Experiment gesloten coffeeshopketen

Het kabinet wil een experiment mogelijk maken met het telen van cannabis voor recreatief gebruik, ook wel bekend als het wietexperiment. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen). En wat hiervan de effecten zijn.

Officiële benaming

De officiële naam die de Rijksoverheid gebruikt is ‘experiment gesloten coffeeshopketen’. Het woord ‘gesloten’ duidt erop dat de cannabis die geteeld wordt voor het experiment niet in de illegale handel terechtkomt. En dat de cannabis die geteeld wordt voor het experiment alleen verkocht mag worden in de coffeeshops van gemeenten die deelnemen aan het experiment.

Huidig coffeeshopbeleid

Het Nederlandse coffeeshopbeleid is onderwerp van maatschappelijk debat. Dit debat komt vooral voort uit het feit dat voor recreatief gebruik de cannabisverkoop wordt gedoogd, maar dat de productie en aanlevering ervan strikt verboden is. Gedogen houdt in dat de verkoop en het gebruik volgens de wet strafbaar is, maar dat er wordt gekozen om de overtreders van dit feit niet op te sporen en te vervolgen. Daarnaast melden veel gemeenten dat het huidige beleid problemen oplevert. Bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en het tegengaan van criminaliteit.

Experiment in 6 tot 10 gemeenten

Het experiment wordt uitgevoerd in 6 tot 10 (middel)grote gemeenten. Welke gemeenten dat zijn is nog niet bekend. Ook worden er ondernemers aangewezen die de cannabis gaan telen voor de coffeeshops die deelnemen aan het experiment. Deze telers moeten daar een vergunning voor hebben. Er worden maximaal 10 vergunningen verleend. Wanneer ondernemers een vergunning aan kunnen vragen, wordt later bekend gemaakt. In de media wordt deze proef vaak ‘het wietexperiment’ of ‘de wietproef’ genoemd.

Advies en wetsvoorstel

Om dit experiment mogelijk te maken moet veel geregeld worden. Zo moet de wet worden aangepast. Een onafhankelijke adviescommissie heeft over de vormgeving van het experiment geadviseerd. Mede op basis van dit advies maken de minister voor Medische Zorg en de minister van Justitie en Veiligheid wet- en regelgeving.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor het experiment op 22 januari 2019 aangenomen. Het voorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Er komt ook nog een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hierin komen de regels voor bijvoorbeeld de cannabisteelt en -verkoop. In november 2018 is een eerste concept van deze AMvB bekend gemaakt. Iedereen kon suggesties doen voor verbetering van het ontwerpbesluit van de AMvB. De reacties die zijn ontvangen worden op dit moment bestudeerd. Een nieuwe versie van de AMvB zal in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd worden.

Documenten