Informatie voor aanvragen Tozo

Een aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) doet u bij uw woongemeente. Bekijk op deze pagina hoe u uw Tozo-aanvraag kunt voorbereiden.

Tozo 4 aanvragen

Wanneer u de vragen op krijgiktozo.nl invult wordt u doorgeleid naar de plek waar u de aanvraag bij uw gemeente kunt indienen.

Termijn verwerking aanvraag door gemeente

Uw gemeente probeert binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. 

Looptijd Tozo 4

U kunt vanaf 1 april 2021 een Tozo 4 uitkering levensonderhoud aanvragen. Deze Tozo uitkering kan worden toegekend over de maanden april 2020 tot en met juni 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.  

Aanvragen met terugwerkende kracht

Vanaf mei 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 4 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 mei 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 april 2021.

Controle bij Tozo aanvraag en na afloop

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag voor controle bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.

Te veel of te weinig ontvangen na controle

Als uit de controle blijkt dat u teveel heeft ontvangen dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de uitkering of lening bijstand teruggevorderd.

Geef wijzigingen direct door bij uw gemeente 

Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 4 geeft u een inschatting van uw inkomsten (en die van uw partner) voor de aankomende maanden (maximaal 6 maanden). Het is voorstelbaar dat u uw inkomsten voor die maanden nog niet goed kunt inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is? Dan moet u de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (dat is uw inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • een verhuizing;
 • wijziging van uw gezinssamenstelling;
 • uitgesteld inkomen (zoals vakantiegeld,  een eindejaarsuitkering, 13e maand of winstdelingsregeling)
 • of een verlenging van de duur van uw uitkering.

Aan te leveren informatie bij aanvraag van de Tozo

Bij de aanvraag geeft u de volgende informatie om vast te stellen of u recht heeft op een uitkering of lening op grond van Tozo.

Informatie bij aanvraag Tozo
Soort informatie Toelichting
Gegevens over de ondernemer

NAW-gegevens, leeftijd, verklaring over het voldoen aan het urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen.

Bij aanvraag uitkering levensonderhoud levert u een berekening aan van het verwachtte netto-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 

Gegevens over de samenstelling van het huishouden Heeft u wel of geen partner
Gegevens over het bedrijf of zelfstandig beroep van de ondernemer
 • naam onderneming
 • nummer en datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • rechtsvorm;
 • verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland
Bewijsstukken
 • kopie van wettelijk legitimatiebewijs of identiteitsbewijs (en dat van de eventuele partner)
 • eventuele jaarrekening
 • afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden
 • andere bewijsstukken die noodzaak van de lening bedrijfskrediet of eventueel uitkering levensonderhoud aannemelijk maken
 • verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis
Bij aanvraag om inkomensondersteuning Een verklaring dat u voor de aangevraagde bijstandsperiode een ‘inkomen’ verwacht dat lager is dan de bijstandsnorm en een opgave doen van het verwachte ‘inkomen’ in die bijstandsperiode. Als u een partner heeft, moet u uitgaan van het verwachte gezamenlijke inkomen.
Bij aanvraag om lening bedrijfskrediet Een verklaring dat er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van uzelf als zelfstandige, van één van uw vennoten of leden waarmee u het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent, of van de rechtspersoon.

Netto-inkomen berekenen

Wanneer u een aanvraag voor Tozo 4 doet voor de aanvullende uitkering levensonderhoud, berekent u uw inkomsten. U kunt uw inkomsten als volgt berekenen: bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in oktober ontvangt voor werkzaamheden in de maand augustus, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand augustus) en niet als inkomen over oktober. Dit betekent:

Voor de maanden die nog komen kunt u alleen een inschatting van uw inkomen aangeven. Echter, ook dan is het van belang dat u een beredeneerde schatting doet en de informatie over het berekenen van de inkomsten gelezen heeft. Indien u een partner heeft, betrekt u daarnaast ook het inkomen van uw partner over de maanden waarin bijstand wordt aangevraagd in de opgave.

U vindt de informatie over de berekening (pdf) hier.

Het berekenen van inkomsten uit een vennootschap (DGA)

Voor directeur- grootaandeelhouders (DGA’s) geldt een andere inkomensberekening. Een DGA is in loondienst  van zijn BV. Daarmee voorziet hij in zijn levensonderhoud, in tegenstelling tot de eigenaar van een eenmanszaak, die in zijn levensonderhoud moet voorzien door privéonttrekkingen uit de winst van de onderneming. 

U vindt de informatie over de berekening (pdf) hier.

Inkomsten die meetellen voor de aanvraag

Er zijn meerdere soorten inkomsten mogelijk, die meegeteld moeten worden bij het opgeven van het netto-inkomen van uzelf. Namelijk:

 • netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep;
 • eventuele inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering;
 • en inkomsten uit andere bronnen zoals (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie. 

Als u een partner heeft, telt het netto-inkomen van uw partner ook mee. Er wordt bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de aanvullende inkomensondersteuning uitgegaan van het gezamenlijk inkomen.

Inkomsten die niet meetellen voor de aanvraag

 • Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag);
 • Kinderbijslag;
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van € 170 per maand;
 • Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever;
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;
 • Een eenmalige gift, zoals de zorgbonus, TOGS, TVL en de eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA).

Informatie over Tozo 1, Tozo 2 of Tozo 3

Wilt u weten wat er eerder stond op deze website over de Tozo? Bekijk dan het archief van rijksoverheid.nl op Archiefweb.