Regelingen voor media en omroepen

Bedrijven, zzp‘ers en freelancers in de mediasector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de media, waaronder het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen, zoals de terugloop van advertentie-inkomsten. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom het coronavirus en nieuws uit hun omgeving. Media zijn hiervoor cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren. 

Wat wordt er gedaan om de gevolgen van het coronavirus voor de mediasector te beperken?

Het kabinet treft op 3 manieren maatregelen voor de mediasector:

 • Kabinetsbrede maatregelen. De kabinetsbrede economische maatregelen waarmee het kabinet banen wil behouden en ondersteuning biedt bij acute problemen, gelden ook voor de mediasector.
 • Coulancemaatregelen. 
  • Het kabinet treft coulancemaatregelen om ervoor te zorgen dat mediaorganisaties en –professionals die subsidie vanuit het Rijk ontvangen, zich volledig kunnen richten op het werk dat nu van belang is.
  • Er komt vanuit de Regionale Publieke Omroep € 2 miljoen beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven.
 • Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.
  Het kabinet heeft een steunfonds geopend om lokale informatievoorzieners te helpen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit dit steunfonds. 

Welke kabinetsbrede economische maatregelen bieden steun aan bedrijven/zzp’ers/freelancers in de mediasector? 

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) (gesloten per 26 juni 2020), de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de versoepeling van kredieten, zoals de verruiming van de BMKB  en de verschillende belastingmaatregelen kunnen bedrijven, zzp’ers en freelancers in de mediasector steun bieden. 

Welke ondernemingen in de mediasector kwamen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)? 

Via de TOGS-regeling konden specifieke groepen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 krijgen voor geleden schade als gevolg van het coronavirus. Het kabinet besloot dinsdag 7 april om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) aan te vullen. Door de uitbreiding konden ook bepaalde bedrijven in de mediasector een aanvraag indienen. Voor de mediasector komen de volgende activiteiten in aanmerking, als zij ook aan de overige voorwaarden voldoen:
Omschrijving activiteit:  SBI-code

 • Productie van films (geen televisiefilms) 59.11.1
 • Productie van televisieprogramma’s 59.11.2
 • Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie 59.12
 • Distributie van films en televisieproducties 59.13
 • Maken en uitgeven van geluidsopnamen 59.20
 • Fotografie 74.20.1

Ik ontvang een subsidie van OCW, maar ik kan nu niet aan de verplichtingen voldoen die hierbij horen. Wat moet ik doen?

Om ervoor te zorgen dat mediaorganisaties en –professionals die subsidie vanuit het Rijk ontvangen, zich volledig kunnen richten op het werk dat nu van belang is, treft het kabinet de volgende coulancemaatregelen.

 • er wordt coulant omgegaan met subsidies vanuit OCW voor projecten die in 2020 lopen. Wanneer blijkt dat de voorgenomen activiteiten niet volledig uitgevoerd konden worden vanwege de coronacrisis, is het uitgangspunt dat al gemaakte kosten niet worden teruggevorderd. 
 • indien nodig wordt subsidiegeld richting mediaorganisaties eerder beschikbaar gesteld zodat ze meer liquide middelen beschikbaar hebben
 • indien de deadline van 15 september 2020 voor media-instellingen voor het indienen van de begroting voor 2021 te krap blijkt als gevolg van de coronacrisis, wordt gekeken of uitstel mogelijk is.

Coulancemaatregelen voor de mediasector

Gelden de coulancemaatregelen voor de mediasector ook voor journalistieke projecten die worden gefinancierd door de fondsen en provincies en gemeenten?

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten subsidiëren in opdracht van OCW ook veel journalistieke projecten. Daarom treffen ook zij in deze moeilijke tijden coulancemaatregelen om de journalistieke sector te ondersteunen. Het kabinet roept gemeenten en provincies op hetzelfde te doen. Meer informatie hierover vindt u in de brief van minister Slob 7 april aan de Tweede Kamer, en op de websites van de fondsen. 

Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening

Hoeveel budget is er beschikbaar binnen het steunfonds? 

Minister Slob heeft op 7 april 2020 een Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatie voorziening aangekondigd. Hiervoor werd er voor de periode van 15 maart – 15 juni € 11 miljoen beschikbaar gesteld voor steun. 
Het kabinet heeft op 28 mei 2020 bekend gemaakt € 24 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het steunfonds om lokale media ondersteuning te bieden tot eind 2020. Daarmee bedraagt de totale omvang van het steunfonds € 35 miljoen.
 

Welke media komen in aanmerking voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening? 

Het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening is bedoeld voor lokale publieke omroepen, huis-aan-huiskranten en lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen. Op de website van SVDJ vindt u informatie over de voorwaarden van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.  

Waar en wanneer kunnen media een aanvraag indienen voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening?

Vanaf 22 juni tot en met 5 juli 2020 is het mogelijk een aanvraag of een verlengingsverzoek in te dienen voor steun voor een periode van 3 maanden, 15 juni – 15 september 2020. In september volgt de openstelling van de tweede ronde, die zal lopen tot het einde van 2020. Op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kunnen media een aanvraag indienen voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.

Ik heb eerder krediet ontvangen uit het Steunfonds, kan ik een nieuwe aanvraag indienen voor verlenging? 

Indien u eerder een krediet heeft ontvangen uit het Steunfonds voor de periode 15 maart tot 15 juni 2020, kunt u een verlengingsverzoek voor steun indienen. Let op: u hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen, gebruik alleen het verlengingsverzoekformulier op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Ik heb eerder geen krediet ontvangen uit het Steunfonds, maar behoor wel tot de doelgroep. Kan ik alsnog een aanvraag indienen?

Ja. Als uw organisatie onder één van de definities valt en voldoet aan alle gestelde voorwaarden, kunt u een een aanvraag indienen voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.

Heeft het ontvangen van krediet vanuit het steunfonds gevolgen voor het ontvangen van steun uit van kabinetsbrede financiële maatregelen?

Het doen van een aanvraag voor een bijdrage uit het Steundfonds kan gevolgen hebben voor de toepasselijkheid van andere financiële steunmaatregelen die vanuit de overheid getroffen worden. Indien u ook aanspraak wilt maken op een van de andere steunmaatregelen is het van belang te controleren of u daar recht op heeft.

Voor de NOW geldt dat subsidies, waaronder subsidies die organisaties in het kader van de coronacrisis hebben ontvangen, als omzet meetellen. Geldt dat ook voor het krediet ontvangen vanuit het Steunfonds?

Ja. Bij het berekenen van omzetdaling worden andere subsidies inderdaad wel meegeteld als omzet indien deze betrekking hebben op referentieperiode voor de omzetdaling. Subsidies die worden verstrekt in het kader van aanvullende noodmaatregelen voor specifieke sectoren, tellen dus in de regel mee als omzet voor de NOW.