Vragen over Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen.

Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en afgelasten van evenementen, annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders en de verplichting om 1,5 meter afstand te houden.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)? 

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/togs van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit of nevenactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.

Voor wie is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) bedoeld?

Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden.  Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar, hier kunt u de lijst met branches en sectoren bekijken. Komt u niet in aanmerking? Dan zijn er andere maatregelen in het Noodpakket banen en economie, waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

Welke sectoren vallen onder de TOGS regeling en waarom mijn sector niet? 

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van deze noodmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. 

De sectoren die hieronder vallen hebben te maken met gedwongen sluiting (zoals cafés en restaurants en evenementen), met het verbod op contactberoepen (zoals kappers en andere uiterlijke verzorging) en annuleringen in de reisbranche (vanwege het advies om alleen te reizen indien noodzakelijk). 

De regeling wordt aangevuld met contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden. 

Ook vallen kleinere MKB-winkeliers in voedsel en dienstverlening (zoals taxi’s, maar ook niet-gecontracteerde zorg zoals fysiotherapeuten en tandartsen) en leveranciers van cafés en restaurants en evenementen nu onder de regeling.

Komt u niet in aanmerking dan zijn er andere maatregelen in het Noodpakket Economie en Banen, waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit of nevenactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen. Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres. Of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat. Heeft u deze niet? Dan mag u ook uw privé-rekeningnummer doorgeven, waar uw zakelijke transacties uit uw onderneming op plaatsvinden.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Voor een aantal ondernemingen gelden, naast de bovenstaande voowaarden, aanvullende voorwaarden. Welke voorwaarden zijn dit en voor wie gelden ze?

De aanvullende voorwaarden zijn te vinden op de site van de RVO. Het betreft voorwaarden voor:

 • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel;
 • Toeleveranciers;
 • Zorgondernemingen;

SBI-codes

Waarom wordt gewerkt met SBI codes? 

Als u een onderneming inschrijft bij KVK, krijgt u een SBI-code (Standaard BedrijfsIndeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van uw bedrijf.

De beschrijving geeft de meest adequate en complete indeling van sectoren of bedrijfsactiviteiten.

Ondernemingen en rechtspersonen moeten een korte aanduiding van hun activiteit(en) opgeven. De Kamer van Koophandel koppelt deze activiteit aan één of meer SBI-code(s). Meestal gaat het om een SBI-code voor de hoofdactiviteit en voor nevenactiviteit(en). Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) beheert de tabel met SBI-codes en -omschrijvingen en gebruikt de tabel voor statistische inzichten.

De korte aanduiding van de bedrijfsactiviteit(en) bestaat uit de door de onderneming opgegeven omschrijving van de activiteiten en de door KVK toegekende SBI-code (met bijbehorende standaardtekst van het CBS). Als de activiteiten van een bedrijf wijzigen, moet de ondernemer dit zelf doorgeven bij KVK. 

Het kan soms voorkomen dat de SBI-code niet helemaal aansluit bij de activiteiten van de onderneming. Dit komt omdat er niet voor elk bedrijf een precies passende code is. In dat geval wordt de onderneming geplaatst bij een overkoepelende SBI-code. In overleg met de ondernemer wordt dan besloten welke SBI-code het meest toepasselijk is.

Als een onderneming een wijziging doorgeeft, dan past KVK de omschrijving van de bedrijfsactiviteit aan en waar nodig een of meerdere SBI-codes. De omschrijving van de bedrijfsactiviteit is het authentieke gegeven in het Handelsregister. De SBI-code is hier een afgeleide van.

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?

Indien u vindt dat de code waaronder u nu geregistreerd staat, niet overeenkomt met de activiteiten van uw onderneming, meldt u dit dan bij RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code Selectie voor regelingen gebeurt op dit moment op basis van de hoofdactiviteit en nevenactiviteiten.

Als ik niet in aanmerking kom voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Waar kan ik dan terecht?

Het is niet de enige regeling in het noodpakket. Kritiek en zorgen nemen we serieus. Deze regeling staat nog open tot 26 juni waardoor we continu alle aspecten van de regeling in de gaten kunnen houden. Dit is niet noodzakelijkerwijs het laatste wat we zeggen over deze regeling. Kijk ondertussen ook of uw onderneming in aanmerking komt voor een van de andere regelingen uit het pakket.  

Het kabinet heeft het Noodpakket economie en banen opgesteld. Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Kijk hier voor een overzicht van alle regelingen.