Hoe en waar vraag ik de Tozo aan?

Een aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) doet u bij uw woongemeente. Bekijk hoe u uw Tozo-aanvraag kunt voorbereiden.

Tozo 3 aanvragen

U kunt Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente.

Wanneer u de vragen op krijgiktozo.nl invult wordt u doorgeleid naar de plek waar u de aanvraag bij uw gemeente kunt indienen. 

Uitkering tot 1 april 2021

De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. Als u aan de voorwaarden voldoet. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

U kunt vanaf 1 april 2021 een Tozo 4 uitkering aanvragen. Deze loopt tot maximaal 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandig ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.  

Aanvragen met terugwerkende kracht

Tozo 3 kunt u niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen.

Vanaf februari 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 februari 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Verklaring bij de aanvraag en controle achteraf

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Geef wijzigingen direct door bij uw gemeente en voorkom verassingen achteraf

Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 3 geeft u een inschatting van uw inkomsten (en die van uw partner) voor de aankomende maanden (maximaal 6 maanden). Het is voorstelbaar dat u uw inkomsten voor die maanden nog niet goed kunt inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is? Dan moet u de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (dat is uw inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld een verhuizing, wijziging van uw gezinssamenstelling of een verlenging van de duur van uw uitkering.

Uitgesteld inkomen, zoals een eindejaarsuitkering, geeft u ook door bij uw gemeente

Ontvangt u vakantiegeld,  een eindejaarsuitkering, 13e maand of winstdelingsregeling? Geef dit, net als overige wijzigingen in uw inkomen, op bij uw gemeente als inkomen. De maanden die betrekking hebben op uw Tozo-uitkering worden verrekend met uw uitkering.

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij uw woongemeente

Wanneer uw bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar u woont is dat geen probleem. U dient uw aanvraag in bij de gemeente waar u woont.  

Als u in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland woont en u als zelfstandig ondernemer in Nederland gevestigd bent en sociale premies betaalt kunt u in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning.  U kunt een Tozo-lening aanvragen bij de gemeente Maastricht. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de speciale website van de gemeente Maastricht.

Aan te leveren informatie bij aanvraag van de Tozo

Bij de aanvraag verstrekt u informatie om vast te stellen of u recht heeft op een uitkering op grond van Tozo. In het kader van de aanvraag geeft u in ieder geval de volgende informatie:

 • Gegevens over de ondernemer: NAW-gegevens, leeftijd, verklaring over het voldoen aan het urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen. Bij aanvraag uitkering levensonderhoud: berekening van het verwachtte netto-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 
 • Gegevens over de samenstelling van het huishouden (wel/geen partner).
 • Gegevens over het bedrijf of zelfstandig beroep van de ondernemer: naam onderneming, nummer en datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, rechtsvorm, verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland. 
 • Bewijsstukken: kopie van legitimatiebewijs of identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner, eventuele jaarrekening, afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden, andere bewijsstukken die noodzaak van de lening bedrijfskrediet of eventueel uitkering levensonderhoud aannemelijk maken. 
 • Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.
 • Bij aanvraag om inkomensondersteuning verklaring dat u voor de aangevraagde bijstandsperiode een ‘inkomen’ verwacht dat lager is dan de bijstandsnorm en een opgave doen van het verwachte ‘inkomen’ in die bijstandsperiode. Als u een partner heeft, dient u daarbij uit te gaan van het gezamenlijke inkomen.
 • Bij aanvraag om lening bedrijfskrediet verklaring dat er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van uzelf als zelfstandige, van één van uw vennoten of leden waarmee u het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent, of van de rechtspersoon.

Digitale aanlevering van informatie

Gemeenten proberen de aanlevering van informatie voor Tozo zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van uw gemeente.

De de-minimis verklaring en Tozo

In een de-minimis verklaring geeft u aan dat u de gemeente informeert welke steun u van de overheid heeft gekregen over de 2 voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar. In het modelaanvraagformulier is de de-minimisverklaring opgenomen als ‘reguliere vraag’. Gemeenten vragen u om een de-minimis verklaring omdat de korting op de marktconforme rente op de lening voor bedrijfskapitaal die ze verstrekken op grond van Tozo, een vorm van staatssteun is. Op de website van Europa decentraal staat meer over de-minimis

Tozo lening voor bedrijfskapitaal en uw partner

Net als bij een aanvraag voor Tozo levensonderhoud moet uw partner voor een aanvraag voor Tozo lening voor bedrijfskapitaal het aanvraagformulier ondertekenen,  ook al heeft hij of zij een eigen inkomen en geen bemoeienis met uw bedrijf.

Netto-inkomen berekenen

Wanneer u een aanvraag voor Tozo 3 doet voor de aanvullende uitkering levensonderhoud, berekent u uw inkomsten. U kunt uw inkomsten als volgt berekenen: bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in oktober ontvangt voor werkzaamheden in de maand augustus, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand augustus) en niet als inkomen over oktober. Dit betekent:

Voor de maanden die nog komen kunt u natuurlijk alleen een inschatting van uw inkomen aangeven. Echter, ook dan is het van belang dat u een beredeneerde schatting doet en de informatie over het berekenen van de inkomsten gelezen heeft. Indien u een partner heeft, betrekt u daarnaast ook het inkomen van uw partner over de maanden waarin bijstand wordt aangevraagd in de opgave.

U vindt de informatie over de berekening (pdf) hier.

Het berekenen van inkomsten uit een vennootschap (DGA)

Voor directeur- grootaandeelhouders (DGA’s) geldt een andere inkomensberekening. Een DGA is in loondienst  van zijn BV. Daarmee voorziet hij in zijn levensonderhoud, in tegenstelling tot de eigenaar van een eenmanszaak, die in zijn levensonderhoud moet voorzien door privéonttrekkingen uit de winst van de onderneming. 

U vindt de informatie over de berekening (pdf) hier.

Wat u meetelt bij het bepalen van uw inkomen

Er zijn meerdere soorten inkomsten mogelijk, die meegeteld moeten worden bij het opgeven van het netto-inkomen van uzelf, namelijk netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep, eventuele inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering en inkomsten uit andere bronnen zoals (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie. Als u een partner heeft, telt het netto-inkomen van uw partner ook mee. Er wordt bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de aanvullende inkomensondersteuning uitgegaan van het gezamenlijk inkomen.

Wat u niet meetelt bij het bepalen van uw inkomen

 • Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag);
 • Kinderbijslag;
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van € 170 per maand;
 • Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever;
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;
 • Een eenmalige gift, zoals de zorgbonus, TOGS, TVL en de eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA).

Ook alimentatie telt u mee

Helaas is hier in de beginperiode van Tozo enige verwarring over ontstaan. Zowel de partner- als de kinderalimentatie moeten meegerekend worden tot het inkomen. Het ‘inkomensbegrip’ van de zelfstandige zelf voor Tozo sluit aan bij de Participatiewet. 

Informatie over de (oude) TOZO 1 en 2

Bekijk de publicaties: