Regelingen voor media en omroepen

Bedrijven, zzp‘ers en freelancers in de mediasector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de media getroffen, waaronder het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen, zoals de terugloop van advertentie-inkomsten. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom het coronavirus en nieuws uit hun omgeving. Media zijn hiervoor cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren.

Wat wordt er gedaan om de gevolgen van het coronavirus voor de mediasector te beperken?

Het kabinet treft op 3 manieren maatregelen voor de mediasector:

 • Kabinetsbrede maatregelen
  De kabinetsbrede economische maatregelen waarmee het kabinet banen wil behouden en ondersteuning biedt bij acute problemen, gelden ook voor de mediasector.
 • Coulancemaatregelen
  • Het kabinet treft coulancemaatregelen om ervoor te zorgen dat mediaorganisaties en –professionals die subsidie vanuit het Rijk ontvangen, zich volledig kunnen richten op het werk dat nu van belang is.
  • Er komt vanuit de Regionale Publieke Omroep € 2 miljoen beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven.
 • Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening
  Voor lokale informatievoorzieners die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit dit steunfonds. 

Welke kabinetsbrede economische maatregelen bieden steun aan bedrijven/zzp’ers/freelancers in de mediasector?

Het kabinet steunt de economie met kabinetsbrede maatregelen. Deze maatregelen bieden steun aan bedrijven, zzp’ers en freelancers in de mediasector. Bekijk het overzicht financiële regelingen.

Welke ondernemingen in de mediasector komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Sectoren Vaste Lasten (TVL)?

Via de TVL-regeling kunnen specifieke groepen mkb-ondernemers een tegemoetkoming krijgen voor de vaste lasten van hun bedrijf. De TVL loopt tot en met 30 juni 2021 en kan per kwartaal worden aangevraagd.

Niet alle bedrijven komen in aanmerking. Zo gelden er voorwaarden voor het omzetverlies en moet een bedrijf actief zijn in een bepaalde sector.

Let op: Voor het vierde kwartaal van 2020 (oktober-december 2020) gold een tijdelijke verruiming van de doelgroepen. Vanwege de gedeeltelijke lockdown, konden veel meer mkb-bedrijven aanspraak maken op TVL-steun. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021.

Ik ontvang een subsidie van OCW, maar ik kan nu niet aan de verplichtingen voldoen die hierbij horen. Wat moet ik doen?

Om ervoor te zorgen dat mediaorganisaties en –professionals die subsidie vanuit het Rijk ontvangen, zich volledig kunnen richten op het werk dat nu van belang is, treft het kabinet de volgende coulancemaatregelen.

 • er wordt coulant omgegaan met subsidies vanuit OCW voor projecten die in 2020 lopen. Wanneer blijkt dat de voorgenomen activiteiten niet volledig uitgevoerd konden worden vanwege de coronacrisis, is het uitgangspunt dat al gemaakte kosten niet worden teruggevorderd. 
 • indien nodig wordt subsidiegeld richting mediaorganisaties eerder beschikbaar gesteld zodat ze meer liquide middelen beschikbaar hebben
 • indien nodig was uitstel mogelijk voor media-instellingen voor het indienen van de begroting voor 2021.

Gelden de coulancemaatregelen voor de mediasector ook voor journalistieke projecten die worden gefinancierd door de fondsen en provincies en gemeenten?

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP) subsidiëren in opdracht van OCW ook veel journalistieke projecten. Daarom treffen ook zij in deze moeilijke tijden coulancemaatregelen om de journalistieke sector te ondersteunen. Het kabinet roept gemeenten en provincies op hetzelfde te doen. Meer informatie hierover vindt u in de brief van minister Slob van 7 april aan de Tweede Kamer, en op de websites van de fondsen.

Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening

Het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is een fonds voor lokale informatievoorzieners die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit dit steunfonds. Het steunfonds wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.
 
De steun is in 3 rondes beschikbaar gesteld:

 • 15 maart – 15 juni (€ 11 miljoen)
 • 15 juni – 15 september (€ 12 miljoen)
 • 15 september – 15 december (€ 12 miljoen).

De totale omvang van het steunfonds bedraagt € 35 miljoen.

Op 15 december werd door het kabinet besloten tot een lockdown. Dit zorgde bij veel bedrijven voor onzekerheid, ook bij uitgevers van lokale kranten/nieuwsbladen en bij lokale publieke omroepen. Daarom heeft het kabinet op 21 januari besloten om het restant van het steunfonds (ongeveer €5,5 miljoen), geld wat in eerdere ronden nog niet is opgemaakt, in te zetten voor een extra ronde. De informatie over deze nieuwe aanvraagronde is te vinden op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Lokale nieuwsorganisaties kunnen voor het ontvangen krediet na afloop van hun kredietperiode een omzettingsverzoek indienen. Met het omzettingsverzoek wordt er een bestedingsverantwoording gedaan van het krediet in de kredietperiode. Is het krediet gebruikt volgens de voorwaarden van het Steunfonds? Dan wordt het krediet omgezet in een uitkering, die deze organisaties niet hoeven terug te betalen. 

Meer informatie over het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening vind je op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.