Bevestiging van besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

In Altforst (gemeente West Maas en Waal) waar eerder een verdenking van SARS-CoV-2 was, is de besmetting nu officieel vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met ongeveer 12.000 moederdieren. De besmetting was aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarbij wekelijks kadavers worden getest op het virus. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd. In de monsters van het andere verdachte bedrijf dat gisteren gemeld is, is geen virus aangetoond.

In totaal zijn nu 31 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Alle besmette bedrijven worden geruimd.

Maatregelen

Ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen sinds 10 juli het hygiëneprotocol aangescherpt. Ook geldt er een landelijk vervoersverbod en wordt door de Faculteit Diergeneeskunde diepgaander onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsroutes.

Daarnaast heeft het OMT-Z – op verzoek van de ministers De Jonge en Schouten – op 17 juli advies gegeven over de situatie bij nertsenbedrijven. Het risico van nertsenbedrijven op de volksgezondheid was volgens het OMT-Z toen onveranderd. Bedrijven dienen zich wel strikt aan de aangescherpte maatregelen te houden om introductie van het virus te voorkomen. Dat betreft de plicht om bezoekers te registreren, de hygiënemaatregelen (zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen) toe te passen en het testregime voor verzorgers met COVID-19 klachten op te volgen. Ook zal het beleid over het testen van medewerkers op nertsenbedrijven nader worden uitgewerkt in samenwerking met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Vervolgadvies OMT-Z

In het advies van 17 juli sprak het OMT-Z de verwachting uit dat door het afgenomen aantal contactmomenten tussen mensen en nertsen na afronding van de intensieve handelingen in juli, én door de recente aanscherpingen van het hygiëneprotocol en het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op niet-besmette bedrijven, het risico op besmetting van bedrijven zal afnemen. Het duurt echter even om het effect na volledige implementatie van deze maatregelen te kunnen beoordelen. Het OMT-Z verwachtte dat naar grove schatting nog 6-12 bedrijven positief bevonden konden worden in de 3-4 weken na 17 juli. Met deze nieuwe bevestigde besmetting zijn dat er nu zes.

Wanneer er na half augustus nog nieuwe besmettingen zouden zijn, adviseerde het OMT-Z om nertsenbedrijven preventief te ruimen, mits de situatie met de verspreiding van het virus onder mensen vergelijkbaar is met half juli. Ook stelde het OMT-Z dat als de situatie met de verspreiding van het virus onder mensen in Nederland zou veranderen, dit opnieuw zal moeten worden afgewogen. Het kabinet neemt dit advies als uitgangspunt. Het kabinet is nu in afwachting van een OMT-Z vervolgadvies om nader in te gaan op de risicobeoordeling en geëigende effectieve maatregelen in het licht van de volksgezondheid.

Stoppersregeling

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten.