Kom ik in aanmerking voor de Tozo?

Kom ik als zelfstandig ondernemer nog in aanmerking voor Tozo 2 nu ik surseance van betaling voor mijn bedrijf heb aangevraagd?

Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor Tozo?

Zorgaanbieders die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen terecht bij het loket van de financiers van hun zorg (zorgverzekeraars en gemeenten) voor een beroep op financiële ondersteuning. Deze ondersteuning is een maandelijkse continuïteitsbijdrage of een voorschot daarop. Voor de Tozo is deze bijdrage een voorliggende voorziening. Wanneer u als zorgaanbieder normaal gesproken fulltime zorg levert die door de zorgverzekeraar vergoed wordt, zal er geen Tozo nodig zijn. 

Wanneer u echter een zorgaanbieder bent die géén zorg levert die valt onder de basis- of de aanvullende zorgverzekering kunt u geen gebruik kunnen maken van de continuïteitsbijdrage. U  kunt dan – als u voldoet aan de voorwaarden voor Tozo – direct in aanmerking komen.
Ook wanneer u slechts heel beperkt zorg levert die onder de basis- of aanvullende zorgverzekering valt en/of wanneer uw aanvraag langer duurt kunt u direct in aanmerking komen voor Tozo. Voor u geldt dat u inkomsten die (eventueel op een later moment) vanuit de continuïteitsbijdrage vrijkomen aan de gemeente moet melden volgens de inlichtingenplicht. 

Ik ben een zelfstandige die nog geen AOW heeft en ik heb een oudere partner met een AOW-uitkering. Kom ik in aanmerking voor een Tozo-uitkering? 

U kunt zich wenden tot uw woongemeente voor Tozo-inkomensondersteuning. Bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de bijstand wordt in de verlenging van de Tozo behalve naar uw eigen inkomen ook naar het inkomen van uw partner gekeken.  

Ik ben zelfstandige in de Aow-gerechtigde leeftijd. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? 

Ook zelfstandigen in de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen Tozo-bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. Zelfstandigen in de AOW-gerechtigde leeftijd komen niet in aanmerking voor Tozo uitkering levensonderhoud.

Ik ben een zelfstandige en ik heb nog een inkomen van meer dan €.1.500,- per maand. Ik ben getroffen door de coronacrisis en ik kan mijn zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten (huur etc.) niet meer betalen. Kom ik dan in aanmerking voor Tozo lening voor bedrijfskapitaal? 

Ook als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt, kan het zijn dat u uw zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten niet meer kunt betalen. Om in aanmerking te komen voor een lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo, moet u aantonen over onvoldoende liquide middelen te beschikken door de coronacrisis. 

Heb ik als startend ondernemer die gebruik maakt van de forfaitaire korting van 29% in de WW ook recht op aanvullende inkomensondersteuning vanuit Tozo?

Ja. Zelfstandigen die aan de criteria voldoen hebben recht op Tozo. Ook als zij nog gedeeltelijk een WW-uitkering ontvangen, kunnen zij een beroep doen op Tozo.

Ik woon in Nederland, maar heb mijn bedrijf in een ander EU-land, kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Als u een zelfstandig ondernemer bent die in Nederland woont en een bedrijf heeft in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, kunt u - als u aan de voorwaarden voldoet - in aanmerking komen voor Tozo bijstand voor levensonderhoud. U kunt de aanvraag doen in uw woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van uw bedrijf bent u aangewezen op het land waar uw bedrijf gevestigd is. U komt dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Ik ben als zelfstandig ondernemer gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?  

Zelfstandigen die in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland wonen, in Nederland gevestigd zijn en sociale premies betalen, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunt u een beroep doen op de sociale bijstand in uw woonland. Zelfstandigen die geen woonplaats hebben in Nederland, kunnen vanaf 18 mei een aanvraag indienen bij de gemeente Maastricht.

Mijn partner en ik (echtpaar) zijn beiden zelfstandig ondernemer met ieder een eigen onderneming. Kunnen wij beiden aanspraak maken op Tozo-lening voor bedrijfskapitaal?

Dat kan, als u beiden aan de voorwaarden voldoet. De gemeente kan dan 2 keer een lening van ten hoogste € 10.157,- verstrekken.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Ik werk zowel als zzp-er als dat ik een oproepcontract heb bij een werkgever. Kan ik dan gebruik maken van de Tozo én van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)?

Dit kan alleen als u aan de voorwaarden van beide regelingen voldoet. Let wel: u kunt géén tegemoetkoming TOFA krijgen als over april 2020 Tozo (of een andere uitkering) is aangevraagd of ontvangen. Als er in april géén sprake was van een dergelijke uitkering, u voldoet aan het urencriterium (en de andere voorwaarden voor Tozo) en u als flexwerker ook in loondienst bent, kunt u in aanmerking komen voor de TOFA. De TOFA regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet kunt u aanspraak maken op € 1650 bruto. Dat is € 550 bruto per maand voor de periode maart, april en mei 2020. De tegemoetkoming wordt in 1 keer uitbetaald. Lees meer informatie over TOFA.

Het kan zo zijn dat u over de maand mei naast Tozo ook TOFA uitgekeerd krijgt. In dat geval moet u vanuit de inlichtingenplicht aan de gemeente laten weten dat er in mei € 550 bruto (extra) inkomsten zijn geweest.

Ik ben directeur-grootaandeelhouder (DGA). Kan ik dan een beroep doen op Tozo?

Ja, u kunt een beroep doen op Tozo als u als zelfstandige bent aan te merken, dus als u voldoet aan onder andere het zogeheten ‘urencriterium’, inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) en in het bezit bent van de benodigde vergunningen voor uitoefening van het bedrijf. Ook als u DGA bent van een besloten vennootschap kunt u in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als u voldoet aan de wettelijke eisen: u bezit, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming.
Voor de beoordeling geldt dezelfde definitie van een zelfstandige als in het Bbz 2004.

Hebben studenten recht op Tozo?

Studenten hebben geen recht op Tozo:

  • Op grond van de Participatiewet hebben personen jonger dan 27 jaar geen recht op algemene bijstand, als zij door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen en in verband daarmee aanspraak hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000).
  • Omdat de wettelijke grondslag van de Tozo is gelegen in de Participatiewet, geldt deze uitsluiting ook voor het recht op bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo.
  • De reden van deze uitsluiting is dat in de Participatiewet studiefinanciering op grond van de Wsf 2000 wordt aangemerkt als een passende en toereikende voorliggende voorziening.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief over het openstellen van de Tozo-regeling voor studentondernemers.

Mogelijk bestaat er wel recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA).

Ik ontvang studiefinanciering. Kom ik in aanmerking voor een Tozo-uitkering?

Als u student bent, (naast uw studie) als zelfstandige werkt, jonger bent dan 27 jaar en aanspraak kunt maken op studiefinanciering, heeft u geen recht op reguliere bijstand (artikel 13, lid 2, onderdeel c, van de Participatiewet) en evenmin op Tozo.

Waar vind ik alle informatie over de (oude) TOZO 1 terug?

Bekijk de publicatie 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 1.0'.