Wat en voor wie is de Tozo?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bekijk of u in aanmerking komt voor Tozo en wat de voorwaarden zijn.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandig ondernemers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden, tenzij u als ondernemer weer inkomsten heeft boven het sociaal minimum. 

Voorwaarden Tozo      

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U komt in aanmerking als:

 • u als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • u tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd bent;
 • u Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent;
 • u in Nederland woont. Als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u de Tozo-lening bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
 • uw bedrijf in Nederland is gevestigd. Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-uitkering voor levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;  
 • uw bedrijf economisch nog actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is; 
 • u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK);
 • u alle noodzakelijke vergunningen heeft;
 • u vóór 17 maart 2020 met uw onderneming bent gestart en bent ingeschreven bij de KVK; 
 • u over 2019 aan het urencriterium voldoet. Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur werkte in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht u na 1 januari 2019 zijn gestart in uw onderneming dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KVK en indiening van de aanvraag  2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren voor administratie en acquisitie tellen ook mee. 
 • Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan dient u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezitten.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing zijn.
 • Als u bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wilt aanvragen, er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van u, uw huishouden, uw bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in samenwerkingsverband. 

Partnerinkomenstoets 

De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u, net als bij Tozo 2, geen aanspraak maken op Tozo 3-uitkering levensonderhoud.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 of 2, of beide

Als u als zelfstandige als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 samen een maximum kent van € 10.157 euro.

Wanneer u al eerder in de Tozo bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal heeft aangevraagd en toegekend gekregen, maar het maximale bedrag van € 10.157 nog niet is bereikt, kunt u dus nog een aanvullende aanvraag doen tot het maximum van € 10.157 is bereikt.

Als u meer dan € 10.157 nodig heeft voor bedrijfskapitaal, kunt u een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Ook heeft u misschien recht op de regeling kleine corona kredieten van het ministerie van Economische Zaken.

U kunt geen beroep doen op de Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u uitstel van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Aanvragen van een lening bedrijfskapitaal wanneer u meer dan € 1.500 per maand verdient

Ook als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt, kan het zijn dat u uw zakelijke rekeningen, vaste bedrijfslasten of beide niet meer kunt betalen. U kunt dan een Tozo lening bedrijfskapitaal aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal, moet u laten zien onvoldoende geld te hebben door de coronacrisis. 

Bij uitstel van betaling of faillissement geen recht op lening, mogelijk wel op levensonderhoud

Als u uitstel van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen, kunt u geen beroep doen op de Tozo 3-lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u de Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet.

Alternatieven voor de Tozo

Gaat het al een tijd slechter met uw onderneming en denkt u dat het verstandiger is om te stoppen met uw onderneming? Dan past de regeling voor de beëindigende zelfstandige uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) beter bij u. U kunt hiermee maximaal 12 maanden een uitkering voor levensonderhoud krijgen. Ook wanneer u meer krediet nodig heeft dan het Tozo bedrijfskapitaal. Of als het niet gaat over een geldprobleem, maar over bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen. Of beide. Het kan dan om hogere bedragen gaan, maar er zijn ook andere voorwaarden. Verder vraagt het kabinet om alleen gebruik te maken van noodregelingen als dat echt nodig is. 

Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties de komende maanden uit hoe deze ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

Uit de resultaten van de enquête die de zelfstandigenorganisaties met het ministerie hebben opgesteld blijkt dat veel ondernemers gehoor hebben gegeven aan de oproep om Tozo 2 te gebruiken om een heroriëntatie te starten.

Wanneer u hier ook mee aan de slag wilt maar niet weet waar u kunt starten, dan kunt u bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk overzicht te krijgen van de situatie en stand van zaken van uw onderneming. In het artikel 'Kom als gezond bedrijf de crisis door' van de Kamer Van Koophandel staat hoe dit overzicht is te krijgen. Daarnaast bevat het artikel bijvoorbeeld links naar onder meer hoe u een exploitatie- en een liquiditeitsbegroting kunt maken.

Er zijn ook mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. De Kamer Van Koophandel heeft een team paraat met mensen die u telefonisch te woord kunnen staan. Ook in de regio zijn er mogelijkheden. Zo zijn er lokale afdelingen van het Ondernemersklankbord, waar oud-ondernemers met veel kennis en ervaring u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject. Verder kunnen ook zelfstandigen terecht bij een van de 35 leer-werkloketten in Nederland, waar expertise is van de regionale opleidingsmarkt en zicht is op kansberoepen/kanssectoren.

Informatie over de (oude) TOZO 1 en 2

Bekijk de publicaties 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 1.0 en 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 2.0