Tozo voor specifieke doelgroepen (zoals zorgaanbieders en studenten)

Zorgaanbieders en de Tozo

Ook zorgaanbieders die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen terecht bij de gemeente voor de Tozo. Echter, wanneer de financiers van de zorg financiële ondersteuning kunnen geven (zoals tot 1 juli een maandelijkse continuïteitsbijdrage of een voorschot daarop werd verstrekt door zorgverzekeraars) en u daar redelijkerwijs voor in aanmerking komt, moet u die ondersteuning aanvragen. Voor de Tozo is deze ondersteuning vanuit de financiers van de zorg namelijk een voorliggende voorziening. Dat betekent dat ook op het moment dat u al gebruik maakt van de Tozo en indien in die periode het loket bij de zorgverzekeraar weer open zou gaan (mocht dat het geval zijn, dan volgt daarover berichtgeving vanuit de zorgverzekeraars), u bij de financier van de zorg een aanvraag indient en u gemeente laten weten dat u dit heeft gedaan (inlichtingenplicht). Tot dat bekend is of, en zo ja voor hoeveel, u ondersteuning krijgt, kunt u gebruik blijven maken van de Tozo. Zodra u weet welke ondersteuning u vanuit de zorgverzekeraar kunt krijgen, geeft u ook dit weer onmiddellijk door aan de gemeente. Deze zal de nieuwe inkomsten verrekenen met uw Tozo uitkering.

AOW en de Tozo

Bent u een zelfstandige die nog geen AOW heeft en heeft u een oudere partner met een AOW-uitkering? U kunt zich wenden tot uw woongemeente om te bepalen of u in aanmerking komt. Bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de bijstand wordt in de verlenging van de Tozo behalve naar uw eigen inkomen ook naar het inkomen van uw partner gekeken.  

Wanneer u zelfstandige bent en de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt dan kunt u Tozo-bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van 3,5 jaar en hoeft tot juli 2021 niet te worden afgelost. Zelfstandigen in de AOW-gerechtigde leeftijd komen niet in aanmerking voor Tozo uitkering levensonderhoud.

Een WW-uitkering en de Tozo

Wanneer u als zelfstandige aan de criteria voldoet, heeft u recht op Tozo. Ook als u nog gedeeltelijk een WW-uitkering ontvangt, kunt u een beroep doen op Tozo. Bent u bijvoorbeeld startend ondernemer die gebruik maakt van de forfaitaire korting van 29% in de WW en voldoet u aan de voorwaarden dan heeft u ook recht op de aanvullende uitkering levensonderhoud  Tozo.

Wonen in Nederland, bedrijf in het buitenland

Als u een zelfstandig ondernemer bent die in Nederland woont en een bedrijf heeft in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, kunt u - als u aan de voorwaarden voldoet - in aanmerking komen voor Tozo bijstand voor levensonderhoud. U kunt de aanvraag doen in uw woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van uw bedrijf bent u aangewezen op het land waar uw bedrijf gevestigd is. U komt dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) niet meer gerekend tot de EU. Na 1 januari 2021 hebben ondernemers die wonen in Nederland en een bedrijf hebben in het VK geen recht meer op een nieuwe uitkering Tozo 3 of Tozo 4 levensonderhoud Tozo. Bestaande uitkeringen Tozo 3 blijven wel doorlopen.

Bedrijf in Nederland, wonen in het buitenland

Zelfstandigen die in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland wonen, in Nederland gevestigd zijn en sociale premies betalen, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunt u een beroep doen op de sociale bijstand in uw woonland. Zelfstandigen die geen woonplaats hebben in Nederland, kunnen vanaf 18 mei 2020 een aanvraag indienen bij de gemeente Maastricht.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) niet meer gerekend tot de EU. Na 1 januari 2021 hebben ondernemers die wonen in het VK en een bedrijf hebben in Nederland geen recht meer op een nieuwe of aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo. Bestaande leningen blijven wel doorlopen.

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u een beroep doen op Tozo

U kunt een beroep doen op Tozo als u DGA bent en voldoet aan de voorwaarden als zelfstandig ondernemer. U voldoet aan bijvoorbeeld het ‘urencriterium’, u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) en u heeft vergunningen voor uitoefening van het bedrijf. Ook als u DGA bent van een besloten vennootschap kunt u in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als u voldoet aan de wettelijke eisen: u bezit, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming.

Voor de beoordeling geldt dezelfde definitie van een zelfstandige als in het Bbz 2004.

Studenten en de Tozo

Op grond van de Participatiewet hebben personen jonger dan 27 jaar geen recht op algemene bijstand, als zij door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen en in verband daarmee aanspraak hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000).

Omdat de wettelijke grondslag van de Tozo is gelegen in de Participatiewet, geldt deze uitsluiting ook voor het recht op bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo.

De reden van deze uitsluiting is dat in de Participatiewet studiefinanciering op grond van de Wsf 2000 wordt aangemerkt als een passende en toereikende voorliggende voorziening.

Als u student bent, (naast uw studie) als zelfstandige werkt, jonger bent dan 27 jaar en aanspraak kunt maken op studiefinanciering, heeft u geen recht op reguliere bijstand (artikel 13, lid 2, onderdeel c, van de Participatiewet) en evenmin op Tozo:

Een uitzondering ten opzichte van de Participatiewet is gemaakt voor ondernemers die jonger zijn dan 27 jaar en die niet studeren, maar wel aanspraak op studiefinanciering hebben, als zij gaan studeren. Zij komen wel in aanmerking voor de Tozo als zij aan de voorwaarden voldoen. Zie voor meer informatie de Kamerbrief over het openstellen van de Tozo-regeling voor studentondernemers en Tweede nota van wijziging tijdelijke wet Covid-19.

Voor (studerende) ondernemers van 27 jaar of ouder die een (studerende) partner hebben moet de gemeente per geval beoordelen of de ondernemer en zijn partner om in levensonderhoud te voorzien, zijn aangewezen op de onderneming of dat studiefinanciering passend en toereikend is. Blijkt de studiefinanciering passend, dan is er geen recht op Tozo. Is de studiefinanciering niet toereikend? Dan komt de ondernemer in aanmerking voor een (aanvullende) uitkering op basis van de Tozo. De maximale inkomsten uit studiefinanciering worden dan gekort op de Tozo-uitkering.

Informatie over de (oude) TOZO 1 en 2

Bekijk de publicaties: