Vijf deltabeslissingen

Het Deltaprogramma heeft 5 beslissingen over onze delta opgesteld. In deze deltabeslissingen staan plannen om Nederland te beschermen tegen hoogwater en zoetwatertekort. De deltabeslissingen vormen de basis voor het waterbeleid. Het kabinet heeft de beslissingen overgenomen in de wet. In het actuele Deltaprogramma staat hoe de uitwerking van de deltabeslissingen vordert.

Deltabeslissingen

De 5 deltabeslissingen die het kabinet uitvoert, zijn:

 • Deltabeslissing Waterveiligheid

  In de deltabeslissing Waterveiligheid staan nieuwe afspraken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de hoogte van dijken. Het voorstel is om nieuwe normen af te spreken. Doel is om de kans op een overstroming, en de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te maken.

 • Deltabeslissing Zoetwaterstrategie

  Wat kan de overheid bieden als er te weinig zoetwater is voor landbouw, industrie en natuur? De Deltacommissaris stelde voor om daar afspraken over te maken. In de deltabeslissing staan ook plannen om meer zoetwater naar (droge) gebieden te laten stromen. En wat gebruikers zelf moeten doen om zuiniger om te gaan met water.

 • Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

  In deze deltabeslissing staan plannen voor de bouw en inrichting van het landschap. Het voorstel is om bij bouwplannen beter te kijken naar de gevolgen van overstromingen en wateroverlast. En hoe het in de stad koel blijft in heel warme zomers. Dat wordt steeds belangrijker als het klimaat verandert.

 • Deltabeslissing IJsselmeergebied

  Hierin staat onder andere hoe overtollig water naar de Waddenzee kan worden afgevoerd. En onder welke voorwaarden het IJsselmeergebied kan dienen als zoetwatervoorraad voor andere gebieden. Verder staat in de deltabeslissing wat de hoogste waterstand is voor het IJsselmeer en de meren er omheen.

 • Deltabeslissing Rijn-Maasdelta

  Hoe verdelen we het Rijnwater over de rivieren de Waal, de Nederrijn-Lek en de IJssel? Het antwoord op die vraag is belangrijk voor de waterveiligheid in dit gebied. Tot 2050 verandert er volgens deze voorgestelde deltabeslissing niets. Of de afvoerverdeling na 2050 nog veranderd mag worden, wordt de komende jaren duidelijk.

Rol kabinet bij deltabeslissingen

De deltabeslissingen horen bij de belangrijkste doelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze vormen de basis voor het waterbeleid van het kabinet. Het kabinet heeft de beslissingen ook overgenomen in de wet.

De deltabeslissingen zijn verankerd in onder meer:

 • het Nationaal Waterplan;
 • de Waterwet;
 • bestuurlijke afspraken met andere overheden.

In het Deltaprogramma staat hoe de uitwerking van de deltabeslissingen vordert.