Algemene informatie over de Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bekijk of u in aanmerking komt voor Tozo en wat de voorwaarden zijn.

Tozo in het kort

 • De Tozo kan worden aangevraagd in de vorm van:
  • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of;
  • een lening voor bedrijfskapitaal.
 • De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
 • De Tozo regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandig ondernemers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.
 • De Tozo voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden, tenzij u als ondernemer weer inkomsten heeft boven het sociaal minimum. 

Voorwaarden Tozo      

U komt in aanmerking voor de Tozo als:

 • u als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • u tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd bent;
 • u Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent;
 • u in Nederland woont;
 • uw bedrijf in Nederland is gevestigd;  
 • uw bedrijf economisch nog actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is; 
 • u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK);
 • u alle noodzakelijke vergunningen heeft;
 • u vóór 17 maart 2020 met uw onderneming bent gestart en bent ingeschreven bij de KVK; 
 • u over 2019 aan het urencriterium voldoet.  
 • Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan dient u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezitten.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing zijn (een uitzondering geldt voor ondernemers die jonger zijn dan 27 jaar en die niet studeren, maar wel aanspraak op studiefinanciering hebben, als zij gaan studeren).

Tozo aanvragen als u in het buitenland woont of een bedrijf in het buitenland heeft.

Als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden maar in het buitenland woont of een bedrijf in het buitenland hebt dan:

Kunt u de Tozo-lening bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht, als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;

Kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-uitkering voor levensonderhoud, als u  in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.

Urencriterium

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tozo is dat u over 2019 aan het urencriterium voldoet. Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur werkte in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht u na 1 januari 2019 zijn gestart in uw onderneming dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KVK en indiening van de aanvraag  2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren voor administratie en acquisitie tellen ook mee.

Partnerinkomenstoets (sinds Tozo 2) 

Als u Tozo aanvraagt voor een aanvullende uitkering levensonderhoud wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u, net als bij Tozo 2 en 3, geen aanspraak maken op Tozo 4-uitkering levensonderhoud.

Tozo 4 lening voor bedrijfskapitaal: maximale lening

Als u als zelfstandige als gevolg van de coronacrisis financiële problemen heeft, kunt u een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 samen een maximale lening van € 10.157 euro.

Als u meer dan € 10.157 nodig heeft voor bedrijfskapitaal, kunt u een aanvraag doen voor de bijstand voor zelfstandigen.

Ook heeft u misschien recht op de regeling kleine corona kredieten van het ministerie van Economische Zaken.

Tozo 4 lening voor bedrijfskapitaal: impact uitstel van betaling of faillessement

U kunt geen beroep doen op de Tozo 4 lening voor bedrijfskapitaal als u uitstel van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Wel kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, de Tozo 4-uitkering voor levensonderhoud aanvragen.

Tozo 4 lening voor bedrijfskapitaal: bij maandelijks inkomen van meer dan € 1.500 

Ook als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt, kan het zijn dat u uw zakelijke rekeningen, vaste bedrijfslasten of beide niet meer kunt betalen. U kunt dan een Tozo lening bedrijfskapitaal aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal, moet u laten zien onvoldoende geld te hebben door de coronacrisis. 

Tozo 4 lening voor bedrijfskapitaal: en uw partner

Wanneer u Tozo 4 wilt aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal dan moet uw partner de aanvraag voor de lening ook ondertekenen. Ook al heeft hij of zij een eigen inkomen en geen bemoeienis met uw bedrijf.

Informatie over Tozo 2, Tozo 2 of Tozo 3

Wilt u weten wat er eerder stond op deze website over de Tozo? Bekijk dan het archief van rijksoverheid.nl op Archiefweb.