Subsidieregeling Research en Development voor mobiliteitssectoren

Heeft u een bedrijf of kennisinstelling in de automotive, luchtvaart of maritieme sector? En wilt u graag een R&D-project financieren dat bijdraagt aan schonere en slimmere mobiliteit? Dan kunt u daarvoor vanaf 17 mei tot en met 17 augustus 2021 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voorwaarden voor R&D-subsidie

Er geldt een aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze subsidieregeling.

  • Het gaat om een samenwerking die bestaat uit minimaal 2  bedrijven of een bedrijf en een kennisinstelling.
  • Eén bedrijf is penvoerder van het samenwerkingsverband en dient het projectvoorstel in bij RVO.
  • Een R&D-project moet bijdragen aan sectorplannen. Een belangrijk onderwerp daarin is het verduurzamen en digitaliseren van de mobiliteitssectoren. De thema’s zijn beschreven in de bijlage bij de regeling.
  • Subsidie is alleen beschikbaar voor projecten gericht op industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.
  • De minimale projectomvang is €5 miljoen aan subsidiabele kosten. De minimale subsidie per deelnemer in een samenwerkingsverband is €125.000.
  • Een project ontvangt maximaal €25 miljoen subsidie. Hiervan is maximaal €15 miljoen per deelnemer in een samenwerkingsverband.
  • Een R&D-project moet kunnen starten binnen 2 maanden na verlening van de subsidie. De maximale looptijd van een project is 4 jaar.

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier kunt u ook terecht met uw vragen.

Beoordeling van uw projectvoorstel

Na 17 augustus 2021 beoordeelt een adviescommissie de voorstellen Deze commissie brengt in oktober een advies uit. Op basis daarvan beslist de staatssecretaris welke projecten subsidie ontvangen. Eind oktober/begin november 2021 worden de eerste subsidies uitbetaald.

Budget subsidieregeling R&D voor mobiliteitssectoren

De overheid heeft een subsidiebudget van €150 miljoen voor R&D-projecten die bijdragen aan de verduurzaming en digitalisering van de mobiliteitssectoren. Is er voor meer dan €150 miljoen subsidie  aangevraagd? Dan ontvangen alleen de indieners van de beste voorstellen subsidie totdat het budget op is.  

Reden van de R&D-subsidie

De coronacrisis heeft gezorgd voor grote terugval in omzetten bij bedrijven. Ook de Nederlandse mobiliteitssectoren, een belangrijk onderdeel van de maakindustrie, zijn hard geraakt. Deze sectoren zijn internationaal actief en belangrijk voor de Nederlandse werkgelegenheid.

Daarnaast staan deze sectoren ook voor grote uitdagingen. De automotive, luchtvaart en maritieme industrie moeten de komende jaren flink verduurzamen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Hiervoor zijn grote investeringen nodig in onderzoek en ontwikkeling. Deze subsidieregeling maakt dit mogelijk. Met de nieuwste technologieën kunnen bedrijven internationaal blijven concurreren en ook op lange termijn bijdragen aan de Nederlandse economie.