Wat en voor wie is de Tozo?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bekijk welke zelfstandige ondernemers in aanmerking komen voor Tozo.

Wat is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Wel wordt in de verlenging van de Tozo het inkomen van de partner/echtgenoot van de ondernemer niet langer buiten beschouwing gelaten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. 
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 4 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogenstoets. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz 2004 geldt.

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U komt in aanmerking als:

 • u als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • u tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd bent;
 • u Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent;
 • u in Nederland woont. Als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 18 mei 2020 Tozo bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
 • uw bedrijf in Nederland is gevestigd. Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;  
 • uw bedrijf economisch nog actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is; 
 • u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • u in bezit bent van alle noodzakelijke vergunningen;
 • u vóór 17 maart 2020 met uw onderneming bent gestart en bent ingeschreven bij de KvK; 
 • u over 2019 aan het urencriterium voldoet, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht u na 1 januari 2019 zijn gestart in uw onderneming dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag  2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee. 
 • Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan dient u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezitten.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing zijn.
 • Als u bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wilt aanvragen, er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van u, uw huishouden, uw bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in samenwerkingsverband. 

In welke gevallen kan ik als zelfstandig ondernemer beter géén Tozo aanvragen? Zijn er dan alternatieven?

Wanneer het al een tijdje slechter gaat met uw onderneming en u denkt dat het verstandiger is om te stoppen met uw onderneming, dan past de regeling voor de beëindigende zelfstandige uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) beter bij u. U kunt hiermee maximaal 12 maanden een uitkering voor levensonderhoud krijgen.  Ook wanneer u meer krediet nodig heeft dan het Tozo bedrijfskapitaal en/of als het niet gaat over een liquiditeitsprobleem maar over bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen dan kunt u terecht bij het Bbz. Het kan dan om hogere bedragen gaan maar er zijn ook andere voorwaarden. Verder doet het kabinet een moreel appel op mensen om alleen gebruik te maken van noodregelingen als dat echt nodig is. 

Waar vind ik alle informatie over de (oude) TOZO 1 terug?

Bekijk de publicatie 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO 1.0'.