Vragen over registratie en persoonsgegevens coronavaccinatie

Lees de vragen en antwoorden over de registratie van (persoons)gegevens voor coronavaccinatie. En over het melden van bijwerkingen en de privacyregels.

Hoe zit de registratie van vaccinaties in elkaar?

Uitgangspunt is registratie aan de bron. De zorgverlener die de vaccinatie uitvoert registreert de vaccinatie in het medisch dossier (decentrale systeem van de zorgverlener). Dit kan de huisarts zijn, de GGD of een zorginstelling. Vaccineren is een geneeskundige handeling waarbij de zorgverlener onder meer een Burger Service Nummer (BSN) vraagt en op grond van regelgeving moet registreren. Bij de vaccinatie moeten mensen zich kunnen identificeren, zodat duidelijk is dat het de juiste persoon is. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen of iemand gevaccineerd kan worden bijvoorbeeld in verband met allergieën of zwangerschap.

Daarnaast worden de vaccinatiegegevens opgenomen in een centraal register, maar alleen als iemand daarvoor toestemming vooraf gegeven heeft (soms is dat een formulier en soms een vraag die gesteld wordt door het callcenter die de afspraak voor de vaccinatie maakt). Deze gegevens worden gebruikt door het RIVM om bijvoorbeeld de effectiviteit van de verschillende vaccins te kunnen bepalen.

Het RIVM heeft een speciaal vaccinatieregister: het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Doelen van het register:

 • bijhouden hoeveel mensen gevaccineerd zijn;
 • de veiligheid bewaken van het vaccin;
 • snel kunnen handelen bij onverwachte situaties;
 • meten hoe goed het vaccin werkt;
 • de pandemie onder controle houden.

Soms moet een arts kunnen nagaan of de patiënt al is gevaccineerd. En zo ja, waarmee. De arts kan dan contact opnemen met het RIVM als de patiënt dat goed vindt.

Het Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) houdt bijwerkingen van coronavaccins bij. U kunt zelf een bijwerking na vaccinatie met een coronavaccin melden bij Lareb.

Voor het vaccinatieregister worden de privacyregels gevolgd.

Komt er naast de vaste registratie nog een andere manier om aan te tonen dat je gevaccineerd bent? 

Ja, bij uw vaccinatie krijgt u een document met informatie over de vaccinatie. Zoals het merk van het vaccin en de datum van de prik. 

Waarom is het nodig om te registreren of ik gevaccineerd ben?

De registratie is onder andere nodig om u uit te kunnen nodigen voor een (eventuele) 2e prik. De zorgverlener die u de prik geeft, zet uw vaccinatiegegevens in uw medisch dossier. 

Registratie is ook nodig om te weten hoeveel mensen zijn gevaccineerd, hoe goed het vaccin werkt, wat het precies doet en hoe veilig het is. Of om acties te nemen bij noodsituaties.

Hoe verloopt de verwerking van persoonsgegevens in het Covid-19 vaccinatieprogramma?

Het is de taak van het RIVM om de vaccinatie uit te voeren, te registreren, en het vaccin te bewaken en te beoordelen. Om dit te kunnen doen, verwerkt het RIVM persoonsgegevens over de vaccinatie. Het RIVM administreert deze gegevens, na toestemming van de betreffende persoon,  in een centraal registratiesysteem. Dit is het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS).

Waarom worden persoonsgegevens vastgelegd in een centraal registratiesysteem?

Het RIVM verwerkt persoonsgegevens van inwoners van Nederland in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Het RIVM heeft deze persoonsgegevens nodig om:

 • de effectiviteit van het vaccinatieprogramma op elk moment te meten;
 • acties te nemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij bijwerkingen, of noodsituaties;
 • te weten hoeveel procent van de bevolking in Nederland is ingeënt;
 • te weten hoe goed en hoe veilig het vaccinatieprogramma is.

Daarnaast gebruikt het RIVM de gegevens om uitnodigingen en herinneringen te sturen voor vaccinatie. Als het RIVM niet beschikt over de juiste gegevens, doet de zorgverlener dat.

Welke gegevens registreert het RIVM na vaccinatie en waar komen deze gegevens vandaan?

Wordt u opgeroepen voor de vaccinatie? Dan kunt u aangeven of u toestemt met het gebruiken van uw gegevens voor registratie van het vaccinatieprogramma door het RIVM.

Geeft u toestemming? Dan geeft uw zorgverlener een aantal gegevens door aan het RIVM, die deze vastlegt in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Dit zijn de volgende gegevens:

 • persoonsgegevens
 • naam
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • vaccinatie-indicatie

De vaccinatie-indicatie is de reden waarom u in aanmerking komt voor een vaccinatie. Zoals een medische indicatie, beroep en leeftijd. Daarnaast komt in het register te staan:

 • organisatie en soort zorgverlener die de vaccinatie heeft gegeven;
 • datum en plaats van de vaccinatie;
 • fabrikant en het productienummer van het vaccin.

Toestemming bewoners verpleeghuis of instelling voor gehandicapten

Bent u bewoner van een verpleeghuis of instelling voor gehandicapten? Dan moet u met een toestemmingsformulier toestemming geven voor de vaccinatie. Ook geeft u aan of u toestemming geeft om de gegevens van de vaccinatie door te geven aan het RIVM. 

Kunnen mijn persoonsgegevens worden gedeeld?

Ja, dat kan in bepaalde gevallen. Het RIVM registreert uw gegevens voor het bewaken van de vaccinaties. Zij deelt uw gegevens niet met anderen, behalve als dat voor haar taak nodig is. Het RIVM slaat de persoonsgegevens op in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Geeft u hiervoor geen toestemming? Dan krijgt het RIVM alleen de anoniem gemaakte gegevens. U kunt wel worden gevaccineerd.

Lareb

Zo kan het bijwerkingencentrum Lareb bijvoorbeeld ook persoonsgegevens verwerken. Het doel is om bijwerkingen bij te houden van bepaalde partijen vaccins. Meldt u een bijwerking bij het Lareb? Dan kan het Lareb bij het RIVM de batchnummers van het vaccin opvragen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd kan volgens de wet persoonsgegevens opvragen. Komt er een rechterlijke uitspraak of is er wet- en regelgeving van toepassing? Dan moet het RIVM de persoonsgegevens delen.

Lees meer over privacy en persoonsgegevens.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Op grond van de wet moet uw zorgverlener en het RIVM  uw vaccinatiegegevens minimaal 20 jaar bewaren.

Het RIVM krijgt uw vaccinatiegegevens van uw zorgverlener via een bestand. Zodra het RIVM de gegevens in het coronavaccinatie-registratiesysteem (CIMS)CIMS heeft geplaatst, worden de bestanden vernietigd. Dat gebeurt binnen een paar weken. Die tijd is nodig om te kunnen controleren of de gegevens op de juiste manier in het CIMS zijn verwerkt.

Heb ik recht op correctie of verwijdering van mijn persoonsgegevens?

U kunt bij het RIVM vragen of u uw persoonsgegevens mag inzien. Zo kunt u zien welke gegevens zijn verwerkt.

Op de webpagina van het RIVM leest u hoe u andere gegevens over vaccinatie door het RIVM kunt inzien. U leest hier ook hoe u uw gegevens kunt opvragen. 

Ook heeft u het recht uw gegevens te laten verwijderen. En kunt u andere verzoeken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij het RIVM doen. Zoals het aanpassen van uw persoonsgegevens. Dat doet u:

 • per e-mail: avg-rivm@rivm.nl,
 • schriftelijk via:
  RIVM
  T.a.v. AVG
  Antwoordnummer 3270
  3720 VB Bilthoven

Vergeet niet uw brief te ondertekenen. Stuur ook een bewijs van uw identiteit mee. Bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. Met de KopieID app maakt u op uw smartphone een veilige kopie hiervan. De app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Waar kan ik mijn geregistreerde gegevens inzien?

U kunt uw gegevens vanaf maart 2021 eenvoudig inzien in het cliëntportaal op mijn.rivm.nl/vaccinaties. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Let op: deze link werkt vanaf maart 2021.

Hoe weet ik of het ministerie de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) toepast en naleeft?

Het RIVM is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht en is onafhankelijk. Ook voor het RIVM. De FG controleert of het ministerie zich houdt aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Bij vragen kunt u de FG bereiken per e-mail: FG-VWS@minvws.nl.

Ik ben het niet eens met de gegevensverwerking door het RIVM. Waar kan ik een klacht indienen?

Bent u het niet eens met de manier waarop het RIVM de gegevens voor het vaccinatieprogramma verwerkt? Dan kunt u:

Bekijk ook