Hoe en waar vraag ik de Tozo aan?

Een aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) doet u bij uw woongemeente. Bekijk hoe u uw Tozo-aanvraag kunt voorbereiden.

Lees meer over de Tozo 3 op de pagina Tozo 3: veranderingen per 1 oktober 2020

Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen?

Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heeft u nog geen Tozo 1-uitkering? Dan kunt u na 1 juni Tozo 2 aanvragen bij uw woongemeente. Heeft u al wel een Tozo 1-uitkering, dan kunt u een verkorte aanvraag indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Heeft u een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heeft u alleen recht op een Tozo 2-uitkering over de maand september. 

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? 

U kunt terecht bij uw woongemeente. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie. Ook wanneer u de vragen op krijgiktozo.nl invult wordt u doorgeleid naar de plek waar u de aanvraag bij uw gemeente kunt indienen. 

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?  

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij uw woongemeente.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Bij de aanvraag verstrekt u informatie om vast te stellen of u recht heeft op een uitkering op grond van Tozo. In het kader van de aanvraag geeft u in ieder geval de volgende informatie:

 • Gegevens over de ondernemer: NAW-gegevens, leeftijd, verklaring over het voldoen aan het urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen. Bij aanvraag uitkering levensonderhoud: berekening van het verwachtte netto-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 
 • Gegevens over de samenstelling van het huishouden (wel/geen partner).
 • Gegevens over het bedrijf of zelfstandig beroep van de ondernemer: naam onderneming, nummer en datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, rechtsvorm, verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland. 
 • Bewijsstukken: kopie van legitimatiebewijs of identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner, eventuele jaarrekening, afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden, andere bewijsstukken die noodzaak van de lening bedrijfskrediet of eventueel uitkering levensonderhoud aannemelijk maken. 
 • Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.
 • Bij aanvraag om inkomensondersteuning verklaring dat u voor de aangevraagde bijstandsperiode een ‘inkomen’ verwacht dat lager is dan de bijstandsnorm en een opgave doen van het verwachte ‘inkomen’ in die bijstandsperiode. Als u een partner heeft, dient u daarbij uit te gaan van het gezamenlijke inkomen.
 • Bij aanvraag om lening bedrijfskrediet verklaring dat er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van uzelf als zelfstandige, van één van uw vennoten of leden waarmee u het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent, of van de rechtspersoon.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van uw gemeente.

Wat is een de-minimis verklaring en moet ik die aanleveren bij de gemeente?

In een de-minimis verklaring geeft u aan dat u de gemeente informeert welke steun u van de overheid heeft gekregen over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar. In het modelaanvraagformulier is de de-minimisverklaring opgenomen als ‘reguliere vraag’. Gemeenten vragen u om een de-minimis verklaring omdat de korting op de marktconforme rente op de lening voor bedrijfskapitaal die ze verstrekken op grond van Tozo, een vorm van staatssteun is. Op de website van Europa decentraal staat meer over de-minimis

Kan ik Tozo aanvragen als ik nog een spaarpot heb om van te leven?

Tozo kent geen vermogenstoets voor aanvullende inkomensondersteuning. Wel doet het kabinet een moreel appel op u om alleen een beroep te doen op noodregelingen als dat echt nodig is. Bij een aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal geldt ook dat er geen vermogenstoets is, maar moet u wel aannemelijk maken dat er onvoldoende beschikbare liquide middelen zijn, dus dat er geen spaargeld is waarmee u zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten kan betalen.

Is het voor de Tozo lening voor bedrijfskapitaal ook noodzakelijk dat mijn partner tekent, ook al heeft hij of zij een eigen inkomen en geen bemoeienis met het bedrijf?

Ja, ook voor een aanvraag voor Tozo lening voor bedrijfskapitaal moet de partner tekenen.

Wat moet ik doorgeven bij de vraag over mijn netto-inkomen?

Wanneer u op of na 1 juni een aanvraag heeft gedaan voor de aanvullende uitkering levensonderhoud, berekent u uw inkomsten. U kunt uw inkomsten als volgt berekenen: bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in augustus ontvangt voor werkzaamheden in de maand juni, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand juni) en niet als inkomen over april. Dit betekent:

 • Is het werk gedaan in de maand juni, dan worden de inkomsten die daarvoor zijn gekregen toegerekend aan de maand maart. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
 • Zijn producten verkocht in de maand juni, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen aan de maand maart. Ook als de producten in een andere maand zijn betaald.

Voor de maanden die nog komen kunt u natuurlijk alleen een inschatting van uw inkomen aangeven. Echter, ook dan is het van belang dat u een beredeneerde schatting doet en de informatie over het berekenen van de inkomsten gelezen heeft. Indien u een partner heeft, betrekt u daarnaast ook het inkomen van uw partner over de maanden waarin bijstand wordt aangevraagd in de opgave.

U vindt de informatie over de berekening (pdf) hier.

Wat moet ik allemaal meetellen bij het bepalen van mijn inkomen?

Er zijn meerdere soorten inkomsten mogelijk, die meegeteld moeten worden bij het opgeven van het netto-inkomen van uzelf, namelijk netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep, eventuele inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering en inkomsten uit andere bronnen zoals (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie. Als u een partner heeft, telt het netto-inkomen van uw partner ook mee. Er wordt bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de aanvullende inkomensondersteuning uitgegaan van het gezamenlijk inkomen.

Wat hoeft er niet meegeteld te worden bij het bepalen van mijn inkomen?

 • Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag);
 • Kinderbijslag;
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand;
 • Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever;
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;
 • Een eenmalige gift.

Hoe zit het nou precies met alimentatie, moet dit wél of niet meegenomen worden?

Helaas is hier enige verwarring over ontstaan. Zowel de partner- als de kinderalimentatie moeten meegerekend worden tot het inkomen. Het ‘inkomensbegrip’ van de zelfstandige zelf voor Tozo sluit aan bij de Participatiewet. 

Waar vind ik alle informatie over de (oude) TOZO 1 terug?

Bekijk de publicatie 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 1.0'.