Informatie voor aanvragen Tozo

Een aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) doet u bij uw woongemeente. Bekijk op deze pagina hoe u uw Tozo-aanvraag kunt voorbereiden.

Tozo 5 aanvragen

Wanneer u de vragen op krijgiktozo.nl invult wordt u doorgeleid naar de plek waar u de aanvraag bij uw gemeente kunt indienen.

Termijn verwerking aanvraag door gemeente

Uw gemeente probeert binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. 

Looptijd Tozo 5

U kunt vanaf 1 juli 2021 een Tozo 5 uitkering levensonderhoud aanvragen. Deze Tozo uitkering kan worden toegekend over de maanden juli 2021 tot en met september 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.  

Aanvragen met terugwerkende kracht

Vanaf augustus 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 5 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 1 augustus 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juli 2021.

Controle bij Tozo aanvraag en na afloop

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag voor controle bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.

Te veel of te weinig ontvangen na controle

Als uit de controle blijkt dat u teveel heeft ontvangen dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de uitkering of lening bijstand teruggevorderd.

Geef wijzigingen direct door bij uw gemeente 

Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 5 geeft u een inschatting van uw inkomsten (en die van uw partner) voor de aankomende maanden (maximaal 6 maanden). Het is voorstelbaar dat u uw inkomsten voor die maanden nog niet goed kunt inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is? Dan moet u de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (dat is uw inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • een verhuizing;
 • wijziging van uw gezinssamenstelling;
 • uitgesteld inkomen (zoals vakantiegeld,  een eindejaarsuitkering, 13e maand of winstdelingsregeling)
 • of een verlenging van de duur van uw uitkering.

Aan te leveren informatie bij aanvraag van de Tozo

Kijk op de website van uw (woon)gemeente welke informatie u moet aanleveren, bij het aanvragen van de Tozo.

Netto-inkomen berekenen

Wanneer u een aanvraag voor Tozo 5 doet voor de aanvullende uitkering levensonderhoud, berekent u uw inkomsten. U kunt uw inkomsten als volgt berekenen: bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in oktober ontvangt voor werkzaamheden in de maand augustus, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand augustus) en niet als inkomen over oktober. Dit betekent:

Voor de maanden die nog komen kunt u alleen een inschatting van uw inkomen aangeven. Echter, ook dan is het van belang dat u een beredeneerde schatting doet en de informatie over het berekenen van de inkomsten gelezen heeft. Indien u een partner heeft, betrekt u daarnaast ook het inkomen van uw partner over de maanden waarin bijstand wordt aangevraagd in de opgave.

U vindt de informatie over de berekening (pdf) hier.

Inkomsten die wel/niet meetellen voor de aanvraag

Inkomsten die meetellen voor de aanvraag Inkomsten die niet meetellen voor de aanvraag

Er zijn meerdere soorten inkomsten mogelijk, die meegeteld moeten worden bij het opgeven van het netto-inkomen van uzelf. Namelijk:

 • netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep;
 • eventuele inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering;
 • en inkomsten uit andere bronnen zoals (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie.

Als u een partner heeft, telt het netto-inkomen van uw partner ook mee. Er wordt bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de aanvullende inkomensondersteuning uitgegaan van het gezamenlijk inkomen.

 • Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag);
 • Kinderbijslag;
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van € 170 per maand;
 • Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever;
 • Voorlopige teruggaven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;
 • Een eenmalige gift, zoals de zorgbonus, TOGS, TVL, TONK en de eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA).

Tozo aanvragen als u in het buitenland woont of een bedrijf in het buitenland heeft.

Als u voldoet aan de  bovenstaande voorwaarden maar in het buitenland woont of een bedrijf in het buitenland hebt dan:

 • Kunt u de Tozo-lening bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht, als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
 • Kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-uitkering voor levensonderhoud, als u  in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.

Het berekenen van inkomsten uit een vennootschap (DGA)

Voor directeur- grootaandeelhouders (DGA’s) geldt een andere inkomensberekening. Een DGA is in loondienst  van zijn BV. Daarmee voorziet hij in zijn levensonderhoud, in tegenstelling tot de eigenaar van een eenmanszaak, die in zijn levensonderhoud moet voorzien door privéonttrekkingen uit de winst van de onderneming. 

U vindt de informatie over de berekening (pdf) hier.

Informatie over Tozo 1, Tozo 2 of Tozo 3

Wilt u weten wat er eerder stond op deze website over de Tozo? Bekijk dan het archief van rijksoverheid.nl op Archiefweb.