankelijk (gratis of via kaartverkoop).
 • Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfs- en buurtfeesten en feesten in een eigen zaal (bijvoorbeeld in een café), komen niet in aanmerking voor SEG.
 • Als voor het evenement of de locatie waar het evenement plaatsvindt een evenementenvergunning is vereist, dan moet deze zijn afgegeven door de gemeente. Of de organisator heeft een verklaring van de gemeente dat er een vergunning zou zijn afgegeven, wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Als het evenement gemeld moet worden bij de gemeente dan moet de melding voor ingang van het evenementenverbod door de gemeente zijn bevestigd. Of de organisator heeft een verklaring van de gemeente dat zij geen bezwaar zou hebben gehad tegen de organisatie van het evenement wanneer er geen evenementenverbod was.
 • Het evenement duurt maximaal 14 dagen.
 • De subsidiabele kosten van het evenement zijn minimaal € 2.500.
 • De organisator houdt zich aan de corona- en veiligheidsmaatregelen die gelden op de datum van het evenement.

Subsidiepercentage

Anders dan bij de TRSEC en ATE wordt het subsidiepercentage bij de SEG 90% of 80%. Dit is afhankelijk van de startdatum van het evenement:

 • Valt de geplande startdatum van het evenement vóór 1 april 2022? Dan wordt bij een evenementenverbod 90% van de subsidiabele kosten vergoed. Het is mogelijk om een lening af te sluiten voor de resterende 10%. 
 • Valt de geplande startdatum van uw evenement in de periode van 1 april tot 30 september 2022? Dan wordt bij een evenementenverbod 80% van de subsidiabele kosten vergoed. Het is mogelijk om een lening af te sluiten voor de resterende 20%. 

Lening

Organisatoren kunnen kiezen om voor de resterende 10% of 20% een lening af te sluiten. Dit is niet verplicht. Als organisatoren kiezen voor een lening, dan geldt voor de terugbetaling een jaarlijkse rente van 2%. De lening moet binnen 5 jaar zijn terugbetaald. Deze terugbetalingstermijn gaat in op de datum dat de subsidie is vastgesteld.

Subsidiabele kosten

De SEG vergoedt alleen de gemaakte subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten.

Vaste kosten, los van het evenement, zijn geen subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, loonkosten van vaste medewerkers, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan één evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontvangt de organisator geen subsidie op grond van de SEG.

Als de organisator voor de loonkosten van het evenement al NOW-subsidie heeft ontvangen, dan worden deze kosten niet ook nog vergoed door de SEG. Ook eventuele opbrengsten van het evenement, zoals sponsoring, verkoop van merchandise of subsidie van de gemeente worden van de subsidiabele kosten afgetrokken. Dit geldt ook voor de inkomsten die zijn verkregen omdat een evenement gedeeltelijk is doorgegaan. Daarnaast worden de subsidiabele kosten lager, wanneer een verzekering kosten van het geannuleerde evenement vergoedt.

Ook de kosten van het verplaatsen van het evenement naar een andere datum, die buiten een evenementenverbod ligt, zijn eenmalig subsidiabel.

Annuleringsperiode

De Rijksoverheid probeert uiterlijk drie weken voor het aflopen van een evenementenverbod duidelijkheid te geven over de eventuele verlenging van een evenementenverbod. Wanneer dit niet lukt, kunnen evenementen met een startdatum binnen drie weken na afloop van een evenementenverbod (de ‘annuleringsperiode’) alsnog annuleren en gebruik maken van de SEG. Van deze annuleringsperiode kan alleen gebruik worden gemaakt tijdens een evenementenverbod. Bij de ATE en TRSEC kon dit nog niet. Ook moeten de voorwaarden voor de regeling nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

De annuleringsperiode werkt als volgt:

 • Er geldt bijvoorbeeld een evenementenverbod tot 1 maart. Op 15 maart staat een evenement gepland, maar het is nog niet duidelijk of het evenementenverbod wordt verlengd. De organisator moet in de laatste twee weken nog grote kosten maken en vindt het risico intussen te groot. Door de annuleringsperiode van 3 weken na het evenementenverbod kan hij het evenement annuleren en gebruik maken van de SEG.
 • Bij een evenementenverbod tot 1 maart en een gepland evenement op 28 maart, moet de organisator wachten totdat het evenementenverbod op 1 maart wordt verlengd of opgeheven. Als hij annuleert, valt zijn evenement niet in de annuleringsperiode en kan hij geen gebruik maken van de SEG. 

Wat heb ik nodig om SEG aan te vragen?

 • De aanvrager moet (mede)organisator van het evenement zijn.
 • Gegevens van de aanvrager. Denk aan het KvK-nummer, het post- en bezoekadres;
 • Gegevens van het evenement. Denk aan de naam, het type, de duur, de startdatum, het bezoekersaantal en de locatie van het evenement.
 • Het percentage subsidiabele kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd (maximaal 100%).
 • Vraagt u SEG aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementorganisatoren? Dan moet er sprake zijn van een samenwerkingsverband moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier op de website van RVO.
 • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via de website van eHerkenning
 • Een bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam. 
 • Als het evenement nog moet plaatsvinden: een begroting.
 • Als het evenement reeds geannuleerd is: een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel met:
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Brutobedrag
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Extra bewijsstukken:
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente.
  • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Wat heb ik nodig om mijn subsidie vast te stellen?

Wanneer er een evenementenverbod wordt ingesteld, moet een organisator binnen 13 weken een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij RVO doen. 

 • Bij het inleveren van het vaststellingsverzoek heeft u voor bedragen groter dan € 25.000 een controleverklaring of derdenverklaring nodig. U moet deze verklaring uiterlijk 6 weken na aanvraag van het vaststellingsverzoek bij RVO inleveren. 
  • Bij een subsidie van meer dan €125.000, heeft u een controleverklaring van een accountant nodig. De voorwaarden van de controleverklaring volgen nog. Bij een subsidie tussen de €25.000 en €125.000 is een derdenverklaring genoeg. Daarvoor komt een standaard formulier op de website van RVO.
 • Als u het te ontvangen subsidiepercentage wilt verlagen, kunt u bij het vaststellingsverzoek het lagere percentage waarvoor u subsidie wenst te ontvangen aangeven. Het subsidiepercentage verhogen is niet mogelijk.
 • Als u een deel van de subsidie terug moet betalen en uw organisatie deel uitmaakt van een groep, maar niet de hoogste in Nederland gevestigde onderneming binnen die groep is, gaat de aanvraag vergezeld van:
  • Een overzicht van de groepsstructuur, waaronder de naam van de hoogste Nederlandse etniciteit binnen de groep.
  • Een borgstellingsovereenkomst of verklaring. 
 • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
 • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente.

Wie bepaalt of een evenement vanwege corona wordt verboden? 

Om in aanmerking te komen voor de SEG moet de startdatum van het evenement liggen tijdens een evenementenverbod door de Rijksoverheid (of binnen 3 weken na afloop van het evenementenverbod). Wanneer een evenement door een andere instantie wordt verboden, bijvoorbeeld door de gemeente, dan geldt de SEG niet. Als een evenement door de organisator wordt geannuleerd zonder dat er een evenementenverbod is afgekondigd, komt het evenement niet in aanmerking voor de SEG.

Moet ik een deel van de SEG subsidie terugbetalen? 

Dat hangt af van het subsidiepercentage wat u aanvraagt. Daarnaast hangt de hoogte van het percentage subsidie wat u terug moet betalen af van de geplande startdatum van uw evenement.

 • Heeft uw evenement een geplande startdatum vóór 1 april 2022? Er is een terugbetalingsplicht over het deel van de subsidie wat hoger is dan 90% van de subsidiabele kosten.
  • Vraagt u 90% subsidie aan? Dan geldt er geen terugbetalingsplicht.
  • Vraagt u meer dan 90% subsidie aan? Dan geldt er een terugbetalingsplicht over het deel van de subsidie boven de 90%.
 • Heeft uw evenement een geplande startdatum in de periode van 1 april tot en met 30 september 2022? Er is een terugbetalingsplicht over het deel van de subsidie wat hoger is dan 80% van de subsidiabele kosten.
  • Vraagt u 80% subsidie aan? Dan geldt er geen terugbetalingsplicht.
  • Vraagt u meer dan 80% subsidie aan? Dan geldt er een terugbetalingsplicht over het deel van de subsidie boven de 80%.

Wanneer u ervoor kiest om voor de resterende 10% of 20% van de subsidie een lening af te sluiten, geldt voor de terugbetaling een jaarlijkse rente van 2%. Organisatoren hebben 5 jaar om dit deel terug te betalen. De betalingstermijn gaat in op de datum dat de subsidie wordt vastgesteld.

Ik heb zelf mijn evenement geannuleerd uit onzekerheid over de coronamaatregelen, maar er was nog geen evenementenverbod. Kan ik dan gebruik maken van de SEG? 

In de meeste gevallen niet. De SEG geldt alleen tijdens een evenementenverbod van de Rijksoverheid (of binnen 3 weken na afloop van dit evenementenverbod). Wanneer een organisator het evenement zelf heeft geannuleerd, buiten het evenementenverbod (of annuleringsperiode) om, geldt de SEG niet.

De Rijksoverheid geeft voordat het evenementenverbod afloopt aan dat dit verbod niet wordt verlengd. Mijn evenement vindt plaats binnen 3 weken na afloop van het evenementenverbod. Kan ik gebruik maken van de SEG?

Als de Rijksoverheid voor afloop van het evenementenverbod aangeeft dit verbod stop te zetten, dan geldt er alsnog een annuleringsperiode. Als uw evenement binnen 3 weken na afloop van het evenementenverbod plaatsvindt, kunt u ervoor kiezen om uw evenement tijdens het evenementenverbod te annuleren. Het evenement kan dan gebruik maken van de SEG. Als u dit evenement pas na afloop van het evenementenverbod annuleert, kunt u geen gebruik maken van de SEG.

Als de Rijksoverheid voor afloop van het evenementenverbod aangeeft dit verbod te verlengen, dan verschuift de annuleringsperiode naar 3 weken na de nieuwe einddatum van het evenementenverbod. Uw evenement kan dan gebruik maken van de SEG.