Besmettelijke dierziekten

De overheid kan een dierziekte aanwijzen als besmettelijke dierziekte. Als deze dierziekte voorkomt, neemt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maatregelen. Welke maatregelen de minister precies neemt hangt af van de dierziekte. 

Besmettelijke dierziekten aanwijzen

De minister wijst een dierziekte aan als besmettelijke dierziekte als de dierziekte:

  • zich snel uitbreidt;
  • ernstige schade brengt aan de betrokken diersoort;
  • niet voldoende afneemt met normale bestrijdingsmiddelen;
  • een gevaar vormt voor de volksgezondheid of 
  • volgens internationale afspraken bestreden wordt. 

Bij een vermoeden van een aangewezen besmettelijke dierziekte moet een dierhouder of dierenarts dit melden aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De lijst met besmettelijke dierziekten staat op NVWA.nl.

Bestrijdingsplichtige dierziekten

Sommige dierziekten zijn vanwege hun ernst naast aangifteplichtig ook bestrijdingsplichtig. De landen van de Europese Unie (EU) hebben afgesproken dat zij dierziekten altijd bestrijden als een dierziekte:

  • zich snel kan verspreiden, ook naar andere lidstaten;
  • de betrokken diersoort ernstig kan schaden;
  • ernstige economische schade veroorzaakt voor houders van dieren en voor landen van de EU. 

De bekendste bestrijdingsplichtige dierziekten in de EU zijn: