Wat zijn de voorwaarden voor de Tozo?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bekijk wat de voorwaarden voor Tozo zijn.

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik al Tozo 1 heb aangevraagd?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt u verlenging aanvragen in uw woongemeente. Gemeenten kunnen gebruikmaken van een verkort aanvraagformulier. U dient bij uw aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven en aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie over de Tozo 2-aanvraagprocedure. 

Kan ik een beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als ik die onder Tozo 1 ook heb ontvangen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro.
U kunt geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Tozo 2 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige Tozo. Wat zijn de gewijzigde voorwaarden als ik Tozo 2 aanvraag?

  1. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering  levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.
  2. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo?

Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Als ik omzet behaal in de periode dat ik Tozo levensonderhoud ontvang, moet ik dan de Tozo-inkomensondersteuning terugbetalen?

De inkomensondersteuning vanuit Tozo is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). U moet als zelfstandige de hoogte van uw inkomen doorgeven aan de gemeente. Zowel bij aanvraag (vaak is dit een inschatting) als tijdens de bijstandsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). U heeft hiervoor een zogeheten inlichtingenplicht. U moet de Tozo-uitkering (gedeeltelijk) terugbetalen als de inkomsten uit onderneming in de maanden waarover de uitkering is verstrekt, achteraf hoger blijken dan eerder opgegeven (op basis waarvan de Tozo-uitkering is berekend). Wanneer door overtreding van de inlichtingenplichter ten onrechte een Tozo-uitkering of een te hoge Tozo-uitkering is vertrekt, dan moet de gemeente u een boete opleggen.

Wat moet ik doen als ik meer inkomsten heb dan ik vooraf had ingeschat, bijvoorbeeld omdat mijn onderneming weer (gedeeltelijk) open kan?

Bij de aanvraag van uw Tozo-uitkering heeft u een inschatting gegeven van uw inkomsten per maand. Het is begrijpelijk dat u op dat moment nog niet kon overzien wat uw daadwerkelijke inkomsten per maand zouden worden. In de Tozo geldt de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u de gemeente zo snel mogelijk dient te informeren over wijzigingen die van invloed zijn op uw recht op Tozo. U moet het daarom melden als u weer inkomsten uit uw onderneming haalt.

De gemeente kan u vragen om binnen een redelijke termijn na de wijziging, bijvoorbeeld binnen 5 werkdagen, een wijzigingsformulier in te sturen of wijzigingen op een andere manier aan de gemeente door te geven. Als u weer (deels) kunt starten met uw onderneming, is het mogelijk dat u nog niet precies weet hoeveel inkomen u uit uw onderneming kunt halen. De gemeente zal u dan vragen door te geven: een nieuwe schatting of na elke kalendermaand het gerealiseerde inkomen. Of beide. Deze inkomsten verrekent de gemeente zo mogelijk met uw nog lopende Tozo-uitkering. Of u wordt gevraagd om het teveel uitgekeerde bedrag terug te betalen. Het is raadzaam om hier rekening mee te houden.
Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie over hoe u aan uw gemeente wijzigingen doorgeeft.

Waar vind ik alle informatie over de (oude) TOZO 1 terug?

Bekijk de publicatie 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 1.0'.