Beschermingsregime voor alternatieve bronnen voor drinkwater

De Omgevingswet biedt de verschillende overheden diverse mogelijkheden voor de bescherming van de kwaliteit van bronnen voor drinkwaterwinning. Dit geldt voor zowel bestaande als alternatieve bronnen. In dit onderzoek zijn de juridische beschermingsmogelijkheden voor alternatieve drinkwaterbronnen zoals brak (en zout) grondwater, RWZI-effluent, zeewater en hemelwater verkend. Deze alternatieven verschillen onderling in de mate van beschikbaarheid, winbaarheid en kwaliteit.