Vragen over registratie en persoonsgegevens coronavaccinatie

Lees de vragen en antwoorden over registratie en persoonsgegevens coronavaccinatie.

Hoe wordt geregistreerd wie welk vaccin krijgt?

Het is belangrijk om bij te houden wie een vaccinatie heeft gekregen. Daarvoor is er een speciaal vaccinatieregister. Het RIVM houdt dit register bij.

Doelen van het register:

 • bijhouden hoeveel mensen gevaccineerd zijn;
 • de veiligheid bewaken van het vaccin;
 • snel kunnen handelen bij onverwachte situaties;
 • meten hoe goed het vaccin werkt;
 • de pandemie onder controle houden.

Soms moet een arts kunnen nagaan of de patiënt al is gevaccineerd. En zo ja, waarmee. De arts kan dan contact opnemen met het RIVM als de patiënt dat goed vindt.

Bijwerkingen van het coronavaccin worden bijgehouden door het Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen).

Voor het vaccinatieregister worden de privacyregels gevolgd.

Komt er naast de vaste registratie nog een andere manier om aan te tonen dat je gevaccineerd bent? 

Ja, er zal bij vaccinatie informatie op papier worden meegegeven aan degene die is gevaccineerd met daarop informatie over de vaccinatie, zoals het merk van het vaccin (QR-code/website die linkt naar de bijsluiter) en de datum van de prik. 

Waarom is het nodig om te registreren of ik gevaccineerd ben?

Een essentieel onderdeel van het vaccinatieprogramma tegen COVID-19 is de registratie van wie en wanneer, welke variant heeft ontvangen. Registratie is onder andere nodig om mensen uit te kunnen nodigen voor hun tweede dosis vaccin, maar ook om inzicht te krijgen in de vaccinatiegraad, effectiviteit, impact en veiligheid van de vaccins.

Hoe verloopt de verwerking van persoonsgegevens in het Covid-19 vaccinatieprogramma?

Het is de taak van het RIVM om de vaccinatie uit te voeren, te registreren, en het vaccin te bewaken en te beoordelen. Om dit te kunnen doen, verwerkt het RIVM persoonsgegevens over de vaccinatie. Het RIVM administreert deze gegevens, na toestemming van de betreffende persoon,  in een centraal registratiesysteem. Dit is het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS).

Waarom worden persoonsgegevens vastgelegd in een centraal registratiesysteem?

Het RIVM verwerkt persoonsgegevens van inwoners van Nederland in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Het RIVM heeft deze persoonsgegevens nodig om:

 • de kwaliteit van het vaccinatieprogramma op elk moment te meten;
 • acties te nemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij bijwerkingen, of noodsituaties;
 • te weten hoeveel procent van de bevolking in Nederland is ingeënt;
 • te weten hoe goed en hoe veilig het vaccinatieprogramma is.

Daarnaast gebruikt het RIVM de gegevens om uitnodigingen en herinneringen te sturen voor vaccinatie. Als het RIVM niet beschikt over de juiste gegevens, doet de zorgverlener dat.

Welke gegevens registreert het RIVM na vaccinatie en waar komen deze gegevens vandaan?

Wordt u opgeroepen voor de vaccinatie? Dan kunt u aangeven of u toestemt met het gebruiken van uw gegevens voor registratie van het vaccinatieprogramma door het RIVM.

Bent u bewoner van een verpleeghuis of instelling voor gehandicapten? Dan moet u met een toestemmingsformulier toestemming geven voor de vaccinatie. Ook geeft u aan of u toestemming geeft om de gegevens van de vaccinatie door te geven aan het RIVM. 

Geeft u toestemming? Dan verstrekt uw zorgverlener de benodigde gegevens aan het RIVM, die de gegevens vastlegt in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Dit zijn de volgende gegevens:

 • persoonsgegevens
 • naam
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • vaccinatie-indicatie

De vaccinatie-indicatie is de reden waarom u in aanmerking komt voor een vaccinatie. Zoals:

 • of u een medische indicatie heeft, uw beroep en uw leeftijd;
 • organisatie en soort zorgverlener die de vaccinatie heeft gegeven;
 • datum en plaats van de vaccinatie;
 • fabrikant en het productienummer van het vaccin.

Kunnen mijn persoonsgegevens worden gedeeld?

 • Het RIVM administreert uw gegevens in het kader van het bewaken van de vaccinatie. Zij deelt uw gegevens niet met derden, behalve als dat voor haar  taak noodzakelijk is. Het RIVM slaat de persoonsgegevens op in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem(CIMS). Geeft u geen toestemming? Dan krijgt het RIVM alleen de anoniem gemaakte gegevens. U kunt wel worden gevaccineerd.
 • Zo kan het bijwerkingencentrum Lareb bijvoorbeeld ook persoonsgegevens verwerken. Het doel is om bijwerkingen bij te houden van bepaalde partijen vaccins. Meldt u een bijwerking bij het Lareb? Dan kan het Lareb bij het RIVM de batchnummers van het vaccin opvragen.
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd kan volgens de wet persoonsgegevens opvragen. Komt er een rechterlijke uitspraak of is er wet- en regelgeving van toepassing? Dan moet het RIVM de persoonsgegevens delen.

Lees meer over privacy en persoonsgegevens.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Op grond van de wet moet uw zorgverlener en het RIVM  uw vaccinatiegegevens minimaal 20 jaar bewaren.

Het RIVM krijgt uw vaccinatiegegevens van uw zorgverlener via een bestand. Zodra het RIVM de gegevens in het CIMS heeft geplaatst, worden de bestanden vernietigd. Dat gebeurt binnen een paar weken. Die tijd is nodig om te kunnen controleren of de gegevens op de juiste manier in het CIMS zijn verwerkt.

Heb ik recht op correctie of verwijdering van mijn persoonsgegevens?

U kunt bij het RIVM vragen of u uw persoonsgegevens mag inzien. Zo kunt u zien welke gegevens zijn verwerkt.

Op de webpagina van het RIVM leest u hoe u andere gegevens over vaccinatie door het RIVM kunt inzien. U vindt hier ook de juiste adresgegevens voor het opvragen van uw gegevens.

Ook heeft u het recht uw gegevens te laten verwijderen en kunt u andere verzoeken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij het RIVM doen. Zoals het aanpassen van uw persoonsgegevens. Dat doet u:

 • per e-mail: avg-rivm@rivm.nl,
 • schriftelijk via:
  RIVM
  T.a.v. AVG
  Antwoordnummer 3270
  3720 VB Bilthoven

Vergeet niet uw brief te ondertekenen. Stuur ook een bewijs van uw identiteit mee. Bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. Met de KopieID app maakt u op uw smartphone een veilige kopie hiervan. De app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Waar kan ik mijn gegevens inzien?

U kunt uw gegevens vanaf maart 2021 eenvoudig inzien in het cliëntportaal op mijn.rivm.nl/vaccinaties. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Let op: deze link werkt vanaf maart 2021.

Hoe weet ik of het ministerie de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) toepast en naleeft?

Het RIVM is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht en is onafhankelijk. Ook voor het RIVM. De FG controleert of het ministerie zich houdt aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Bij vragen kunt u de FG bereiken per e-mail: FG-VWS@minvws.nl.

Ik ben het niet eens met de gegevensverwerking door het RIVM voor het Covid-19 vaccinatieprogramma, waar kan ik een klacht indienen?

Bent u het niet eens met de manier waarop het RIVM de gegevens voor het vaccinatieprogramma verwerkt? Dan kunt u:

 • gebruik maken van de klachtenregeling van het RIVM;
 • uw toestemming intrekken bij de betreffende zorgverlener en uw gegevens laten verwijderen uit het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS);
 • een e-mail aan de Functionaris Gegevensbescherming sturen;
 • of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bekijk ook