Regelingen voor media en omroepen

Bedrijven, zzp‘ers en freelancers in de mediasector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de media, waaronder het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen, zoals de terugloop van advertentie-inkomsten. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom het coronavirus en nieuws uit hun omgeving. Media zijn hiervoor cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren. 

Wat wordt er gedaan om de gevolgen van het coronavirus voor de mediasector te beperken?

Het kabinet treft op 3 manieren maatregelen voor de mediasector:

 • Kabinetsbrede maatregelen. De kabinetsbrede economische maatregelen waarmee het kabinet banen wil behouden en ondersteuning biedt bij acute problemen, gelden ook voor de mediasector.
 • Coulancemaatregelen. 
  • Het kabinet treft coulancemaatregelen om ervoor te zorgen dat mediaorganisaties en –professionals die subsidie vanuit het Rijk ontvangen, zich volledig kunnen richten op het werk dat nu van belang is.
  • Er komt vanuit de Regionale Publieke Omroep € 2 miljoen beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven.
 • Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.
  Het kabinet heeft een steunfonds geopend om lokale informatievoorzieners te helpen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit dit steunfonds. 

Welke kabinetsbrede economische maatregelen bieden steun aan bedrijven/zzp’ers/freelancers in de mediasector?

Het kabinet steunt de economie met kabinetsbrede maatregelen. Deze maatregelen bieden steun aan bedrijven, zzp’ers en freelancers in de mediasector. Bekijk het overzicht financiële regelingen.

Welke ondernemingen in de mediasector kwamen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Sectoren Vaste Lasten (TVL)?

Via de TVL-regeling kunnen specifieke groepen ondernemers een tegemoetkoming krijgen voor de vaste lasten van hun bedrijf.

Niet alle bedrijven komen in aanmerking. Zo gelden er voorwaarden voor het omzetverlies en moet een bedrijf actief zijn in een bepaalde sector. Sommige mediabedrijven met een SBI-code die hieronder wordt genoemd, komen in aanmerking:

Omschrijving activiteit: SBI-code

 • Productie van films (geen televisiefilms) 59.11.1
 • Productie van televisieprogramma’s 59.11.2
 • Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie 59.12
 • Distributie van films en televisieproducties 59.13
 • Maken en uitgeven van geluidsopnamen 59.20
 • Fotografie 74.20.1

Ik ontvang een subsidie van OCW, maar ik kan nu niet aan de verplichtingen voldoen die hierbij horen. Wat moet ik doen?

Om ervoor te zorgen dat mediaorganisaties en –professionals die subsidie vanuit het Rijk ontvangen, zich volledig kunnen richten op het werk dat nu van belang is, treft het kabinet de volgende coulancemaatregelen.

 • er wordt coulant omgegaan met subsidies vanuit OCW voor projecten die in 2020 lopen. Wanneer blijkt dat de voorgenomen activiteiten niet volledig uitgevoerd konden worden vanwege de coronacrisis, is het uitgangspunt dat al gemaakte kosten niet worden teruggevorderd. 
 • indien nodig wordt subsidiegeld richting mediaorganisaties eerder beschikbaar gesteld zodat ze meer liquide middelen beschikbaar hebben
 • indien de deadline van 15 september 2020 voor media-instellingen voor het indienen van de begroting voor 2021 te krap blijkt als gevolg van de coronacrisis, wordt gekeken of uitstel mogelijk is.

Coulancemaatregelen voor de mediasector

Gelden de coulancemaatregelen voor de mediasector ook voor journalistieke projecten die worden gefinancierd door de fondsen en provincies en gemeenten?

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP) subsidiëren in opdracht van OCW ook veel journalistieke projecten. Daarom treffen ook zij in deze moeilijke tijden coulancemaatregelen om de journalistieke sector te ondersteunen. Het kabinet roept gemeenten en provincies op hetzelfde te doen. Meer informatie hierover vindt u in de brief van minister Slob van 7 april aan de Tweede Kamer, en op de websites van de fondsen.

Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening

Hoeveel budget is er beschikbaar binnen het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening? 

Minister Slob heeft op 7 april 2020 een Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening aangekondigd. Hiervoor werd er voor de periode van 15 maart – 15 juni € 11 miljoen beschikbaar gesteld voor steun. 
Het kabinet heeft op 28 mei 2020 bekend gemaakt € 24 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het steunfonds om lokale media ondersteuning te bieden tot eind 2020. Daarmee bedraagt de totale omvang van het steunfonds € 35 miljoen.

Welke media komen in aanmerking voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening? 

Het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is bedoeld voor lokale publieke omroepen, huis-aan-huiskranten, lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen. Op de website van SVDJ vindt u informatie over de voorwaarden van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.  

Waar en wanneer kunnen media een aanvraag indienen voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening?

Vanaf 21 september tot en met 11 oktober 2020 vindt de 3e aanvraagronde van het steunfonds plaats. Het is mogelijk een aanvraag of een verlengingsverzoek in te dienen voor steun voor een periode van 3 maanden, 15 september – 15 december 2020.

Dit is de laatste ronde van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kunnen media een aanvraag indienen voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Ook is daar een voorbeeldaanvraag beschikbaar.

Ik heb eerder krediet ontvangen uit het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening, kan ik een nieuwe aanvraag indienen voor verlenging?

Indien u eerder een krediet heeft ontvangen uit het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening in de periode 15 maart tot 15 september 2020, kunt u een verlengingsverzoek voor steun indienen. Let op: u hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen, gebruik alleen het verlengingsverzoekformulier op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daar vindt u ook meer informatie over hoe u precies zo’n formulier invult.

Ik heb eerder geen krediet ontvangen uit het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening, maar behoor wel tot de doelgroep. Kan ik alsnog een aanvraag indienen?

Ja. Als uw organisatie onder één van de definities valt en voldoet aan alle gestelde voorwaarden, kunt u een aanvraag indienen voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.

Heeft het ontvangen van krediet vanuit het steunfonds gevolgen voor het ontvangen van steun uit van kabinetsbrede financiële maatregelen?

Het doen van een aanvraag voor een bijdrage uit het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening kan gevolgen hebben voor de toepasselijkheid van andere financiële steunmaatregelen die vanuit de overheid getroffen worden. Indien u ook aanspraak wilt maken op een van de andere steunmaatregelen is het van belang te controleren of u daar recht op heeft.

Voor de NOW geldt dat subsidies, waaronder subsidies die organisaties in het kader van de coronacrisis hebben ontvangen, als omzet meetellen. Geldt dat ook voor het krediet ontvangen vanuit het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening?

Ja. Bij het berekenen van omzetdaling worden andere subsidies inderdaad wel meegeteld als omzet indien deze betrekking hebben op referentieperiode voor de omzetdaling. Subsidies die worden verstrekt in het kader van aanvullende noodmaatregelen voor specifieke sectoren, tellen dus in de regel mee als omzet voor de NOW.

Krijg ik een subsidie of een krediet?

De bijdrage wordt in eerste instantie verstrekt als krediet. Als blijkt dat de aanvrager zich aan alle voorwaarden heeft gehouden, wordt dit omgezet in een uitkering.

U moet in staat zijn om te verantwoorden hoe u het geld heeft uitgegeven.

Waaraan mag ik het geld besteden?

U mag het krediet naar eigen inzicht inzetten. Per organisatie zullen de uitgaven erg verschillen. Wel geldt er een stelregel: het krediet moet ten goede komen aan nieuws- en informatievoorziening, in het gebied waarbinnen de aanvrager actief bent.

De enige verdere voorwaarde is: het krediet kan alleen gebruikt worden voor de kosten die zijn gemaakt tussen 15 september en 15 december 2020.

Meer informatie staat op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ).

Waar kan ik terecht bij vragen?

Het SvdJ heeft alle informatie over het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening op de website gezet. Ga daarvoor naar www.svdj.nl/steunfonds.

U kunt ook contact opnemen met het Stimuleringsfonds. Mail dan naar steunfonds@svdj.nl of bel met het speciale Steunfondsnummer van het Stimuleringsfonds: 070-870 1467. Dit nummer is tijdens de aanvraagperiode elke werkdag bereikbaar tussen 09:00 uur en 17:00 uur.